Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 3 bài 17: Thể tích hình lập phương

TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH TÂN

Môn : Toán 5
Bài dạy :
THỂ TÍCH HÌNH LẬP PHƯƠNG

Giáo viên : Nguyễn Thị Minh Ngọc


THỂ TÍCH HÌNH LẬP PHƯƠNG
Hoạt động I
Hình thành công thức tính thể
tích hình lập phương


THỂ TÍCH HÌNH LẬP PHƯƠNG
a) Ví dụ:
Nếu hình lập hương
có cạnh 3 cm thì thể
tích là:
V= 3 x 3 x 3 =27 (cm3)


3cm

3cm
1cm3

3cm


THỂ TÍCH HÌNH LẬP PHƯƠNG
b)Muốn tính
tích
hình
phương
ta
cạnh nhân
cạnh rồi nhân
cạnh.

thể
lập
lấy
với
với

V= a x a x a

a

a
a


THỂ TÍCH HÌNH LẬP PHƯƠNG
Hoạt động II

Thực hành


THỂ TÍCH HÌNH LẬP PHƯƠNG
Bài 1: Viết số thích hợp vào ô trống
Hình lập
phương
Độ dài
cạnh

(1)
1,5 m 5
8

Diện tích 2,25 m2
một mặt

(2)
dm

(3)

(4)

6 cm

10 dm

2
36
cm
25 dm
100 dm2
64
Diện tích 13,5 m2 75 dm2 216 cm2 600 dm2
toàn phần
32
Thể tích
3
3
3,375 125
1000
dm
3 216 cm
dm
m3
2


THỂ TÍCH HÌNH LẬP PHƯƠNG
Bài 2:
Một khối kim loại hình lập phương có
cạnh là 0,75m. Mỗi đề-xi-mét khối
kim loại đó cân nặng 15kg. Hỏi khối
kim loại đó nặng bao nhiêu ki-lôgam?


THỂ TÍCH HÌNH LẬP PHƯƠNG
Bài giải
Thể tích khối kim loại đó cân nặng là:
0,75 x0,75 x0,75 = 0,421875 (m3)
0,421875 m3 = 421,875 dm3
Khối kim loại đó cân nặng là:
15 x 421,875 =6,328125 (kg)


Đáp số : 6,328125 kg


THỂ TÍCH HÌNH LẬP PHƯƠNG
Bài 3:
Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 8cm,

chiều rộng 7cm và chiều cao 9cm. Một hình
lập phương cócạnh bằng trung bình cộng
của ba kích thước của hình hộp chữ nhật
trên. Tính:
a)Thể tích hình hộp chữ nhật;
b)Thể tích hình lập phương.0000


THỂ TÍCH HÌNH LẬP PHƯƠNG
Bài giải:
a) Thể tích hình hộp chữ nhật là:
8 x 7 x 9 = 504 (cm3)
b) Độ dài cạnh của hình lập phương là:
(8 + 7 + 9) : 3 = 8 (cm)
Thể tích hình lập phương là:
8 x 8 x 8 = 512 (cm3)
Đáp số: a) 504 cm3
b) 512 cm3


THỂ TÍCH HÌNH LẬP PHƯƠNG
Củng cố:
Muốn tính thể tích hình lập phương
ta làm thế nào?

Em hãy viết công thức tính thể tích
hình lập phương ?
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×