Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 4 bài 1: Cộng số đo thời gian


Chọn câu trả lời đúng:

1. Bác Hồ sinh năm 1890, năm đó
thuộc thế kỉ thứ mấy?

a. 17

b. 18

c. 19
19
c.

d. 20


Chọn câu trả lời đúng:

3.


0,4 giờ = ....... phút

a. 15 phút

c. 4 phút

b. 20 phút

d.
d. 24
24 phút
phút

4.

66 phút = ....... giờ ...... phút
a. 6 giờ 6 phút
b. 11 giờ
giờ66phút
phút
b.
c. 5 giờ 6 phútVí dụ 1: Một ô tô đi từ Hà Nội đến Thanh Hóa hết 3
giờ 15 phút rồi đi tiếp đến Vinh hết 2 giờ 35 phút.
Hỏi ô tô đó đi cả quãng đường từ Hà Nội đến Vinh
hết bao nhiêu thời gian?
Giải:
Tóm tắt
3 giờ 15 phút
2 giờ 35 phút
Hà Nội

Thanh Hóa

Vinh

……. thời gian?

Thời gian ô tô đi từ Hà Nội đến Vinh là:
3 giờ 15 phút + 2 giờ 25 phút = 5?giờ 50 phút
Đáp số: 5 giờ 50 phút


Đặt tính :

3 giờ 15 phút
+
2 giờ 35 phút
5 giờ 50 phút

Vậy:
3 giờ 15 phút + 2 giờ 25 phút = 5 giờ 50 phút


Ví dụ 2: Một người đua xe đạp, quãng đường đầu
tiên đi hết 22 phút 58 giây, quãng đường thứ hai đi
hết 23 phút 25 giây. Hỏi người đó đi cả hai quãng
đường hết bao nhiêu thời gian?

Giải:
Tóm tắt
Chặng thứ nhất đi: 22 phút 58 giây
Chặng thứ hai đi: 23 phút 25 giây
Thời gian đi cả hai quãng đường: ?
Thời gian người đua xe đạp đi cả hai quãng đường:

22 phút 58 giây + 23 phút 25 giây = 46? phút 23 giây
Đáp số: 46 phút 23 giây


Đặt tính:

22 phút 58 giây
+
23 phút 25 giây
45 phút 83 giây
= 46 phút 23 giây


Lưu ý:

Khi cộng số đo thời gian:

Ta đặt số đo thời gian nọ dưới số đo thời gian
kia sao cho các đơn vị thẳng cột.
Cộng từ phải sang trái theo từng loại đơn vị.
Khi tổng tìm được có số trong đơn vị nào bằng
hoặc vượt quá một đơn vị của hàng cao hơn liền
trước rồi gộp với số đã có ở hàng đó.Bài 1a: Tính
7 năm 9 tháng + 5 năm 6tháng = ?

7 năm 9 tháng
+
5 năm 6 tháng
12 năm 15 tháng
= 13 năm 3 tháng


Bài 1a: Tính
3 giờ 5 phút + 6 giờ 32 phút

3 giờ 5 phút
+
6 giờ 32 phút
9 giờ 37 phút

=?


Bài 1a: Tính

12 giờ 18 phút + 8 giờ 12 phút = ?
12 giờ 18 phút
+
8 giờ 12 phút
20 giờ 30 phút


Bài 1a: Tính

4 giờ 35 phút + 8 giờ 42 phút = ?
4 giờ 35 phút
+
8 giờ 42 phút
12 giờ 77 phút
= 13 giờ 17 phút


Bài 1b: Tính
3 ngày 20 giờ + 4 ngày 15 giờ = ?
3 ngày 20 giờ
+
4 ngày 15 giờ
7 ngày 35 giờ
= 8 ngày 11 giờ


Bài 1b: Tính
4phút 13giây + 5phút 15giây = ?

4 phút 13 giây
+
5 phút 15 giây
9 phút 28 giây


Bài 1b: Tính

8 phút 45 giây + 6 phút 15 giây = ?
8 phút 45 giây
+
6 phút 15 giây
14 phút 60 giây
= 15 phút


Bài 1b: Tính

12phút 43giây + 5phút 37giây = ?
12 phút 43 giây
+
5 phút 37 giây
17 phút 30 giây


Bài 2: Lâm đi từ nhà đến bến xe hết 35 phút sau đó
đi ô tô đến Viện Bảo tàng Lịch sử hết 2 giờ 20
phút. Hỏi Lâm đi từ nhà đến Viện Bảo tàng Lịch sử
hết bao nhiêu thời gian?
Tóm tắt:

Giải:

Nhà 35 phút Bến xe 2 giờ 20 phútViện Bảo tàng
? thời gian


Bài 2:

Giải:

Tóm tắt:
Nhà 35 phút Bến xe 2 giờ 20 phút Viện Bảo tàng
?thời gian

Thời gian Lâm đi từ nhà đến Viện Bảo tàng Lịch sử:

35 phút + 2 giờ 20 phút = 2 giờ 55 phút
Đáp số: 2 giờ 55 phút1.
Trường Lan tan học lúc 11 giờ, Lan đi bộ từ
trường về nhà hết 10 phút. Hỏi Lan về nhà lúc
mấy giờ?
Đáp án:

11 giờ 10 phút

2.
Từ nhà đến trường Hoa đi bộ hết 15 phút,
Hoa bắt đầu đi lúc 6 giờ 30 phút. Hỏi Hoa đến
trường lúc mấy giờ?
Đáp án:

6 giờ 45 phút


Ôn tâp:
Phép cộng số đo thời gian.
Chuẩn bị bài sau:
Phép trừ số đo thời gian.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×