Tải bản đầy đủ

Quản lý gara ô tô

1

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
---------------- -----------------

QUẢN LÝ GARA Ô TÔ
ĐỒ ÁN MÔN NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN
MỀM

Thành phố Hồ Chí Minh 1/2018


2

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

QUẢN LÝ GARA Ô TÔ

ĐỒ ÁN MÔN NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN
MỀM

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN:
Đỗ Thị Thanh Tuyền

Thành phố Hồ Chí Minh


3

1/2018

Mục lục
LỜI NÓI ĐẦU...............................................................................................................................................5
LỜI CẢM ƠN...............................................................................................................................................5
Chương 1: Tổng quan................................................................................................................................6
1.1. Giới thiệu bài toán cần giải quyết........................................................................6
1.2. Mô tả qui trình thực hiện các công việc chính.............................................6


4
Chương 2: Xác định và mô hình hóa yêu cầu phần mềm.......................................................................6
2.1. Phân loại các yêu cầu phần mềm..................................................................................................6
2.2. Bảng trách nhiệm cho từng loại yêu cầu......................................................................................6
2.3. Sơ đồ luồng dữ liệu cho từng yêu cầu (biểu mẫu và qui định kèm theo, sơ đồ, mô tả các
luồng dữ liệu và thuật toán).................................................................................................................8
2.3.1. Biểu mẫu 1: Tiếp nhận xe........................................................................................................8
2.3.2. Biểu mẫu 2: Lập phiếu sữa chữa............................................................................................9
2.3.3. Biểu mẫu 3: Tra cứu xe.........................................................................................................11
2.3.4. Biểu mẫu 4: Phiếu thu tiền...................................................................................................12
2.3.5. Biểu mẫu 5.............................................................................................................................14
2.3.6. Quy định................................................................................................................................17
Chương 3: Thiết kế hệ thống..................................................................................................................18
3.1. Kiến trúc hệ thống........................................................................................................................18
3.2. Mô tả các thành phần hệ trong hệ thống...................................................................................18
Chương 4: Thiết kế dữ liệu.....................................................................................................................18
4.1. Thuật toán lập sơ đồ logic...........................................................................................................18
4.1.1. Bước 1: xét yêu cầu phần mềm thứ nhất_Phiếu tiếp nhận xe. 18
4.1.2. Bước 2: xét yêu cầu phần mềm thứ hai_Phiếu sữa chữa.............19
4.1.3. Bước 3: xét yêu cầu phần mềm thứ ba_Tìm kiếm xe.....................21
4.1.4. Bước 4: Xét yêu cầu phần mềm thứ tư_Phiếu thu tiền.................22
4.1.5. Bước 5: xét yêu cầu phần mềm thứ năm_Phiếu báo cáo doanh
thu
23
4.1.6. Bước 6: xét yêu cầu phần mềm thứ sáu_Phiếu báo cáo tồn vật
tư phụ tùng...............................................................................................................................24
4.2. Sơ đồ logic hoàn chỉnh..............................................................................................25
4.3. Danh sách các bảng dữ liệu trong sơ đồ.......................................................26
4.4.

Mô tả từng bảng dữ liệu.........................................................................................................26

4.4.1. Bảng XE..................................................................................................................................26
4.4.2. Bảng HIEUXE..............................................................................................................27
4.4.3. Bảng PHIEUSUACHUA...........................................................................................27
4.4.4. Bảng CT_PSC..............................................................................................................27
4.4.5. Bảng PHUTUNG.....................................................................................................................28
4.4.6. Bảng TIENCONG....................................................................................................................28
4.4.7. Bảng QUYDINH......................................................................................................................28
4.4.8. Bảng PHIEUTHUTIEN.............................................................................................................28
4.4.9. Bảng BAOCAODOANHSO......................................................................................................29


5
4.4.10. Bảng CT_BCDS.....................................................................................................................29
4.4.11. Bảng BAOCAOTON..............................................................................................................29
4.4.12. Bảng CT_BCT.......................................................................................................................29
Chương 5: Thiết kế giao diện..................................................................................................................30
5.1. Sơ đồ liên kết các màn hình.........................................................................................................30
5.2. Danh sách các màn hình..............................................................................................................30
5.3. Mô tả các màn hình......................................................................................................................31
5.3.1. Màn hình Đăng nhập..........................................................................................31
5.3.2. Màn hình chính.......................................................................................................32
5.3.3. Màn hình Thông tin tài khoản......................................................................35
5.3.4. Màn hình Thay đổi mật khẩu.........................................................................36
5.3.5. Màn hình Quản lý nhân viên..........................................................................37
5.3.6. Màn hình Tiếp nhận xe......................................................................................39
5.3.7. Màn hình Lập phiếu sửa chữa.......................................................................41
5.3.8. Màn hình Lập phiếu thu tiền.........................................................................43
5.3.9. Màn hình Tìm kiếm..............................................................................................45
5.3.10.Màn hình Lập báo cáo doanh thu...............................................................47
5.3.11.Màn hình Lập báo cáo tồn VTPT..................................................................48
5.3.12.Màn hình Thay đổi VTPT...................................................................................50
5.3.13.Màn hình Thay đổi Tiền công........................................................................53
5.3.14.Màn hình Thay đổi Quy định..........................................................................54
5.3.15.Màn hình Thay đổi Hiệu xe.............................................................................55
5.3.16.Màn hình Thông tin phần mềm....................................................................56
Chương 6: Cài đặt và thử nghiệm..........................................................................................................57
6.1. Cài đặt............................................................................................................................................57
6.2. Kiểm thử........................................................................................................................................57
Chương 7: Kết luận..................................................................................................................................59
7.1. Nhận xét và kết luận.....................................................................................................................59
7.2. Hướng phát triển.........................................................................................................................60
Chương 8: Phụ lục...................................................................................................................................60
Tài liệu tham khảo...................................................................................................................................60
Bảng phân công công việc.......................................................................................................................60


6

LỜI NÓI ĐẦU
Cùng với sự phát triển vượt bậc về kinh tế xã hội, nhu cầu của con
người ngày càng được nâng cao, do đó nhu cầu lưu thông hàng hoá
và những đòi hỏi về đi lại ngày càng tăng. Có thể nói trong giai đoạn
hiện nay, khi xu thế toàn cầu hoá diễn ra ngày càng sôi động, người
ta càng nhận thức rõ hơn tầm quan trọng của giao thông vận tải.
Nếu như trên không trung, máy bay là phương tiện chiếm ưu thế, thì
trên mặt đất, ô tô và vận tải ô tô lại chiếm ưu thế về năng lực vận
chuyển và khả năng cơ động. Ô tô có thể hoạt động trên nhiều dạng
địa hình, từ đồng bằng, miền núi đến miền biển, vận chuyển một
khối lượng hàng hoá nhiều hơn bất cứ loại phương tiện vận tải nào
khác. Vì vậy, phát triển ngành công nghiệp ô tô sẽ góp phần thúc
đẩy sự tăng trưởng của nền kinh tế đất nước.
Một trong số những ngành công nghiệp ô tô đang phát triển ở nước
ta phải kể đến ngành công nghiệp sữa chữa ô tô. Hiện nay, có nhiều
gara ô tô mọc lên ở nước ta. Vì vậy, việc quản lý ở các gara này khá
được chú trọng.

LỜI CẢM ƠN
Đầu tiên, nhóm em xin chân thành cảm ơn cô Đỗ Thị Thanh Tuyền
đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ, cung cấp tài liệu và tạo điều kiện
cho nhóm em hoàn thành đồ án này. Mặc dù đã hết sức cố gắng,
nhưng chắc đồ án vẫn còn những thiếu sót. Kính mong nhận được
những ý kiến đóng góp của Cô.
Em xin chân thành cảm ơn!


7

Chương 1: Tổng quan
1.1. Giới thiệu bài toán cần giải quyết
Như đã nêu ở Lời nói đầu, ngành công nghiệp sửa chữa ô tô
hiện nay đang phát triển. Do đó, các chương trình quản lý gara
ô tô dùng quản lý thông tin về xe được sửa cũng như thống kê
doanh thu mỗi tháng, … thì rất cần thiết.
Phần mềm quản lý gara ô tô giúp lưu trữ thông tin xe và thông
tin chủ xe. Cho phép nhập, xuất và sửa đổi những thông tin
này. Ngoài ra, phần mềm còn hỗ trợ quản lý kho hàng, thêm,
xóa và sửa các mặt hàng trong kho như nhập các vật tư phụ
tùng vào kho, xuất các phụ tùng này để sửa chữa. Lập báo cáo
hàng tháng để có thể quản lý doanh thu và hàng tồn một cách
dễ dàng, tiện dụng.

1.2. Mô tả qui trình thực hiện các công việc chính
Phần mềm được thực hiện qua từng giai đoạn sau
 Phân tích đề tài, xác định yêu cầu
 Vẽ sơ đồ
 Thiết kế cơ sở dữ liệu
 Thiết kế giao diện
 Kết nối cơ sở dữ liệu
 Lập trình các chức năng cho phần mềm
 Kiểm thử phần mềm
 Viết báo cáo

Chương 2: Xác định và mô hình hóa yêu cầu phần
mềm
2.1. Phân loại các yêu cầu phần mềm
Bảng 2.1. Phân loại các yêu cầu phần mềm
ST
T

Tên yêu cầu

Phân loại yêu cầu

1

Tiếp nhận bảo trì xe

Lưu trữ

2

Lập phiếu sữa chữa

Lưu trữ, tính toán

3

Tra cứu xe

Tra cứu


8

4

Lập phiếu thu tiền

Lưu trữ, tính toán

5

Lập báo cáo tháng (doanh thu và Kết xuất
vật tư phụ tùng)

6

Thay đổi qui định

Tiến hóa

2.2. Bảng trách nhiệm cho từng loại yêu cầu
Bảng 2.2.1. Bảng trách nhiệm cho yêu cầu nghiệp vụ
Yêu cầu nghiệp vụ
ST
T

Nghiệp vụ

Người dùng

Phần mềm

Ghi chú

1

Tiếp nhận Cung
cấp Kiểm tra qui định và Thêm, xóa,
bảo trì xe
thông tin về hồ ghi nhận
sửa
sơ xe

2

Lập phiếu Cung
cấp Kiểm tra qui định, Thêm
sữa chữa
thông tin về ghi nhận và tính
xe, phụ tùng, toán thành tiền
tiền công

3

Tra cứu xe

Cung
cấp Tra cứu và xuất ra Tra
cứu
thông tin về xe danh sách các thông theo
tên
tin về xe và tiền nợ
chủ xe và
biển số xe

4

Lập phiếu Cung
cấp Kiểm tra, ghi nhận Thêm
thu tiền
thông tin về và tính toán số tiền
xe, ngày thu nợ
tiền và số tiền
thu

5

Lập
báo Cung
cấp Tính toán, và xuất
cáo tháng
thông tin về ra thông tin báo cáo
thời gian

Bảng 2.2.2. Yêu cầu tiến hóa
Yêu cầu tiến hóa
ST
T

Nghiệp vụ

Tham số cần thay
đổi

Miền giá trị cần
thay đổi


9

1

Thay đổi số quy Số lượng hiệu xe
Bảng tham số
định tiếp nhận
Số lượng xe sửa chữa
xe
tối trong ngày

2

Thay đổi quy Số loại vật tư phụ tùng Bảng tham số
định sữa chữa
Số loại tiền công

Bảng 2.2.3. Bảng trách nhiệm cho yêu cầu tiến hóa
Yêu cầu tiến hóa
ST
T

Nghiệp
vụ

Người dùng

Phần mềm

Ghi chú

1

Thay đổi Cho biết giá trị
số
quy mới
của
số
định tiếp lượng hiệu xe,
nhận xe
và số lượng xe
sữa chữa tối đa
trong ngày

Ghi nhận giá trị
mới và thay đổi
cách thức kiểm
tra

Cho phép hủy
hay
cập
lại
thông tin về
hiệu xe.

2

Thay đổi Cho
biết
số
quy định lượng loại phụ
sửa chữa
tùng và số lượng
loại tiền công

Ghi nhận giá trị
mới và thay đổi
cách thức kiểm
tra

Cho phép hủy
hay
cập
lại
thông tin về
loại phụ tùng,
loại tiền công

 Yêu cầu tiện dụng: phần mềm được thiết kế theo giao diện đồ
họa trực quan, tra cứu xe theo nhiều điều kiện như biển số,
hiệu xe, tên chủ xe.
 Yêu cầu bảo mật: Người dùng phải đăng nhập khi sử dụng hệ
thống.

2.3. Sơ đồ luồng dữ liệu cho từng yêu cầu (biểu mẫu và
qui định kèm theo, sơ đồ, mô tả các luồng dữ liệu và
thuật toán)
2.3.1. Biểu mẫu 1: Tiếp nhận xe
Biễu mẫu 1: Tiếp nhận xe
BM
1:

Tiếp Nhận Xe Sửa


10

Tên chủ xe: .......

Biển số:............

Hiệu xe: .............

Địa chỉ: .............

Điện thoại: ......

Ngày tiếp nhận: .

QĐ1: Mỗi một xe có một hồ sơ sửa chữa riêng lưu đầy đủ
thông tin của xe: Biển số xe, tên chủ xe, điện thoại, địa chỉ,
hiệu xe. Có 10 Hiệu Xe (Toyota, HonDa, SuZuKi, Ford,…).
Trong mỗi ngày tiếp nhận sửa chữa tối đa 30 xe.

Sơ đồ 2.3.1. Tiếp nhận xe
Các luồng dữ liệu:
 D1: Thông tin phiếu tiếp nhận xe (Tên chủ xe, biển số, hiệu xe,
địa chỉ, điện thoại, ngày tiếp nhận).
 D2: Không có
 D3: Danh sách hiệu xe, số xe tiếp nhận tối đa trong một ngày.
 D4: D1
 D5: Không có
 D6: Danh sách hiệu xe, số xe tiếp nhận tối đa
Thuật toán:
 B1. Kết nối cơ sở dữ liệu.
 B2. Đọc D3 từ cơ sở dữ liệu.
 B3: Kiểm tra quy định tiếp nhận xe (số xe tiếp nhận tối đa
trong ngày).
 B4: Nếu không thỏa thì tới B9.


11

 B5. Tính số xe đã tiếp nhận trong ngày.
 B6: Nhận D1 từ người dùng.
 B7: KIểm tra quy hiệu xe của xe tiếp nhận có thuộc danh sách
hiệu xe.
 B8: Nếu không thỏa thì chuyển đến B10.
 B9. Lưu D4 xuống cơ sở dữ liệu
 B10. Đóng kết nối cơ sở dữ liệu
 B11: Kết thúc
2.3.2. Biểu mẫu 2: Lập phiếu sữa chữa
Biểu mẫu 2: Lập phiếu sữa chữa
BM

Phiếu Sửa Chữa

2:
Biển số xe:
STT

Ngày sửa chữa:

Nội

Vật Tư

Số

Đơn

Tiền

Thành

Dung

Phụ

Lượng

Giá

Công

Tiền

Tùng
1
2
QĐ2: Có 200 loại vật tư phụ tùng với đơn giá được niêm
yết và có 100 loại tiền công. Thành tiền = (Số lượng *
Đơn giá) + Tiền công.

Sơ đồ 2.3.2. Lập phiếu sữa chữa


12

Các luồng dữ liệu:
 D1: Thông tin phiếu sữa chữa (biển số xe, ngày sửa chữa, nội
dung, vật tư phụ tùng, số lượng, đơn giá, tiền công, thành
tiền).
 D2: Không có
 D3: Danh sách các loại vật tư, danh sách các loại tiền công,
Phiếu báo cáo (hiệu xe, số lượt sữa, tháng, năm), phiếu tiếp
nhận xe(biển số, hiệu xe).
 D4: D1, phiếu báo cáo(số lượt sữa)
 D5: Không có
 D6: Mã phiếu sữa chữa, thành tiền.
Thuật toán:
 B1: Kết nối cơ sở dữ liệu.
 B2: Đọc D3(danh sách các loại vật tư, danh sách các loại tiền
công) từ cơ sở dữ liệu.
 B3: Nhận D1 từ nhân viên sửa chữa.
 B4: Kiểm tra vật tư phụ tùng nhập vào có thuộc danh sách vật
tư phụ tùng. Và kiểm tra tiền công có thuộc danh sách tiền
công.
 B5: Nếu vật tư phụ tùng và tiền công đều không thuộc danh
sách thì chuyển đến B13
 B6: Lấy đơn giá tương ứng với loại vật tư phụ tùng và tiền công
 B7: Tính thành tiền = (Số lượng * đơn giá) + tiền công và lưu
vào chi tiết phiếu sữa chữa.
 B11: Tính tổng tiền = tổng các thành tiền của các chi tiết phiếu
sửa chữa
 B8: So sánh D3 (biển số) với phiếu tiếp nhận xe (biển số) lấy ra
hiệu xe bằng bảng phiếu sữa chửa (biển số) lấy ra hiệu xe.
 B9: Tìm trong phiếu báo cáo (hiệu xe) bằng phiếu tiếp nhận xe
(hiệu xe).
 B10: Cập nhật số lượt sữa của phiếu báo cáo (số lượt sữa = số
lượt sữa + 1).
 B12: Lưu D4 xuống cơ sở dữ liệu.
 B13: Đóng kết nối cơ sở dữ liệu.
 B14: Kết thúc.
2.3.3. Biểu mẫu 3: Tra cứu xe
Biểu mẫu 3: Tra cứu xe
BM
3:

Danh Sách Các Xe


13

ST

Biển

T

Số

Hiệu Xe

Chủ
Xe

Tiền Nợ

1

Sơ đồ 2.3.3. Tra cứu xe
Các luồng dữ liệu:
 D1: Tiêu chuẩn tra cứu (biển số, tên chủ xe)
 D2: Không có
 D3: Danh sách xe thoả tiêu chuẩn tra cứu cùng với các thông
tin chi tiết liên quan thông tin phiếu tiếp nhận xe (biển số, hiệu
xe, chủ xe, tiền nợ)
 D4: Không có
 D5: Không có
 D6: D5
Thuật toán

B1:
B2:
B3:
B4:
B5:
B6:
B7:
B8:

Kết nối cơ sở dữ liệu
Đọc D3 (danh sách biển số xe, tên chủ xe) từ cơ sở dữ liệu
Nhận D1 từ nhân viên
Kiểm tra D1 thuộc D3 hay không?
Nếu không thỏa mãn thì chuyển đến B7.
Xuất D5 ra màn hình
Đóng kết nối cơ sở dữ liệu
Kết thúc.


14

2.3.4. Biểu mẫu 4: Phiếu thu tiền
Biểu mẫu 4: Phiếu thu tiền
BM
4:

Phiếu Thu Tiền

Họ tên chủ xe: ................. Biển số:............................
Điện thoại:........................ Email:...............................
Ngày thu tiền: ................. Số tiền thu: .....................
QĐ4: Số tiền thu không vượt quá số tiền khách hàng
đang nợ

Sơ đồ 2.3.4. Phiếu thu tiền
Các luồng dữ liệu:
 D1: Thông tin phiếu thu tiền (biển số, tên chủ xe, ngày thu
tiền, số tiền thu)
 D2: Không có
 D3: Tổng nợ của khách hàng, danh sách biển số xe, Phiếu báo
cáo (hiệu xe, tỉ lệ, thành tiền), Phiếu tiếp nhận xe (hiệu xe,
biển số)
 D4: D1 + tổng nợ mới, Phiếu báo cáo(thành tiền, tỉ lệ)
 D5: Không có
 D6: Không có


15

Thuật toán:
B1: Kết nối CSDL
B2: Đọc D3 (danh sách biển số xe, số tiền nợ)
B3: Nhập D1 từ người dung
B4: Kiểm tra biển số xe có thuộc danh sách xe.
B5: Nếu không thì xuống B8
B6: Kiểm tra số tiền thu <= Số tổng nợ
B7: Nếu không thỏa  B9
B8: Tính tổng nợ mới của khách hàng = tổng nợ củ - số tiền
thu, Tính phiếu báo cáo ( thành tiền = thành tiền +)
B8: So sánh D1 (biển số) với phiếu tiếp nhận xe (biển số) lấy ra
hiệu xe bằng bảng phiếu sữa chửa (biển số) lấy ra hiệu xe.
B9: Tìm trong phiếu báo cáo (hiệu xe) bằng phiếu tiếp nhận xe
(hiệu xe).
B10: Cập nhật thành tiền của phiếu báo cáo (thành tiền =
thành tiền + tiền thu).
B9: Lưu DL xuống bộ nhớ phụ
B10: In D5 ra màn hình
B11: Đóng CSDL
B12: Kết thúc

2.3.5. Biểu mẫu 5
2.3.5.1. Biểu mẫu 5.1: Doanh số
Biểu mẫu 5.1: Doanh số
BM5.

Doanh Số

1
Tháng:.....................
Tổng doanh thu:......
STT
1
2

Hiệu Xe

Số Lượt

Thành

Sửa

Tiền

Tỉ Lệ


16

Sơ đồ 2.3.5.1. Doanh số
Các luồng dữ liệu:D1:
D2:
D3:
D4:
D5:
D6:

Tháng
Không có
Thông tin hiệu xe, số lượt sửa, thành tiền
D3 + tổng doanh thu + tỉ lệ
D4
D5

Thuật toán:
 B1: Nhập D1 từ người dùng
 B2: Kiểm tra xem tháng nhập vào có lớn hơn tháng hiện tại hay
không? Nếu lớn hơn chuyển sang B10.
 B3: Kết nối CSDL
 B4: Đọc dữ liệu từ bộ nhớ phụ
 B5: Tính tổng doanh thu = Tổng thành tiền các hiệu xe
 B6: Tính tỉ lệ = Thành tiền từng hiệu xe / tổng doanh thu
 B7: Lưu dữ liệu xuống bộ nhớ phụ
 B8: Xuất D5
 B9: Xuất D6 ra màn hình
 B10: Đóng CSDL
 B11: Kết thúc
2.3.5.2. Biểu mẫu 5.2: Báo cáo tồn
Biểu mẫu 5.2
BM5

Báo Cáo Tồn


17

.2
Tháng:.....................
ST

Vật Tư Phụ

T

Tùng

Tồn Đầu

Phát

Tồn

Sinh

Cuối

1
2

Sơ đồ 2.3.5.2. Báo cáo tồn
Các luồng dữ liệu:D1:
D2:
D3:
D4:
D5:
D6:

Tháng
Không có
Vật tư phụ tùng, tồn đầu, phát sinh
D3 + tồn cuối
D4
D5

Thuật toán:
 B1: Nhập D1 từ người dùng
 B2: Kiểm tra xem tháng nhập vào có lớn hơn tháng hiện tại hay
không? Nếu lớn hơn chuyển sang B9.
 B3: Kết nối CSDL
 B4: Đọc dữ liệu từ bộ nhớ phụ
 B5: Tính tồn cuối = tồn đầu – phát sinh
 B6: Lưu dữ liệu xuống bộ nhớ phụ
 B7: Xuất D5


18

 B8: Xuất D6 ra màn hình
 B9: Đóng CSDL
 B10: Kết thúc.
2.3.6. Quy định

Sơ đồ 2.3.6. Quy định
Các luồng dữ liệu:
 D1: Hiệu xe, vật tư phụ tùng, số xe sữa chữa tối đa, số lượng
vật tư phụ tùng, số loại tiền công.
 D2: không có.
 D3:D1.
 D4: D3.
 D5: không có
 D6: D3
Thuật toán:
 B1: Kết nối cơ sở dữ liệu
 B2: Đọc D3 từ bộ nhớ
 B3: Hiển thị D3, nhận D1 từ người dùng (thêm,xóa hoặc sữa
D3).
 B4: Lưu D4 xuống bộ nhớ phụ
 B10: Đóng kết nối cơ sở dữ liệu
 B11: Kết thúc

Chương 3: Thiết kế hệ thống
3.1. Kiến trúc hệ thống
Dùng mô hình 3 lớp:


19

 Data layer: dịch vụ dữ liệu, Database server
 Business layer: thư viện xử lý, Application server
 Presentation layer: giao diện người dùng

3.2. Mô tả các thành phần hệ trong hệ thống
Bảng 3.2. Các thành phần trong hệ thống
ST
T

Thành phần

Diễn giải

1

Data layer

Sử dụng SQL Server

2

Business layer

Thư viện xử lý (thư mục DTO), Application
server (thư mục DAO) giao tiếp giữa Winform
và SQL server khi cập nhật thư viện này,
không cần cập nhật DTO.

Chương 4: Thiết kế dữ liệu
4.1. Thuật toán lập sơ đồ logic
4.1.1.
Bước 1: xét yêu cầu phần mềm thứ nhất_Phiếu tiếp
nhận xe
4.1.1.1. Thiết kế dữ liệu tính đúng đắn
 Biểu mẫu liên quan: Biểu mẫu 1
 Sơ đồ luồng dữ liệu: Sơ đồ 2.3.1
 Các thuộc tính mới: BienSo, TenChuXe, DiaChi, DienThoai,
NgayTiepNhan, HieuXe
 Thiết kế dữ liệu:
XE
BienSo
HieuXe
TenChuXe
DienThoai
DiaChi
NgayTiepNhan
Hình 1
 Các thuộc tính trừu tượng: BienSo
 Sơ đồ logic:


20

Hình 2
4.1.1.2. Thiết kế dữ liệu với tính tiến hóa
 Qui định liên quan: QĐ1, QĐ6
 Sơ đồ luồng dữ liệu về việc thay đổi quy định: Sơ đồ 2.3.6
 Các thuộc tính mới: HieuXe, SoXeSuaChuaToiDa
 Thiết kế dữ liệu:

Hình 3
 Các thuộc tính trừu tượng: HieuXe
 Sơ đồ logic:

Hình 4
4.1.2.
Bước 2: xét yêu cầu phần mềm thứ hai_Phiếu sữa
chữa
4.1.2.1. Thiết kế dữ liệu tính đúng đắn
 Biễu mẫu liên quan: Biểu mẫu 2
 Sơ đồ luồng dữ liệu: Sơ đồ 2.3.2
 Các thuộc tính mới: MaPSC, BienSo, NgaySuaChua, TongTien,
MaCTSC, NoiDung, TenVTPT, SoLuong, DonGia, TienCong,
ThanhTien
 Thiết kế dữ liệu:


21

Hình 5
 Các thuộc tính trừu tượng: MaPSC, MaCTSC, NoiDung, MaVTPT
 Sơ đồ logic:

Hình 6

4.1.2.2. Thiết kế dữ liệu với tính tiến hóa
 Qui định liên quan: QĐ2
 Sơ đồ luồng dữ liệu về việc thay đổi quy định: Sơ đồ 2.3.6
 Các thuộc tính mới: MaVTPT, TenVTPT, SoLuongTon, TienCong,
DonGia
 Thiết kế dữ liệu:


22

Hình 7
 Các thuộc tính trừu tượng: MaVTPT, NoiDung
 Sơ đồ logic:

Hình 8
4.1.3.
Bước 3: xét yêu cầu phần mềm thứ ba_Tìm kiếm xe
4.1.3.1. Thiết kế dữ liệu tính đúng đắn
 Biễu mẫu liên quan: Biểu mẫu 3
 Sơ đồ luồng dữ liệu: Sơ đồ 2.3.3
 Các thuộc tính mới: TienNo
 Thiết kế dữ liệu:

Hình 9
 Các thuộc tính trừu tượng:
 Sơ đồ logic:


23

Hình 10
4.1.3.2. Thiết kế dữ liệu với tính tiến hóa
 Qui định liên quan:
 Sơ đồ luồng dữ liệu về việc thay đổi quy định
 Các thuộc tính mới
 Thiết kế dữ liệu
 Các thuộc tính trừu tượng
4.1.4.
Bước 4: Xét yêu cầu phần mềm thứ tư_Phiếu thu
tiền
4.1.4.1. Thiết kế dữ liệu tính đúng đắn
 Biễu mẫu liên quan: Biểu mẫu 4
 Sơ đồ luồng dữ liệu: Sơ đồ 2.3.4
 Các thuộc tính mới: MaPTT, Email, NgayThuTien, SoTienThu
 Thiết kế dữ liệu:

Hình 11
 Các thuộc tính trừu tượng: MaPTT
 Sơ đồ logic:


24

Hình 12
4.1.4.2. Thiết kế dữ liệu với tính tiến hóa
 Qui định liên quan: QĐ4
 Sơ đồ luồng dữ liệu về việc thay đổi quy định
 Các thuộc tính mới
 Thiết kế dữ liệu
 Các thuộc tính trừu tượng
4.1.5.
Bước 5: xét yêu cầu phần mềm thứ năm_Phiếu báo
cáo doanh thu
4.1.5.1. Thiết kế dữ liệu tính đúng đắn
 Biễu mẫu liên quan: Biểu mẫu 5.1
 Sơ đồ luồng dữ liệu: Sơ đồ 2.3.5.1
 Các thuộc tính mới: MaBCDT, Thang, Nam, TongDoanhThu,
MaCTBC, SoLuotSua, ThanhTien, TiLe
 Thiết kế dữ liệu:

Hình 13
 Các thuộc tính trừu tượng: MaCTBDT, MaBCDT


25

 Sơ đồ logic:

Hình 14
4.1.5.2. Thiết kế dữ liệu với tính tiến hóa
 Qui định liên quan:
 Sơ đồ luồng dữ liệu về việc thay đổi quy định
 Các thuộc tính mới
 Thiết kế dữ liệu
 Các thuộc tính trừu tượng
4.1.6.
Bước 6: xét yêu cầu phần mềm thứ sáu_Phiếu báo
cáo tồn vật tư phụ tùng
4.1.6.1. Thiết kế dữ liệu tính đúng đắn
 Biễu mẫu liên quan: Biểu mẫu 5.2
 Sơ đồ luồng dữ liệu: Sơ đồ 2.3.5.2
 Các thuộc tính mới: MaBCTVPT, Thang, Nam, MaCTBCTVTPT,
MaVTPT, TonDau, TonCuoi, PhatSinh


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×