Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 1 bài 10: Ôn tập Bảng đơn vị đo khối lượng

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HOÀI NHƠN

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 TAM QUAN NAM


Toán:

Câu
Viết bảng
số hoặc
thích
vào xét
chỗhai
chấm
Câu hỏi
hỏi 2:
1: Đọc
đơnphân
vị đosốdộ
dài hợp
và nhận

12 m = ... cm
đơn vị đo độ dài liền nhau?
3m7cm =... cm
9m = ... km


Toán:

Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng

1. a) Viết cho đầy đủ bảng đơn vị đo khối lượng sau:
Lớn hơn ki-lô-gam
tấn

tạ

1 tấn

1 tạ

= 10 tạ

Ki-lô-gam

yến
1 yến

= 10 yến = 10 kg
1
= 10tấn

=

1
10 tạ

Nhỏ hơn ki-lô-gam

kg

hg

1 kg

1 hg

= 10 hg
=

1
yến
10

- Đơn vị bé bằng

1
10

đơn vị lớn

1 dag

= 10dag = 10 g
1
=10 kg

b) Nhận xét hai đơn vị đo khối lượng liền nhau:
- Đơn vị lớn gấp 10 lần đơn vị bé

dag

1
= 10

hg

g
1g
1
= 10dag


Toán:

Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng
Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm
a) 27 yến = .........
270 kg

38 yến
380 kg = ….

38000 kg
380 tạ = ..........

30 tạ
3000 kg = ….

49000 kg
49 tấn = ..........

24000 kg = 24
… tấn

1025
b) 1kg 25g = ....…….g
2 kg 50g = ...2050
……g

6
6080 g= …….kg
…..
80 g
47 tấn 350
47350kg= …..
….. kg


Toán:
Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng
Bài 3:

>

<

=

= 63 tạ
6 tấn 3 tạ …
13 kg 807 g

> 138hg 5g


3050 kg …
< 3 tấn 6 yến

1
tấn ….
< 70 kg
2


Bài 3: Người ta thu hoạch ở ba thửa ruộng được 2 tấn dưa chuột.
Thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được 1000 kg dưa chuột, thửa
ruộng thứ hai thu hoạch được bằng ½ số dưa chuột của thửa ruộng
thứ nhất. Hỏi thửa ruộng thứ ba thu hoạch được bao nhiêu ki-lôgam dưa chuột ?
Bài giải:
Số ki-lô-gam dưa chuột thửa ruộng thứ hai thu được:
1000 : 2 = 500 (kg)
Số ki-lô-gam dưa chuột cả hai thửa ruộng thu được:
1000 + 500 = 1500 (kg)
2 tấn = 2000 kg
Số ki-lô-gam dưa chuột thửa ruộng thứ ba thu được:
2000 – 1500 = 500 (kg)
Đáp số: 500 kg


* Đọc bảng đơn vị đo khối lượng
* Nêu mối quan hệ giữa hai đơn vị đo khối

lượng liền nhau.


- Học thuộc bảng đơn vị đo khối lượng.
- Chuẩn bị bài sau: “Luyện tập”.




Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×