Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 4 bài 1: Bảng đơn vị đo thời gian

Toán 5 : Bảng đơn vị đo thời gian


To¸n

Bảng đơn vị đo thời gian
1.Các đơn vị đo thời gian

1 thế kỉ = 100 năm
1 tuần lễ = 7 ngày
1 ngày = 24 giờ
1 năm = 12 tháng
1 giờ = 60 phút
1 năm = 365 ngày
1năm nhuận = 366ngày
1 phút = 60 giây
Cứ 4 năm lại có một năm nhuận gi©y

Tháng
Tháng có 31 ngày là: Tháng 1, tháng 3, tháng 5, tháng 7,
tháng 8, tháng 10, tháng 12.

Tháng có 30 ngày là: Tháng 4 , tháng 6, tháng 9, tháng 11.
Tháng hai có bao nhiêu ngày? 28 ngày (năm nhuận 29 ngày)


Thuộc thế kỉ: XVII


Thuộc thế kỉ: XVIII


Thuộc thế kỉ: XIX


Thuộc thế kỉ: XX
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×