Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 4 bài 1: Nhân số đo thời gian với 1 số

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN HUỆ

Sinh viên: Nguyễn Thị Phương Thảo


Tính :
a ) 13 giờ 34 phút + 6 giờ 35 phút
+

13 giờ 34 phút
6 giờ 35 phút

19 giờ 69 phút
( 69 phút = 1 giờ 9 phút)

Vậy:13 giờ 34 phút + 6 giờ 35 phút =20
giờ 9 phút


b) 15 giờ 25 phút – 5 giờ 37 phút
15 giờ 25 phút


-

5 giờ 37 phút

14 giờ 85 phút

-

5 giờ 37 phút
9 giờ 48 phút

Vậy:15giờ 25phút – 5giờ 37phút = 9giờ 48phút


Ví dụ 1/trang 135:
Trung bình mỗi người thợ làm xong
một sản phẩm hết 1 giờ 10phút .Hỏi
người đó làm 3 sản phẩm như thế hết
bao nhiêu thời gian ?


Tóm tắt:
1 sản phẩm: 1 giờ 30 phút
3 sản phẩm:……thời gian?
Ta phải thực hiện phép nhân :
1 giờ 10 phút x 3 = ?


Ta đặt tính như sau:

1 giờ 10 phút
x

3
3

Vậy : 1giờ 10 phút x 3 = 3 giờ 30 phút


Nhận xét :Khi nhân số đo thời gian với
một số , ta thực hiện :
Phép nhân từng số đo theo từng loại
đơn vị đo với số đó .


Ví dụ 2/ trang 135:
Mỗi buổi sáng Hạnh học ở trường
trung bình 3 giờ 15 phút.
Một tuần lễ Hạnh học ở trường 5 buổi.
Hỏi mỗi tuần lễ Hạnh học ở trường
bao nhiêu thời gian?


Tóm tắt:
1 buổi học: 3 giờ 15 phút
5 buổi học: … thời gian?
Ta phải thực hiện phép nhân:
3 giờ 15 phút x 5 = ?


Ta đặt tính rồi tính như sau:

3 giờ 15 phút
x

5
15

75

( 75 phút = 1 giờ 15 phút )
Vậy : 3 giờ 15 phút x 5 = 16 giờ 15 phút


Nhận xét : Khi nhân số đo thời gian
với một số, ta thực hiện:
Phép nhân từng số đo theo từng
loại đơn vị đo với số đó . Nếu phần
số đo với đơn vị phút , giây lớn hơn
hoặc bằng 60 thì thực hiện chuyển
đổi sang đơn vị hàng lớn hơn liền kề
.


Bài 1/ trang 135
3 giờ 12 phút x 3
4,1 giờ x 6
3 giờ 12 phút
x
4,1 3giờ
x 6
9 giờ 36 phút
24,6 giờ


4 giờ 23 phút
x

4

16 giờ 92 phút = 17 giờ 32 phút
3, 4 phút
x

4

13, 6 phút


12 phút 25 giây
x

5
60 phút 125 giây

60 phút 125 giây = 1 giờ 2 phút 5 giây
9, 5 giây
3
x 28, 5 giây


KÍNH CHÚC CÔ SỨC KHỎE
CHÚC CÁC EM CHĂM NGOAN, HỌC GIỎI!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×