Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 3 bài 8: G iới thiệu biểu đồ hình quạt


Thứ s¸u ngày 13 tháng 1 năm
2012
Toán:
KiÓm tra bài cũ:

5a cã 40 häc sinh. Trong ®ã sè häc sinh
Õm 50% sè häc sinh c¶ líp. Hái líp ®ã cã b
ªu häc sinh n÷?
Bài giải
Lớp 5a có số học sinh nữ là:
40 x 50 : 100 = 20 (học sinh)
Đáp số: 20 học sinh


Thứ s¸u ngày 13 tháng 1 năm 2012
Toán: Giíi thiÖu biểu đồ hình quạt

Hình vẽ dưới đây là biểu đồ hình quạt
cho biết tỉ số phần trăm các loại sách
trong thư viện của một trường tiểu học.

Nhìn vào biểu đồ ta biết :
-Truyện thiếu nhi chiÕm
50% tæng sè s¸ch.
-Sách giáo khoa chiÕm
25% tæng sè s¸ch.
-Các loại sách khác chiÕm
25% tæng sè s¸ch.

Truyện
thiếu nhi
50%

Sách giáo
khoa 25%
Các loại
Sách khác
25%


Thứ s¸u ngày 13 tháng 1 năm 2012
Toán: Giíi thiÖu biểu đồ hình

quạt

Biểu đồ hình quạt bên cho biết tỉ số phần
trăm học sinh tham gia các môn thể thao
của lớp 5C. Biết rằng lớp 5C có 32 học sinh.
Hỏi có bao nhiêu bạn tham gia môn bơi ?
Bµi gi¶i
Nhìn vào biểu đồ ta thấy có 12,5 %
học sinh tham gia môn Bơi.

Vậy số học sinh tham gia môn Bơi là:
32 x 12,5 : 100 = 4 (học sinh)
§¸p sè: 4 häc sinh

Bơi
12,5%
Cầu lông
25%

Cờ vua
12,5%

Nhảy dây
50%


Thứ s¸u ngày 13 tháng 1 năm 2012
Toán: Giíi thiÖu biểu đồ hình
Luyện tập: quạt
Kết quả điều tra về sự ưa thích các loại màu
1 sắc của 120 học sinh được cho trên biểu đồ hình
quạt bên. Hãy cho biết có bao nhiêu học sinh ?
a) Thích màu xanh ?
b) Thích màu đỏ ?
c) Thích màu trắng ?
d) Thích màu tím ?


Thứ s¸u ngày 13 tháng 1 năm 2012
Toán: Giíi thiÖu biểu đồ hình

2

Biểu đồquạt
dưới đây nói về kết quả học tập của
học sinh ở một trường tiểu học :
Hãy đọc tỉ số phần trăm của học sinh giỏi,
học sinh khá và học sinh trung bình trên
biểu đồ.
Học sinh giỏi

17,5% 22,5%

Học sinh khá
Học sinh trung bình

60%


1

Biểu đồ dưới đây nêu kết quả học tập của
học sinh ở một trường tiểu học :
Học sinh giỏi
Học sinh khá
17,5% 22,5%
Học sinh trung bình
Tỉ số phần trăm chỉ học sinh
kh¸ của trường đó là:
?%

a

Chiếm 70% .

b

Chiếm 60%

c

Chiếm 50%


2

Hình vẽ bên là biểu đồ hình
quạt cho biết tỉ số phần trăm
các loại sản phẩm sản xuất
trong một xí nghiệp. Vậy sản
phẩm giày da chiếm :

a

Quần

25%

Áo
sơ mi
50% Giày da

Chiếm 50% số sản phẩm toàn xí nghiệp.

b

Chiếm 25% số sản phẩm áo sơ mi.

c

Chiếm 25% số sản phẩm toàn xí nghiệp.

?%


Nhận dạng biểu đồ

Hình 3

Hình 1

Khối 1 Khối 2 Khối 3 Khối 4

Khối 5

Hình 2

Học sinh
Hình vẽ

Hoa

Lan

Mai


Thứ s¸u ngày 13 tháng 1 năm 2012
Toán: Giíi thiÖu biểu đồ hình quạt

Hình vẽ dưới đây là biểu đồ hình quạt
cho biết tỉ số phần trăm các loại sách
trong thư viện của một trường tiểu học.
Nhìn vào biểu đồ ta biết :
-Truyện thiếu nhi chiÕm
50% tæng sè s¸ch.
-Sách giáo khoa chiÕm
25% tæng sè s¸ch.
-Các loại sách khác chiÕm
25% tæng sè s¸ch.

Truyện
thiếu nhi
50%

Sách giáo
khoa 25%
Các loại
Sách khác
25%Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×