Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 3 bài 9: Luyện tập tính diện tích
Kiểm tra bài cũ:

+Thế nào là biểu đồ hình quạt?


+Lớp 5A có 25 học sinh. Kết quả học tập trong học kỳ I vừa qua được biểu thị
như trên biểu đồ hình quạt dưới đây. Hỏi số học sinh của mỗi loại là bao
nhiêu?

HS khá
32%

HS giỏi
16%

HS trung bình
52%Bài giải:
Số học sinh giỏi của lớp 5A trong học kì I là:
25 x 16% = 4 (học sinh)
Số học sinh khá lớp 5A trong học kì I là:
25 x 32% = 8 (học sinh)
Số học sinh trung bình của lớp 5A trong học kì I là:
25 – (4+8) = 13 (học sinh)
Đáp số: HS giỏi :
4 học sinh
HS khá:
8 học sinh
HS trung bình: 13 học sinh


Toán:


Luyện tập về tính diện tích


Ví dụ: Tính diện tích của mảnh đất có kích thước theo hình vẽ sau:

20m
20m

40,1m

25m

25m
20m
20m


Luyện tập về tính diện tích


Ta có thể chia mảnh đất thành hình chữ nhật ABCD và hai
hình vuông bằng nhau EGHK,MNPQ.


Luyện tập về tính diện tích
Bài giải:
Độ dài cạnh DC là:
25 + 20 + 25 = 70 (m)
Diện tích hình chữ nhật ABCD là:
70 x 40,1 = 2807 (m2)
Diện tích của hai hình vuông EGHK và MNPQ là:
20 x 20 x 2 =800 (m2)
Diện tích mảnh đất là:
2807 + 800 = 3607 (m2 )
Đáp số: 3607 m2


Lưu ý:

Khi gặp phải các hình phức tạp mà không thể dùng các qui tắc,công
thức đã học để tính diện tích trực tiếp, ta phải thực hiện các bước
sau:
+Chia hình đã cho thành các hình (hoặc tạo thành hình mới) quen
thuộc có thể tính được diện tích.
+Xác định kích thước các hình mới tạo thành.
+Tính diện tích của từng phần nhỏ, từ đó suy ra diện tích cần tìm.


Luyện tập về tính diện tích


Bài tập 1: Tính diện tích của mảnh đất có kích thước theo hình vẽ sau:

3,5m

3,5m
3,5m
6,5m
4,2m


Bài giải 1:
Ta chia mảnh đất thành hai hình vuông bằng nhau(1 và 2) và một hình chữ
nhật (3)


1
3,5m

2
3

3,5m
3,5m

6,5m

4,2m

Diện tích hình vuông 1 và 2 là:
3,5 x 3,5 x 2 = 24,5 (m 2)
Chiều dài hình chữ nhật 3 là:
6,5 + 3,5 = 10(m)
Diện tích hình chữ nhật 3 là:
10 x 4,2 = 42 (m2)
Diện tích của mảnh đất là:
24,5 + 42 = 66,5 ( m2)
Đáp số: 66,5 m2


Luyện tập về tính diện tích


Bài giải 2: Ta chia mảnh đất thành hai hình chữ nhật 1 và 2 như hình vẽ:
1

3,5m

3,5m

Diện tích hình chữ nhật 2 là:
6,5 x 4,2 = 27,3(m2)
3,5m
Chiều dài hình chữ nhật 1 là:
3,5 + 4,2 +3,5 = 11,2 (m)

2

4,2m

6,5m

Diện tích hình chữ nhật 1 là:
11,2 x 3,5 = 39,2(m2)
Diện tích mảnh đất là:
27,3 + 39,2 = 66,5(m 2)
Đáp số: 66,5m2


Luyện tập về tính diện tích


Bài giải 3: Ta mở rộng mảnh đất thành hình chữ nhật như hình vẽ:

3,5m

Chiều dài mảnh đất sau khi mở rộng là:
3,5 + 4,2 +3,5 = 11,2 (m)
Chiều rộng mảnhđất sau khi mở rộng là:

3,5m

3,5m

6,5 + 3,5 = 10 (m)

Diện tích mảnh đất sau khi mở rộng là:
6,5m
2

1
4,2m

11,2 x 10 = 112(m 2)

Diện tích hai hình chữ nhật 1 và 2 là:
6,5 x 3,5 x 2 = 4 5,5(m2)
Diện tích mảnh đất lúc đầu là:
112 – 45,5 = 66,5(m2)
Đáp số: 66,5m2


Luyện tập về tính diện tích


Bài tập 2: Một khu đất có kích thước theo hình vẽ dưới đây. Tính diện tích
khu đất đó.

50m
40,5m
40,5m
50m
30m

100,5m


Luyện tập về tính diện tích


Bài giải 1: Ta chia khu đất thành 3 hình chữ nhật, trong đó hình 1 và hình 3 bằng
nhau như hình vẽ.
Diện tích hình1 và hình 3 là:
100,5 x 30 x2 = 6030 (m2)
1
Chiều dài hình 2 là:
40,5m
50m
100,5 – 40,5 = 60(m)
2
Chiều rộng hình 2 là:
40,5m
50 – 30 = 20(m)
50m

Diện tích hình 2 là:
3
100,5m

30m

60 x 20 = 1200 (m 2)
Diện tích khu đất là:
6030 + 1200 = 7230(m 2)

Đáp số: 7230m2


Luyện tập về tính diện tích


Bài giải 2: Ta chia khu đất thành 3 hình chữ nhật, trong đó hình 1 và hình 3 bằng
nhau như hình vẽ.
Diện tích hình 1 và hình 3 là:
40,5 x 30 x2 =2430 (m2)
1
2
Chiều dài hình 2 là:
50+ 30 = 80(m)
40,5m
50m
Chiều rộng hình 2 là:
100,5 – 40,5 = 60(m)
50m

40,5m

3
100,5m

Diện tích hình 2 là:
80 x 60 = 4800 (m2)
30m Diện tích khu đất là:
4800 + 2430 = 7230(m2)

Đáp số: 7230m2


Luyện tập về tính diện tích


Bài giải 3: Ta mở rộng khu đất như hình vẽ,trong đó phần mở rộng là hình 1và hình
2 có diện tích bằng nhau
Chiều dài khu đất đã mở rộng là
100,5 + 40,5 = 141 (m)
2
Chiều rộng khu đất đã mở rộng

50m
50 +30 = 80(m)
40,5m
Diện tích khu đất đã mở rộng là
141 x 80 = 11280 (m2)
50m

40,5m

Diện tích hình 1 và 2 là:
50 x 40,5 x 2 = 4050 (m2)
30m Diện tích khu đất ban đầu là:
11280 - 4050 = 7230(m2)

1

Đáp số: 7230m2
100,5m


Luyện tập về tính diện tíchTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×