Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 4 bài 1: Chia số đo thời gian cho một số

CHÀO
CHÀO MỪNG
MỪNG QUÝ
QUÝ THẦY
THẦYCÔ

ĐẾN
ĐẾN VỚI
VỚI GIỜ
GIỜ HỌC
HỌCTOÁN
TOÁN
CỦA
CỦALỚP
LỚPNĂM
NĂM22


Tính:
4 giờ 23 phút x 4Thứ ba, ngày 09 tháng 03 năm 2010

Toán


Ví dụ 1: Hải thi đấu
3 ván cờ hết 42 phút
30 giây. Hỏi trung
bình Hải thi đấu mỗi
ván cờ hết bao lâu?


Ví dụ 2: Một vệ tinh nhân
tạo quay xung quanh Trái
Đất 4 vòng hết 7 giờ 40
phút. Hỏi vệ tinh đó quay
xung quanh Trái Đất 1
vòng hết bao lâu?


7 giờ 40 phút : 4 = ?
7 giờ 40 phút
4
3 giờ =180 phút 1 giờ 55 phút
220 phút
20
0
Vậy 7 giờ 40 phút : 4 = 1 giờ 55


Quy tắc:

Khi chia số đo thời gian cho
một số, ta thực hiện phép chia
từng số đo theo từng loại đơn
vị thời gian cho số chia. Nếu
phần dư khác không thì ta
chuyển đổi sang đơn vị hàng
nhỏ hơn liền kề rồi chia tiếp.


Bài 1. Tính:
d)
18,6
phút
6 :4
a) 24
phút
12: giây


b) 35 giờ 40 phút : 5
c) 10 giờ 48 phút : 9


b) 35 giờ 40 phút : 5
35 giờ 40 phút
40 phút
0
0

5
7 giờ 8 phút
4 điểm


c) 10 giờ 48 phút : 9
10 giờ 48 phút
9
1 giờ = 60 phút 1 giờ 12 phút
108 phút
18
5
điểm
0


Tổng kết.
Nhận xét tiết học.
Xem lại bài và chuẩn bị
bài luyện tập.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×