Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 4 bài 1: Chia số đo thời gian cho một số


Thực hiện phép tính:
a) 5 giờ 12 phút  3

b)

3,2 phút  4


Ví dụ 1

Hải thi đấu 3 ván cờ hết 42 phút 30 giây. Hỏi
trung bình Hải thi đấu mỗi ván cờ hết bao lâu?

Ta đặt tính rồi tính như sau:
42 phút 30 giây
12
0

3
1 4 phút 10 giây


30 giây
00


Ví dụ 2

Một vệ tinh nhân tạo quay xung quanh Trái Đất 4
vòng hết 7 giờ 40 phút. Hỏi vệ tinh đó quay xung
quanh Trái Đất 1 vòng hết bao lâu ?
Đặt tính rồi tính như sau:
7 giờ

40 phút

3 giờ = 180 phút
220 phút
20
0

4
1 giờ 5 5 phút

Lưu ý: Khi chia
số đo thời gian
cho 1 số, ta thực
hiện phép chia
từng số đo theo
từng đơn vị cho
số chia. Nếu
phần dư khác
không thì ta
chuyển đổi sang
đơn vị hàng nhỏ
hơn liền kề rồi
chia tiếp.


1

Tính:

a) 24 phút 12 giây : 4
4
24 phút 12 giây
phút 3 giây
6
12
giây
0
0

c) 10 giờ 48 phút : 9

b) 35 giờ 40 phút : 5
5

35 giờ 40 phút
0
40 phút 7 giờ 8 phút
0

d) 18,6 phút : 6


2

Tóm tắt

3 dụng cụ : 7 giờ 20 phút đến 12 giờ
1 dụng cụ : . . .

Thời gian ?


1. Cách thực hiện phép chia số đo
thời gian cho 1 số.
2. Cách vận dụng phép chia số đo
thời gian vào giải các bài toán có
lời văn .


Xin chân thành cảm ơn các thầy cô
giáo và các em học sinh lớp 5B
trường Tiểu học Hồng Thái !Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×