Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 3 bài 11 : Diện tích xung quanh diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

Thứ sáu, ngày 14 tháng 1
năm
TOÁN 2011
5

DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ
DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA
HÌNH HỘP CHỮ NHẬT


Thứ sáu, ngày 14 tháng 1
năm
TOÁN 2011

Diện tích xung quanh của hình
hộp chữ nhật là tổng diện tích
bốn mặt bên của hình hộp chữ
nhật.


Thứ sáu, ngày 14 tháng 1

năm
TOÁN 2011

Hãy tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật có: chiều dài
20cm, chiều rộng 18cm và chiều cao 14cm.

20 cm

18

cm

14 cm

Thảo luận
nhóm đôi

Diện tích xung quanh của hìh hộp chữ nhật đó là: 1064cm2


Thứ sáu, ngày 14 tháng 1
năm
TOÁN 2011

cm
18

8c m
cm
118

D

(Các 20cm
mặt xung quanh)
1
20 cm

18 cm8cm

20c
20 cm

m

14cm

14 cm

20 cm

B

C

14cm

A


Thứ sáu, ngày 14 tháng 1
năm
TOÁN 2011

18 cm

D

20 cm

18 cm

20 cm

C

18

cm

B
14cm

14 cm

20 cm

A

Chiều
Chu vidài
mặt
hình
đáychữ
củanhật
hìnhABCD
hộp chữ
là: nhật là:
18 + 20 + 18 + 20 = 76 (cm)
Diện tích
Diệnxung
tích quanh
hình chữ
củanhật
hìnhABCD
hộp chữ
là: nhật là:
76 x 14 = 1064 (cm2)
Đáp số: 1064 cm2


Thứ sáu, ngày 14 tháng 1
năm
TOÁN 2011

18 cm

D

20 cm

18 cm

20 cm

C

18

cm

B
14cm

14 cm

20 cm

A

MUỐN TÍNH DiỆN TÍCH XUNG QUANH CỦA HÌNH HỘP
CHỮ NHẬT TA LẤY CHU VI MẶT ĐÁY
NHÂN VỚI CHIỀU CAO (CÙNG MỘT ĐƠN VỊ ĐO)


Thứ sáu, ngày 14 tháng 1
năm
TOÁN 2011

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ
nhật là tổng của diện tích xung quanh
và diện tích hai mặt đáy


Thứ sáu, ngày 14 tháng 1
năm
TOÁN 2011

18

cm

14 cm

20 cm

Cho hình chữ nhật có chiều dài 20cm, chiều rộng
18cm và chiều cao 14 cm. Tính diện tích toàn phần
của hình hộp chữ nhật.


Thứ sáu, ngày 14 tháng 1
năm
TOÁN 2011

18 cm

20 cm

20 cm

18

cm

20 cm

14cm

14 cm

18 cm

Hình hộp chữ nhật có diện tích một mặt đáy là:
20 x 18 = 360 (cm2)
Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:
1064 + 360 x 2 = 1784 (cm2)
Đáp số: 1784 cm2


LUYỆN TẬP

Bài 1.
Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của
hình hộp chữ nhật có chiều dài 5dm, chiều rộng 4dm và
chiều cao 3dm.
Giải:
Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:
(5 + 4) x 2 x 3 = 54 (cm2)
Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:
(5 x 4) x 2 + 54 = 94 (cm2)
Đáp số: 54cm2, 94cm2


LUYỆN TẬP

Bài 2.
Một người thợ gò một cái thùng tôn không nắp dạng hình
hộp chữ nhật có chiều dài 6dm, chiều rộng 4dm và chiều cao
9dm. Tính diện tích tôn dùng để làm thùng (không tính mép
hàn)
Giải:
Diện tích xung quanh của thùng tôn là:
( 6 + 4 ) x 2 x 3 = 60 (cm2 )
Diện tích tôn dùng để làm thùng là:
(6 x 4) + 60 = 84 ( cm2 )
Đáp số: 84 cm2
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×