Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 3 bài 18: Hình trụ và hình cầu

vc


Toán.

Bảng
Chọn và khoanh vào chữ cái trước
ý trả lời đúng
vc


Toán.

Câu 1: 25% của 200 cm2 là

vc

A.

50 cm2


B.

40 cm2

C.

30 cm2


Toán.

Câu 2: Thể tích hình lập
phương có cạnh 3 dm là:

vc

A.

9 dm3

B.

27 dm3

C.

27 dm2


Toán.

Câu 3: Hãy viết công thức tính thể tích
hình lập phương?

vc


Toán.

Dựa vào hình dạng của các đồ vật, em
hãy chia những đồ vật sau thành hai nhóm
thích hợp.

vc


Toán.

vc


Toán.

Hình trụ

vc


Thảo luận nhóm bàn
(3-4 phút)

Quan sát hộp sữa đã chuẩn bị và cho biết hộp
sữa có mấy đáy? Các đáy có dạng hình gì? So
sánh các đáy này? Hộp sữa có mấy mặt bên?

vc


đáy
A

B

Mặt
xung quanh

đáy

Hình trụ có hai mặt đáy là hai hình tròn
vc bằng nhau và một mặt xung quanh.


Bài 1
Bảng

*

Trong các hình dưới đây có hình nào là
hình trụ?

*
vc


Hình cầu

vc


Bài 2:
Bảng

Đồ vật nào dưới đây có dạng là

*

vc

hình cầu?

*


Bài 3:

Hãy kể tên một vài đồ vật có dạng:
a. Hình trụ
b.Hình cầu.

vc


*
vv

vc

*


Trong các hình dưới đây có hình nào
không phải là hình trụ?

**
vc

*

*

*


vcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×