Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 3 bài 5: Hình tròn và đường tròn

Bài toán lớp 5

Thiết kế bởi: Đào Quang Trung – Chu Thanh Thảo


Phiếu học tập
Bài 1:
a) Nêu tên các bán kính, đường kính có
trong hình tròn.
b) So sánh độ dài các bán kính với nhau.
c) So sánh độ dài bán kính và đường kính
Bài 2: Vẽ hình tròn tâm O, bán kính 2cm.

Thiết kế bởi: Đào Quang Trung – Chu Thanh Thảo

C
A

.

O


B


Đáp án:
C

Bài 1:
A
a) Bán kính: OA, OB, OC
Đường kính: AB
b) OA = OB = OC
c) Đường kính dài gấp hai lần bán kính.
Bài 2: Vẽ hình tròn tâm O, bán kính 2cm.

Thiết kế bởi: Đào Quang Trung – Chu Thanh Thảo

.

O

2 cm

.

O

B


2 cm .
.
O THẾ NÀO LÀ ĐƯỜNG TRÒN?
O

THẾ NÀO LÀ HÌNH TRÒN?

Hình tròn

Đầu chì của compa vạch trên
tờ giấy một đường tròn

Thiết kế bởi: Đào Quang Trung – Chu Thanh Thảo


Tất cả các bán kính của một
hình tròn đều bằng nhau:
OA = OB = OC

C

A

Trong một hình tròn, đường
kính dài gấp 2 lần bán kính.

Thiết kế bởi: Đào Quang Trung – Chu Thanh Thảo

.

O

B


Vẽ hình tròn có:
a) Bán kính 3cm:

b) Đường kính: 5cm

o.

o.

3cm

5cm

Thiết kế bởi: Đào Quang Trung – Chu Thanh Thảo


Cho đoạn thẳng AB = 4cm. Hãy vẽ hai hình tròn
tâm A và tâm B có bán kính 2 cm.
Bài làm:

A

.

2cm

2cm

.

Thiết kế bởi: Đào Quang Trung – Chu Thanh Thảo

B


Vẽ theo mẫu:

Vẽ đường tròn đường
kính 8 ô vuông

Vẽ 2 nửa đường tròn
đường kính 4 ô vuông

Thiết kế bởi: Đào Quang Trung – Chu Thanh Thảo


Thiết kế bởi: Đào Quang Trung – Chu Thanh Thảo



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×