Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 4 bài 1: Bảng đơn vị đo thời gian


Thứ ba ngày 5 tháng 3 năm 2013
Toán
Kiểm tra bài cũ
a)Nêu cách tính thể tích hình lập phương.
b)Giải bài toán sau :
Một hình lập phương có cạnh 2,5 dm.Tính thể tích
hình lập phương đó ?


Thứ ba ngày 5 tháng 3 năm 2013
Toán
Thảo luận nhóm đôi
a)Điền số thích hợp vào chỗ trống hoàn thành :
3 phút
Bảng đơn vị đo thời gian !
3 phút-Bắt đầu
1 thế kỉ = . . . .. . năm.
1 năm = … . .. .tháng.Đã hết thời gian
1 tuần lễ =……… ngày.
1 năm = .. . . . ..ngày.

1 ngày = . . . . .. . . giờ.
1 năm nhuận = . .. . . . ngày.
1 giờ
= . .. . . . . . . phút.
Cứ . . . .năm lại có 1 năm nhuận 1 phút = . .. . . . . . .giây
b)Tháng có 31 ngày gồm các tháng : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tháng có 30 ngày gồm các tháng : . . . . . . . . . . . . . . .
Tháng có 28 (hoặc 29 ngày vào năm nhuận )là tháng :….


Thứ ba ngày 5 tháng 3 năm 2013
Toán
Thảo luận nhóm đôi
a)Điền số thích hợp vào chỗ trống hoàn thành :
Bảng đơn vị đo thời gian :
1 thế kỉ = . .100
. .. . năm.
1 năm = …12
. .. .tháng.
1 năm = .. 365
. . . ..ngày.
1 năm nhuận = . 366
.. . . . ngày.
Cứ .4. . .năm lại có 1 năm nhuận

1 tuần lễ =……
7 ngày.
1 ngày = . .24
. . .giờ.
1 giờ
= . ..60
. . .phút.
1 phút = . ..60. . giây

b)Tháng có 31 ngày gồm các tháng: tháng 1 ,tháng 3 ,tháng 5
,tháng 7 , tháng 8 ,tháng 10 ,tháng 12
Tháng có 30 ngày gồm các tháng : tháng 3 ,tháng 6 ,tháng 9
,tháng 11
Tháng có 28 (hoặc 29 ngày vào năm nhuận )là tháng : tháng 2


Thứ ba ngày 5 tháng 3 năm 2013
Toán
b)Ví dụ về đổi số đo thời gian

Thực hiện và nêu cách đổi các số đo thời gian :


Thứ ba ngày 5 tháng 3 năm 2013
Toán
Luyện tập
1.Trong lịch sử phát triển của loài người đã có những
phát minh vĩ đại.Bảng dưới đây cho biết tên và năm công bố
những phát.Hãy đọc bảng và cho biết từng phát minh được
công bố vào thế kỉ nào?


Thứ ba ngày 5 tháng 3 năm 2013
Toán
Luyện tập

1.Trong lịch sử phát triển của loài người đã có những phát minh vĩ
đại.Bảng dưới đây cho biết tên và năm công bố những phát.Hãy đọc bảng
và cho biết từng phát minh được công bố vào thế kỉ nào?

Thế kỷ 17

Thế kỷ 19

Thế kỷ 18

Thế kỷ 19


Thứ ba ngày 5 tháng 3 năm 2013
Toán
Luyện tập

1. Trong lịch sử phát triển của loài người đã có những phát minh vĩ
đại.Bảng dưới đây cho biết tên và năm công bố những phát.Hãy đọc bảng
và cho biết từng phát minh được công bố vào thế kỉ nào?

Thế kỷ 19

Thế kỷ 20

Thế kỷ 20

Thế kỷ 20


Thứ ba ngày 5 tháng 3 năm 2013
Toán
Luyện tập (thực hiện vào bảng con)
2.Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

3 giờ
=
………phút
180
36 ngày=
………
7242
84 tháng
giờ
năm
= ………

3 năm rưỡi = ……… tháng


Thứ ba ngày 5 tháng 3 năm 2013
Toán
Luyện tập (đọc kết quả)
2.Tìm số thích hợp vào chỗ chấm:

1
90
phút
=
......giây
1,5
giờ
=
………phút
30
0,56 ngày
phút
=
=
………
………
12
360 giờ
giây
2


Thứ ba ngày 5 tháng 3 năm 2013
Toán
Luyện tập (Thực hiện vào vở)
2.Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

4 năm 2 tháng = ……… tháng
3 ngày rưỡi = ……… giờ
1 giờ = ……… giây

5 phút-Bắt đầu
5 phút
Đã hết thời gian

1
phút = ......giây
2
3.Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

72 phút = ……… giờ
270 phút = ……… giờ


Thứ ba ngày 5 tháng 3 năm 2013
Toán
Luyện tập (Thực hiện vào vở)
2.Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

50 tháng
4 năm 2 tháng = ………
84 giờ
3 ngày rưỡi = ………
3600 giây
1 giờ = ………

1
phút = ......giây
30
2
3.Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

1,2 giờ
72 phút = ………
4,5 giờ
270 phút = ………


Thứ ba ngày 5 tháng 3 năm 2013
Toán

Ai nhanh hơn ?


Chân thành cảm ơn
quí thầy cô
đã đến tham dự
tiết dạyTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×