Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 3 bài 9: Luyện tập tính diện tích

Mụn: Toỏn
Tit: 101
Bi: Luyn tp v tớnh din tớch

NGệễỉI THệẽC HIEN:

Trn Vn Minh


Thứ hai , ngày 17 tháng 1 năm 2011
Toán
Luyện tập về tính diện tích
Kiểm tra bài cũ:


20m

E

G


20m

Tính diện tích của
mảnh đất có diện
tích theo hình vẽ bên

A

K

B

H

40,1m

D

25m

M

N

25m

20m
Q

20m P

C


E

20m

G

20m
A
K

B
H

40,1m

D

25m

M

25m

N

20m
Q

20m P

C


Độ dài cạnh DC là
25 + 20 + 25 = 70(m)
Diện tích hình chữ nhật ABCD là :
70 x 40,1 = 2807(m2)
Diện tích của hai hình vuông EGHK và NPQ là
20 x 20 x 2 = 800(m2)
Diện tích mảnh đất là :
2807 + 800 = 3607(m2)
Đáp số : 3607(m2)


Thực
Thực hành
hành

Đọc bài tập 1 SGK


Bài
Bài 11

Cách 1

A

B
3,5m

D 3,5m

M

N
6,5m

Q

4,2m P

C


Chiều dài hình chữ nhật ABCD
3,5 + 4,2 + 3,5 = 11,2(m)
Diện tích hình chữ nhật ABCD
11,2 x 3,5 = 39,2(m2)
Diện tích hình chữ nhật MNPQ
6,5 x 4,2 = 27,3(m2)
Diện tích mảnh đất
39,2 + 27,3 = 66,5(m2)
Đáp số: 66,5 m2


Cách 2

H

K

A

B
3,5m

D 3,5m

M

N

C
6,5m

Q

4,2m P


Chiều dài hình chữ nhật KHPQ
6,5 + 3,5 = 10(m)
Diện tích hình chữ nhật KHPQ
10 x 4,2 = 42(m2)
Diện tích hai hình vuông AKMD và HBCN
3,5 x 3,5 x 2 = 25,5 (m2)
Diện tích mảnh đất
42 + 24,5 = 66,5(m2)
Đáp số: 66,5 m2


Bài
Bài 22

Cách1

A

M

N

40,5m
50m
D

B
50m

I
K

40,5m P
30m

C
100,5m

Q


Bài
Bài giải
giải

Cách1

Chiều dài hình chữ nhật ABCD
50 + 30 = 80(m)
Chiều rộng hình chữ nhật ABCD
100,5 - 40,5 = 60(m)
Diện tích hình chữ nhật ABCD
80 x 60 = 4800(m2)
Diện tích hai hình chữ nhật MAIN và KDQC
40,5 x 30 x 2 = 2430 (m2)
Diện tích khu đất
4800 + 2430 = 7230 (m2)
Đáp số:7230m2


Cách 2

K

A
40,5m N
M
50m
D

P

B

50m
H 40,5m
100,5m

Q
30m
C


Bài
Bài giải
giải

Cách 2

Chiều dài hình chữ nhật ABCD
100,5 + 40,5 = 141(m)
Chiều rộng hình chữ nhật ABCD
50 + 30 = 80(m)
Diện tích hình chữ nhật ABCD
141 x 80 = 11280 (m2)
Diện tích hai hình chữ nhật MNPD và KBHQ
50 x 40,5 x 2 = 4050(m2)
Diện tích khu đất
11280 - 4050 = 7230 (m2)
Đáp số: 7230m2
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×