Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 3 bài 15: Mét khối

1
06/09/19


Thứ bảy, ngày 21 tháng 4 năm 2012
Toán

Mét khối

a) Mét khối
1m
1m

* Mét khối là thể tích của hình lập
phương có cạnh dài 1m

Một khối viết tắt là m3

1m3
1m


* Hình lập phương có cạnh 1m
gồm 1000 hình lập phương cạnh 1
dm

1m3 =
1m3 =
1 dm3

dm3
cm3


Thứ bảy, ngày 21 tháng 4 năm 2012
Toán
Mét khối
b) Nhận xét

* Mỗi đơn vị đo thể tớch gấp 1000 lần đơn vị bộ hơn tiếp liền.
1đơn vị lớn hơn tiếp liền.
* Mỗi đơn vị đo thể tớch bằng
1000
m3

1m3

dm3

1dm3

cm3

1cm3

=
=

=

=


Thứ bảy, ngày 21 tháng 4 năm 2012
Toán
Mét khối

Bài 1

a) Đọc các số đo:

15 m3
b)

; 205 m3

; 25 m3
100

;

0,911 m3

Viết các số đo thể tích:

Bảy nghìn hai trăm mét khối:……………

Bốn trăm mét khối:……………
Một phần tám mét khối:….……………
Không phẩy không năm mét khối:……………


Bài 1

Thứ bảy, ngày 21 tháng 4 năm 2012
Toán
Mét khối

Bài 2
b) Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là
xăng-ti-mét khối :

1 dm3 =

cm3

1,969 dm3 =

cm3

1 m3 =
4
19, 54m3 =

cm3
cm3


Thứ bảy, ngày 21 tháng 4 năm 2012
Toán
Mét khối

Bài 1
Bài 2
Bài 3

Bài giải
Mỗi lớp có số hình lập phương 1dm3 là:

5 x 3 = 15 ( hình)
2dm

Số hình lập phương 1dm3 để xếp đầy hộp là:

15 x 2 = 30 ( hình)
Đáp số: 30 hình
3 dm
5 dm


Thứ bảy, ngày 21 tháng 4 năm 2012
Toán
Mét khối

Bài 1
Bài 2
Bài 3

Bài giải
Mỗi lớp có số hình lập phương 1dm3 là:
3 x 2 = 6 ( hình)
Số hình lập phương 1dm3 để xếp đầy hộp là:
2dm

3 dm
5 dm

6 x 5 = 30 ( hình)
Đáp số: 30 hình
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×