Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 3 bài 9: Luyện tập tính diện tích

Luyện tập về tính diện tích

1

?


Thứ bảy ngày 16 tháng 1 năm 2010
TOÁN
KIỂM TRA BÀI CŨ

1.Em hãy nêu cách tính diện
tích hình chữ nhật ? S = a x b
2. Em hãy nêu cách tính diện
tích hình vuông ?
S=axa


Thứ bảy ngày 16 tháng 1 năm 2010

TOÁN


LUYỆN TẬP VỀ TÍNH
DIỆN TÍCH


Thứ bảy ngày 16 tháng 1 năm 2010
TOÁN

LUYỆN TẬP VỀ TÍNH DIỆN TÍCH
VÍ DỤ :

E

Tính diện tích mảnh
đất có kích thước
theo hình vẽ bên:

A

20 m

20 m

K

G
H

B
40, 1m

D 25 m

M
Q

20 m

25 m

N

20 m
P

Hãy thảo luận nhóm đôi để tìm cách tính !

C


TOÁN

LUYỆN TẬP VỀ TÍNH DIỆN TÍCH
Ta có thể thực hiện như sau:
C ách 1
20 m

E

C ách 2
20 m
E

G

20 m

20 m
A

G

K

A

B

H

K

B

H

40, 1m

40, 1m
25 m

M

N

D

25 m
20 m

Q

P
20 m

25 m
C

M

D

N

25 m
20 m

Q
20 m

P

C


C ách 1
Chia mảnh đất thành hình chữ
nhật EGPQ và 2 hình chữ nhật
bằng nhau AKMD và HBCN
Bài giải:

20 m

E
20 m
A

K

B

H

40, 1m

Độ dài cạnh EQ là:

25 m

M

N

D

20 + 40,1 + 20 = 80,1 (m)
Diện tích của hình chữ nhật EGPQ là:
20 x 80,1 = 1602 (m2)

.

G

25 m
20 m

Q

P
20 m

Diện tích hình chữ nhật AKMD và HBCN là:
25 x 40,1 x 2 = 2005 (m2)
Diện tích mảnh đất là: 1602 + 2005 = 3607 (m2)
Đáp số : 3607 m2

C


C ách 2
Chia mảnh đất thành hình chữ nhật ABCD và 2 hình
vuông bằng nhau EGHK và MNPQ.
Bài giải:

E

G

20 m

Độ dài cạnh DC là:
A
25 + 20 + 25 =
70 (m)
Diện
tích hình chữ nhật ABCD là:
70 x 40,1 = 2807 (m2)
Diện tích 2 hình vuông EGHK D

K

B

H

40, 1m
25 m

M

N

25 m
20 m

và MNPQ là: 20 x 20 x 2 = 800 (m )
2

Diện tích mảnh đất là:
2807 + 800 = 3607 (m2)
Đáp số : 3607 m2

20 m

Q

P
20 m

C


TOÁN
LUYỆN TẬP VỀ TÍNH DIỆN TÍCH
• Tìm cách chia hình
Để tính diện tích
đó thành các hình
của một hình phức đơn giản đã học,
tạp, ta làm như thế tính diện tích các
phần, rồi tính tổng
nào?
diện tích.

* Lưu

ý: Nên tìm cách chia đơn giản nhất .


TOÁN
LUYỆN TẬP VỀ TÍNH DIỆN TÍCH

Thực hành:

Bài 1: Tính diện tích mảnh đất có kích thước theo hình vẽ dưới đây:
3,5cm
3,5cm

3,5cm

6,5cm

4,2cm


Ở BÀI TẬP NÀY CÓ BAO NHIÊU
CÁCH CHIA DIỆN TÍCH HÌNH ĐÃ
CHO THÀNH TỔNG CÁC HÌNH
NHỎ?Cách
ĐÓ1 LÀ NHỮNG CÁCH
Cách 2NÀO?
A

B

A

E

G

B
3,5cm

3,5cm
M

M

N

D 3,5cm

3,5cm

C

N
3,5cm

D3,5cm

6,5cm

6,5cm

Q

4,2cm

P

Q

4,2cm

P

C

Bài 2: Một khu đất có kích thước theo
hình vẽ dưới đây. Tính diện tích khu
đất đó.
50 m
40,5 m
40,5 m
50 m

30 m
100,5 m


Ở BÀI TẬP NÀY CÓ BAO NHIÊU CÁCH CHIA
DIỆN TÍCH HÌNH ĐÃ CHO THÀNH TỔNG CÁC
HÌNH NHỎ? ĐÓ LÀ NHỮNG CÁCH NÀO?
Cách 2

Cách 1
40,5 m
50 m

50 m

40,5 m

Cách 3
50 m
40,5 m

40,5 m
30m
100,5 m

30m

50m
100,5 m

40,5 m

50m
40,5m

50m

30m
100,5 m

TOÁN

LUYỆN TẬP VỀ TÍNH
DIỆN TÍCH

- Chia thành các hình đã học
- Tính diện tích các hình đó
- Tính tổng diện tích các hình đó


Xin chân thành cảm
ơn quý thầy, cô giáo.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×