Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 3 bài 17: Thể tích hình lập phương

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG HỘI GIẢNG
CÔNG NHẬN GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP HUYỆN!

Giáo viên thực hiện: TrÇn Xu©n Trëng
Năm học 2011 - 2012


Thứ năm, ngày 16 tháng 2 năm 2012
Toán:

Kiểm tra bài cũ


Bài 1: Tính thể tích hình hộp chữ nhật có ba kích thước lần
lượt là: 2cm; 3cm; 4cm.

B

Bài làm:
Thể tích hình hộp chữ nhật có 3 kích thước bằng 2cm; 3cm;
4cm là:

2 x 3 x 4 = 24 (cm3)
số:câu
24cm
Bài 2: Chọn chữ cái đặtĐáp
trước
trả 3lời đúng:
Hình lập phương là trường hợp đặc biệt của hình hộp chữ
nhật.
Đúng hay sai?
A. Đúng

B. Sai


Thứ năm, ngày 16 tháng 2 năm 2012
Toán:

THỂ TÍCH HÌNH LẬP PHƯƠNG


a) Ví dụ: Tính thể tích hình lập phương có cạnh 3cm.
3
N2 Số hình lập phương 1cm xếp đầy
một lớp hình lập phương cạnh 3cm
là:

3cm

3 x 3 = 9 (hình lập phương 1cm3)
Thể tích hình lập phương cạnh
3cm là:
(3 : 1) x 9 = 27 (cm3)
Đáp số: 27cm3

3cm

1 cm3

3cm


Thứ năm, ngày 16 tháng 2 năm 2012
Toán:

THỂ TÍCH HÌNH LẬP PHƯƠNG


a) Ví dụ: Tính thể tích hình lập phương có cạnh 3cm.
Thể tích hình lập phương cạnh
3cm là:

3cm

3 x 3 x 3 = 27 (cm3)
Đáp số: 27cm3
b) Muốn tính thể tích hình
lập phương ta lấy cạnh
nhân với cạnh rồi nhân với
cạnh.

m
c
3

3cm


Thứ năm, ngày 16 tháng 2 năm 2012
Toán:

THỂ TÍCH HÌNH LẬP PHƯƠNG


a) Ví dụ: Tính thể tích hình lập phương có cạnh 3cm.
Thể tích hình lập phương cạnh 3m
là:

a

3 x 3 x 3 = 27 (cm3)
Đáp số: 27cm3
b) Muốn tính thể tích hình
lập phương ta lấy cạnh
nhân với cạnh rồi nhân với
cạnh.
V=axax
a

a

a


Thứ năm, ngày 16 tháng 2 năm 2012
Toán:

THỂ TÍCH HÌNH LẬP PHƯƠNG


1 Viết số đo thích hợp vào ô trống:
Hình lập phương

(1)

Độ dài cạnh

1,5m

(2)

Thể tích

(4)

5 dm
8

Diện tích một mặt
Diện tích toàn phần

(3)

36cm2
Bản
g
tay!
Dãy
lẻ

600dm2
Bản
g
tay!
Dãy


Thứ năm, ngày 16 tháng 2 năm 2012
Toán:

THỂ TÍCH HÌNH LẬP PHƯƠNG


1 Viết số đo thích hợp vào ô trống:
Hình lập phương

(1)

(2)

Độ dài cạnh

1,5m

Diện tích một mặt

2,25m2

Diện tích toàn phần

13,5m2

Thể tích

3,375m3

5 dm
8
25 dm2
64
75 dm2
32
125 dm3
512

(3)

(4)

36cm2
600dm2
N2


Thứ năm, ngày 16 tháng 2 năm 2012
Toán:

THỂ TÍCH HÌNH LẬP PHƯƠNG


1 Viết số đo thích hợp vào ô trống:
Hình lập phương

(1)

Độ dài cạnh

1,5m

Diện tích một mặt

2,25m2

Diện tích toàn phần

13,5m2

Thể tích

3,375m3

(2)

(3)

5 dm
6cm
8
25 dm2 36cm2
64
75 dm2
2
216cm
32
125 dm3
3
216cm
512

(4)
10dm
100dm2
600dm2
1000dm3


Thứ năm, ngày 16 tháng 2 năm 2012
Toán:

THỂ TÍCH HÌNH LẬP PHƯƠNG


2 Một khối kim loại hình lập phương có cạnh là 0,75m. Mỗi
đề-xi-mét khối kim loại đó cân nặng 15kg. Hỏi khối kim loại
đó cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam ?
Tóm tắt
V

1dm3 kim loại: 15kg

Bài giải
0,75m = 7,5dm

Thể tích của khối kim loại là:
Khối kim loại hình lập
phương cạnh 0,75m: ...kg? 7,5 x 7,5 x 7,5 = 421,875 (dm3)
Khối kim loại cân nặng là:
421,875 x 15 = 6328,125 (kg)
Đáp số: 6328,125 kg.


Thứ năm, ngày 16 tháng 2 năm 2012
Toán:

THỂ TÍCH HÌNH LẬP PHƯƠNG


Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 8cm, chiều rộng 7cm
và chiều cao 9cm. Một hình lập phương có cạnh bằng
trung bình cộng của ba kích thước của hình hộp nhật trªn.
Tính:
a) Thể tích hình hộp chữ nhật.
V
b) Thể tích hình lập phương.
3

Giải:
a) Thể tích hình hộp chữ nhật là: b) Độ dài của cạnh hình lập phương
là:
(8 + 7 + 9) : 3 = 8 (cm)
8 x 7 x 9 = 504 (cm3)
Thể tích hình lập phương là:
Đáp số: 504cm3
8 x 8 x 8 = 512 (cm3)
Đáp số: 512cm3


Thứ năm, ngày 16 tháng 2 năm 2012
Toán:

THỂ TÍCH HÌNH LẬP PHƯƠNG


a) Ví dụ: Tính thể tích hình lập phương có cạnh 3cm.
Thể tích hình lập phương cạnh
3cm là:

a

3 x 3 x 3 = 27 (cm3)
Đáp số: 27cm3
b) Muốn tính thể tích hình
lập phương ta lấy cạnh
nhân với cạnh rồi nhân với
cạnh.
V=axax
a

a

a


CHÚC CÁC EM HỌC SINH CHĂM NGOAN HỌC GIỎI
 HẸN GẶP LẠI!

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×