Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 4 bài 1: Chia số đo thời gian cho một số

   


B

Thứ hai ngày 28 tháng 2 năm 2011
Toán

Đặt tính rồi tính : 14 phút 10 giây x 3 = ?


B

Thứ hai ngày 28 tháng 2 năm 2011
Toán
Chia số đo thời gian cho một số

Ví dụ 1: Hải thi đấu 3 ván cờ hết 42 phút 30 giây. Hỏi
trung bình Hải thi đấu mỗi ván cờ hết bao lâu ?
42 phút 30 giây : 3 = ?
42 phút 30 giây

12
0

3
14 phút 10 giây

30 giây
00


B

Thứ hai ngày 28 tháng 2 năm 2011
Toán
Chia số đo thời gian cho một số

Ví dụ 1 :
Ví dụ 2 : Một vệ tinh nhân tạo quay xung quanh Trái Đất 4 vòng
hết 7 giờ 40 phút. Hỏi vệ tinh đó quay xung quanh Trái Đất một
vòng hết bao lâu ?
7 giờ 40 phút : 4 = ?
7giờ 40 phút
4
3giờ = 180 phút 1giờ 55 phút
220 phút
20
0


Thứ hai ngày 28 tháng 2 năm 2011
Toán
Chia số đo thời gian cho một số
a, Ví dụ 1 :

42 phút 30 giây
12
0

b, Ví dụ 2 :

3
14 phút 10 giây

30 giây
00

7giờ
40 phút
4
3giờ = 180 phút 1giờ 55 phút
3giờ
220 phút
20
0
V

B

Thứ hai ngày 28 tháng 2 năm 2011
S/136
Toán
Chia số đo thời gian cho một số

a, Ví dụ 1 :
b, Ví dụ 2 :
c,Luyện tập :
Bài
a, d , b , c
1Bài
: 2:Đúng chọn Đ, sai chọn S
9 giờ

20 phút

1 giờ

20 phút 2 giờ 5 phút
0

4

9 giờ

20
0
20 phút

4

1 giờ = 60 phút 2 giờ 20 phút
80 phút
00

4

1 giờ = 60 phút 2 giờ 15 phút

S
9 giờ

20 phút

Đ

S


Thứ hai ngày 28 tháng 2 năm 2011
Toán

Chia số đo thời gian cho một số
a, Ví dụ 1 :

42 phút 30 giây
12
0

b, Ví dụ 2 :

3
14 phút 10 giây

30 giây
00

7giờ
40 phút
4
3giờ = 180 phút 1giờ 55 phút
220 phút
20
0
V

Thứ hai ngày 28 tháng 2 năm 2011
Toán
Chia số đo thời gian cho một số

a, Ví dụ 1 :
b, Ví dụ 2 :
c, Luyện tập :
Bài
a, d , b , c
1Bài
: 2:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×