Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 4 bài 1: Cộng số đo thời gian

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ

TOÁN 5
CỘNG SỐ ĐO THỜI GIAN


TOÁN:


*Ví dụ1:
Một ôtô đi từ Hà Nội đến Thanh Hoá hết 3 giờ
15 phút rồi đi tiếp đến Vinh hết 2 giờ 35 phút.
Hỏi ôtô đó đi cả quãng đường từ Hà Nội đến
Vinh hết bao nhiêu thời gian?

Hà Nội

Thanh Hoá

Vinh* Ta có phép tính: 3 giờ 15 phút + 2 giờ 35 phút = ?
Bước1: Đặt tính theo cột dọc
-Bước 2: Cộng từng loại đơn vị
kể từ phải sang trái

3 giờ 15 phút
+
2 giờ 35 phút
5 giờ 50 phút

Vậy : 3 giờ 15 phút + 2 giờ 35 phút = 5 giờ 50 phút


* Ví dụ 2: 22 phút 58 giây + 23 phút 25 giây = ?
- Bước 1:
Đặt tính theo cột dọc:

22 phút 58 giây
+ 23 phút 25 giây
45 phút 83 giây

- Bước 2:
Cộng từ phải sang trái:
-Bước 3:
Đổi đơn vị ở kết quả:

1 phút …..giây
23
83 giây = ……
Vậy: 45phút 83 giây = 46 phút 23 giây


Muốn cộng đơn vị đo thời gian ta phải
thực hiện theo các bước như sau:
1) Đặt tính theo cột dọc.
2) Cộng từ phải sang trái
3) Đổi đơn vị ở kết qủa ( nếu có )


Luyện tập :
Bài số 1: Đặt tính rồi tính:
a) 12 phút 32 giây + 27 phút 15 giây

b) 6 giờ 7phút + 12 giờ 42 phút

+12 phút 32 giây
27 phút 15 giây
39 phút 47 giây
+ 6 giờ 7 phút
12 giờ 42 phút
18 giờ 49 phút


Bài 2: Tính:
a) 2 giờ 37 phút
+
3 giờ 48 phút

b) 2 năm 9 tháng
+
5 năm 3 tháng

5 giờ 85 phút
……………
6 giờ 25 phút
hay ....................................

7……………
năm 12 tháng
8............
năm

hay

c) + 5 ngày 18 giờ
6 ngày 22 giờ
11 ngày 40 giờ
………………
hay 12
ngày 16 giờ
………………


Luyện tập :
c) 3,5 giờ + 2,6 giờ

3,5 giờ
+
2,6 giờ
6,1 giờ

d) 12,5 phút + 2,5 phút

12,5 phút
+ 2,5 phút
15,0 phút


Bài số 3:
An làm bài toán hết 45 phút, làm bài văn hết
1 giờ 30 phút. Hỏi An làm cả hai bài hết bao nhiêu
thời gian?
Bài giải
An làm cả hai bài hết số thời gian là:
45 phút + 1 giờ 30 phút =1 giờ 75 phút
Hay 2 giờ 15 phút
Đ/S : 2 giờ 15 phút


Bài số 4: Tính:
2 giờ 30 giây+15 phút 30 giây
* Đặt tính:
2 giờ 00 phút 30 giây
+
15 phút 30 giây
2 giờ 15 phút 60 giây
hay

2 giờ 16 phút
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×