Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 3 bài 17: Thể tích hình lập phương

PHÒNG GD & ĐT QUẢNG ĐIỀN
TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG THÁI
Người thực hiện: Hoàng Ngát

Tháng 2 năm 2012


BÀI CŨ
Tính thể tích hình hộp chữ nhât biết chiều dài 30cm, chiều
rộng 15cm và chiều cao 10cm.
Bài giải
Thể tích hình hộp chữ nhât là.
30 x15 x 10 = 4500 (cm3)
Đáp số: 4500 cm3


Tính thể tích hình lập phương có
cạnh 3 cm.
3cm

1cm3


3cm
3cm


Tính thể tích hình lập phương có
cạnh 3 cm.
Nhận xét:
Hình lập phương có cạnh
3cm chứa 27 hình hộp lập
phương có thể tích 1cm3.
Nếu hình lập phương có
cạnh 3cm thì thể tích hình
lập phương là:

3cm

1cm3

3cm

3 x 3 x 3 = 27(cm3)
Đáp số : 27 cm

3

3cm


a

a
a
Muốn tính thể tích hình lập phương ta lấy
cạnh nhân với cạnh rồi nhân với cạnh.
Hình lập phương có cạnh a,thể tích V ta có công thức:

V=axaxa


V=axaxa
Luyện tập
1. Viết số đo thích hợp vào ô trống :
Hình lập phương
Độ dài cạnh
Diện tích một mặt

(1)

(2)

(3)

(4)

1,5m

5
dm
8

6cm

10dm

36cm2

100dm2

216cm2

600dm2

216cm3

1000dm3

2,25m

2

Diện tích toàn
phần

13,5m2

Thể tích

3,375m3

25 dm2
64
75 dm2
32
125
dm3
512


V=axaxa
3.Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 8cm, chiều rộng 7cm
và chiều cao 9cm. Một hình lập phương có cạnh bằng
trung bình cộng của ba kích thước của hình hộp chữ nhật
trên. Tính:
a.Thể tích hình hộp chữ nhật.
b. Thể tích hình lập phương.
3.Tóm tắt: a = 8cm; b = 7cm; c = 9cm
Cạnh hình lập phương = (a + b + c) : 3
a.Thể tích hình hộp chữ nhật.
b. Thể tích hình lập phương.


3.Tóm tắt: Hình hộp chữ nhật a = 8cm; b = 7cm; c = 9cm
Cạnh hình lập phương = (a + b + c) : 3
a.Thể tích hình hộp chữ nhật.
b. Thể tích hình lập phương.
Bài giải
a.Thể tích hình hộp chữ nhật là: 8 x 7 x 9 = 504(cm 3)
b.Cạnh của hình lập phương là: (8 + 7 + 9):3 = 8(cm)
Thể tích hình lập phương là: 8 x 8 x 8 = 512(cm3)
Đáp số: a. 504(cm3)
b. 512(cm3)


V=axaxa
2.Một khối kim loại hình lập phương có cạnh là
0,75m.Mỗi đề-xi-mét khối kim loại đó cân nặng
15kg. Hỏi khối kim loại dó nặng bao nhiêu ki-lôgam?

Bài giải
Thể tích khối kim loại hình lập phương là:
0,75 x 0,75 x 0,75 = 0,421875(m3)= 421,875(dm3)
Khối kim loại đó cân nặng là:
421,875 x 15 = 6328,125 kg
Đáp số : 6328,125kg


Trò chơi tìm ý đúng
Thể tích hình lập phương là:
A.Lấy cạnh nhân với cạnh.
A.Lấy cạnh nhân với cạnh.

B.
cạnh
nhânnhân
với với
B.Lấy
Lấy
cạnh
cạnh rồi nhân với cạnh.
cạnh

C.Lấy
C.Lấy diện
diện tích
tích một
một mặt
mặt
nhân với cạnh.
nhân với cạnh.

D.Lấy
diện
tích
một
mặtmặt
D.Lấy
diện
tích
một
nhân với 6.
nhân với 6.


Muốn tính thể tích hình lập phương ta lấy
cạnh nhân với cạnh rồi nhân với cạnh.

V=axaxa
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×