Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 3 bài 12: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương

TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN PHÚ

MÔN TOÁN 5
Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần
của hình lập phương

Giáo viên: Đoàn Thị Anh Phương


*Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 3cm, rộng
2cm, cao 1cm.Tính diện tích xung quanh và diện
tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đó?
Bài làm
Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật:
(3+2) x 2 x 1 = 10 (cm2)
Diện tích hai mặt đáy hình hộp chữ nhật:
3 x 2 x 2 = 12 (cm2)
Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật:
10 + 12 = 22 (cm2)
Đáp số: Sxq : 12cm2 ; Stp : 22cm2Thứ s¸u ngày 28 tháng 01 năm 2011
TOÁN

Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần
của hình lập phương
1. Diện tích xung quanh
Sxq = ?

a

Công thức

Sxq = (a x a) x 4

Quy tắc
Muốn tính diện tích xung quanh hình hộp lập phương ta
lấy diện tích một mặt nhân với 4.


Thứ s¸u ngày 28 tháng 01 năm 2011
TOÁN

Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần
của hình lập phương
Ví dụ

Sxq = ? cm²

5cm
Diện tích xung quanh của hình lập phương là:

(5 x 5) x 4 = 100 cm²


Thứ s¸u ngày 28 tháng 01 năm 2011
TOÁN

Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần
của hình lập phương
2. Diện tích toàn phần
Stp = ?

Công thức

a

Stp = (a x a) x 6

Quy tắc
Muốn tính diện tích toàn phần hình lập phương ta lấy
diện tích một mặt nhân với 6.


Thứ s¸u ngày 28 tháng 01 năm 2011
TOÁN

Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần
của hình lập phương
Ví dụ

Stp = ? cm²

5cm
Diện tích toàn phần của hình lập phương là:

(5 x 5) x 6 = 150 cm²


Thứ s¸u ngày 28 tháng 01 năm 2011
TOÁN

Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần
của hình lập phương
Bài 1:
Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần
của hình lập phương có cạnh 1,5m.

1,5m

Diện tích xung quanh của hình lập
phương là:
(1,5 x 1,5) x 4 = 9 (m²)
Diện tích toàn phần của hình lập
phương là:
(1,5 x 1,5) x 6 = 13,5 (m²)
Đáp số: 9m²
13,5m²


Thứ s¸u ngày 28 tháng 01 năm 2011
TOÁN

Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của
hình lập phương
Bài 2:
Người ta làm một cái hộp không có nắp bằng bìa cứng
dạng hình lập phương có cạnh 2,5dm. Tính diện tích bìa
cần dùng để làm hộp (không tính mép dán).

2,5dm

Diện tích bìa cần dùng để làm hộp
là:
(2,5 x 2,5) x 5 = 31,25 (dm²)
Đáp số: 31,25dm²


Bài 3
Khi gấp đôi cạnh của hình lập phương thì diện tích xung
quanh của hình lập phương đó gấp lên bao nhiêu lần?

Diện tích xung quanh = (cạnh x cạnh) x 4
Khi gấp đôi cạnh của hình lập phương đó ta có:

= (cạnh x 2) x (cạnh x 2) x 4
= (c¹nh x c¹nh) x 2 x 2
x=4(c¹nh x c¹nh) x 4 x
4 Diện tích xung quanh x 4

Diện tích xung quanh mới

Vậy:
Khi gấp đôi cạnh của hình lập phương thì diện tích xung
quanh của hình lập phương đó gấp lên bao nhiêu lần?


Thứ s¸u ngày 28 tháng 01 năm 2011
TOÁN

Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần
của hình lập phương
- Diện tích xung quanh của hình lập phương

bằng diện tích một mặt nhân với 4.
- Diện tích toàn phần của hình lập phương
bằng diện tích một mặt nhân với 6.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×