Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 3 bài 9: Luyện tập tính diện tích

Luyện tập về tính diện tích

Trường tiểu học Đồng Trạch


BÀI CŨ
Tính diện tích hình vuông ABCD và hình chữ
nhật MNPQ dưới đây theo kích thước đã cho.
M
A

N

B

4m

3m

D


3m

C

Q

3m

P


Toán

Luyện tập về tính diện tích

Ví dụ:
Tính diện tích của
mảnh đất có kích
thước theo hình vẽ
bên

20m
20m

40,1m
25m

25m
20m
20m


Thảo luận theo nhóm 2 để tìm cách tính diện tích của mảnh đất

Cách 1

E

E

G
A

A

Cách 2

B

G

A

B

K

H

K

H

M

N

M

N

C

D

D
Q

P

C

D
Q

P


CÁCH 1

E

20m

CÁCH 2

G

E

20m

20m

G

20m

B

A
K

B

A
K

H

H

40,1m

D

25m

M

N

Q

20m

P

25m

25m

20m

40,1m

C

D

M

N

25m

20m

Q

20m

P

C


E

20m

Bài giải cách 1:

G

Độ dài cạnh EQ là:

20m

B

A
K

H

20 + 40,1 + 20 = 80,1(m)
Diện tích hình chữ nhật EGPQ là:

40,1m

80,1 x 20 = 1602 (m2)
Diện tích hai hình chữ nhật AKMD và HBCN là:

D

25m

M

N

20m

Q

20m

P

25 x 40,1 x 2 = 2005 (m2)

25m

C

Diện tích mảnh đất là:
1602 + 2005 = 3607 (m2)
Đáp số: 3607 m2


Bài giải cách 2:

E

G

20m

Độ dài cạnh DC là:
25 + 20 + 25 = 70 (m)

20m

B

A
K

H

Diện tích hình chữ nhật ABCD là:
40,1m

70 x 40,1 = 2807 (m2)
Diện tích hai hình vuông EGHK và MNPQ là:
20 x 20 x 2 = 800 (m2)

25m

D

M

N

Diện tích mảnh đất là:
2807 + 800 = 3607 (m2)
Đáp số: 3607 m2

25m

20m

Q

20m

P

C


Luyện tập
Bài 1:
Tính diện
mảnh đất
thước theo
bên.

tích của
có kích
hình vẽ

A

B
3,5m

D

M

3,5m

N

3,5m

6,5m

Q

4,2m

P

C


Luyện tập
Bài 1:

A

B
3,5m

Cách 1

M

D

N

3,5m

A

B
M

D

3,5m

Q

6,5m
4,2m

C

Cách 2

6,5m
4,2m

P

A

G

E

B

3,5m

N

3,5m

Q

3,5m

P

C

3,5m

M

D

N

3,5m

Q

3,5m
6,5m

4,2m

P

C


Luyện tập
Bài giải:

Bài 1:

Độ dài cạnh AB là:

A

B
M

D

3,5m

N
3,5m

3,5m

6,5m

C

3,5 + 4,2 + 3,5 = 11,2 (m)
Diện tích hình chữ nhật ABCD là:
11,2 x 3,5 = 39,2 (m2)
Diện tích hình chữ nhật MNPQ là:
6,5 x 4,2 = 27,3 (m2)

Q

4,2m

P

Diện tích mảnh đất là:
39,2 + 27,3 = 66,5 (m2)
Đáp số: 66,5 m2


Luyện tập
Bài 2:
Một khu đất có kích thước theo hình vẽ dưới đây.
Tính diện tích khu đất đó.

50m
40,5m
40,5m
50m

30m
100,5m

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×