Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 4 bài 1: Cộng số đo thời gian


Thứ tư ngày 22 tháng 2 năm 2012

TOÁN

KIỂM TRA BÀI CŨ
1. Điền số thích hợp vào chỗ chấm
a) 2 ngày = ………
48 giờ
90
1,5 giờ = ………phút


Thứ tư ngày 22 tháng 2 năm 2012

TOÁN

KIỂM TRA BÀI CŨ
1. Điền số thích hợp vào chỗ chấm
42 tháng
b) 3 năm rưỡi = …….

1
30 giây
phút = ……..
2


Thứ tư ngày 22 tháng 2 năm 2012

TOÁN

KIỂM TRA BÀI CŨ
2. Hãy kể tên các tháng có 31 ngày trong năm?


Th t ngy 22 thỏng 2 nm 2012

TON
CNG S O THI GIAN
a. Vớ d 1: Mt ụ tụ i t H Ni n Thanh Húa ht 3 gi 15 phỳt
ri i tip n Vinh ht 2 gi 35 phỳt. Hi ụ tụ ú i c quóng ng
t H Ni n Vinh ht bao nhiờu thi gian ?
? Gi.phỳt

Haứ
Noọi

3 gi 15 phỳt

Thanh
Hoựa

Vinh

2 gi 35 phỳt
Ta phi thc hin phộp cng: 3 gi 15 phỳt + 2 gi 35 phỳt = ?


Thứ tư ngày 22 tháng 2 năm 2012

TOÁN
CỘNG SỐ ĐO THỜI GIAN
3 giôø 15 phuùt
+ 235
giôø 35
+2 giôø
phuùt = ?
phuùt

5 giờ 50 phút
Vậy 3 giờ 15 phút + 2 giờ 35 phút = 5 giờ 50 phút


Thứ tư ngày 22 tháng 2 năm 2012

TOÁN
CỘNG SỐ ĐO THỜI GIAN
b) Ví dụ 2: Một người tham gia đua xe đạp, quãng đường đầu tiên đi
hết 22 phút 58 giây, quãng đường thứ hai hết 23 phút 25 giây. Hỏi
người đó đi cả hai quãng đường hết bao nhiêu thời gian ?
Ta phải thực hiện phép cộng: 22 phút 58 giây + 23 phút 25 giây = ?
22 phuùt 58
+
giaây
23 phuùt
phuùt 83
25 giaây
45
(83 giaây = 1 phuùt 23
giaây
giaây)
Vaäy 22 phuùt 58 giaây + 23 phuùt 25 giaây = 46
phút 23 giây


Thứ tư ngày 22 tháng 2 năm 2012

TỐN
CỘNG SỐ ĐO THỜI GIAN
3 giờ 15
+phút
2 giờ 35 phút
5 giờ 50
phút

22 phút 58
+giây
23
45 phút
phút25
83 giây = 46
giây
phút 23 giây

* Cách
-làm
Đặt: tính sao cho các đơn vò cùng loại
-thẳng
Cộngcột
như với
cộng
các số tự nhiên theo
nhau.
từng loại đơn vò và giữ nguyên tên đơn

ở từng
cột.
- Trong
trường
hợp số đo theo từng đơn vò
phút, giây lớn hơn hoặc bằng 60 thì cần
đổi sang đơn vò hàng lớn hơn liền kề.


Thứ tư ngày 22 tháng 2 năm 2012

TOÁN
CỘNG SỐ ĐO THỜI GIAN

Thực hành
Bài tập 1: Tính
a) 7 năm 9 tháng + 5 năm 6 tháng
3 giờ 5 phút + 6 giờ 32 phút

b) 3 ngày 20 giờ + 4 ngày 15 giờ
4 phút 13 giây + 5 phút 15 giây


Thứ tư ngày 22 tháng 2 năm 2012

TOÁN
CỘNG SỐ ĐO THỜI GIAN

Thực hành
Bài tập 1: Tính
a) 7 năm 9 tháng + 5 năm 6 tháng
7 năm 9 tháng
+ 5 năm 6 tháng
12 năm 15 tháng = 13 năm 3 tháng
1 naêm 3
thaùng

3 giờ 5 phút + 6 giờ 32 phút
3 giờ 5 phút
+ 6 giờ 32 phút
9 giờ 37 phút


Thứ tư ngày 22 tháng 2 năm 2012

TOÁN
CỘNG SỐ ĐO THỜI GIAN

Thực hành
Bài tập 1: Tính
b) 3 ngày 20 giờ + 4 ngày 15 giờ
3 ngày 20 giờ
+ 4 ngày 15 giờ
7 ngày 35 giờ = 8 ngày 11 giờ

4 phút 13 giây + 5 phút 15 giây
4 phút 13 giây
+ 5 phút 15 giây
9 phút 28 giây


Thứ tư ngày 22 tháng 2 năm 2012

TOÁN
CỘNG SỐ ĐO THỜI GIAN

Thực hành
Bài tập 2: Lâm đi từ nhà đến bến xe hết 35 phút, sau đó đi ô tô đến
Viện Bảo tàng Lịch sử hết 2 giờ 20 phút. Hỏi Lâm đi từ nhà đến Viện
Bảo tàng Lịch sử hết bao nhiêu thời gian ?
Bài giải:
Thời gian Lâm đi từ nhà đến Viện Bảo tàng Lịch sử là:
35 phút + 2 giờ 20 phút = 2 giờ 55 phút
Đáp số: 2 giờ 55 phút


Thứ tư ngày 22 tháng 2 năm 2012

TỐN
CỘNG SỐ ĐO THỜI GIAN
3 giờ 15
+phút
2 giờ 35 phút
5 giờ 50
phút

22 phút 58
+giây
23
45 phút
phút25
83 giây = 46
giây
phút 23 giây

* Cách
-làm
Đặt: tính sao cho các đơn vò cùng loại
-thẳng
Cộngcột
như với
cộng
các số tự nhiên theo
nhau.
từng loại đơn vò và giữ nguyên tên đơn

ở từng
cột.
- Trong
trường
hợp số đo theo từng đơn vò
phút, giây lớn hơn hoặc bằng 60 thì cần
đổi sang đơn vò hàng lớn hơn liền kề.


10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
HẾT GIỜ

Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo một số câu trả lời
A, B, C (là kết quả tính). Hãy chọn đáp án đúng bằng
cách đưa thẻ có chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1 :

Chúc mừng bạn !

4 phút 13 giây + 5 phút 15 giây = ?
A. 9 phút 18 giây
B. 10 phút 28 giây
C. 9 phút 28 giây


10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
HẾT GIỜ

Câu 2 :

8 giờ 45 phút + 6 giờ 15 phút = ?
Chúc mừng bạn !

A. 14 giờ
B. 15 giờ
C. 16 giờ


10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
HẾT GIỜ

Câu 3 :

2 năm 7 tháng + 4 năm 6 tháng = ?
Chúc mừng bạn !

A.
A. 77 năm
năm 11 tháng
tháng
B. 7 năm 13 tháng
C. 6 năm 1 thángThứ tư ngày 22 tháng 2 năm 2012

TỐN
CỘNG SỐ ĐO THỜI GIAN
3 giờ 15
+phút
2 giờ 35 phút
5 giờ 50
phút

22 phút 58
+giây
23
45 phút
phút25
83 giây = 46
giây
phút 23 giây

* Cách
-làm
Đặt: tính sao cho các đơn vò cùng loại
-thẳng
Cộngcột
như với
cộng
các số tự nhiên theo
nhau.
từng loại đơn vò và giữ nguyên tên đơn

ở từng
cột.
- Trong
trường
hợp số đo theo từng đơn vò
phút, giây lớn hơn hoặc bằng 60 thì cần
đổi sang đơn vò hàng lớn hơn liền kề.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×