Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 3 bài 18: Hình trụ và hình cầu


Tìm 45% của 350
10% của 350 là……
5% của 350 là……
Vậy 45% của 350 là………


Em hãy gọi tên các hình sau đây?

A

B

Hình hộp chữ nhật

C
Hình lập phương

D
Hình tròn


Hình trụ

E
Hình tam giác

F
Hình thangThế nào là hình trụ?

Hình trụ có:
- Hai mặt đáy là hai hình tròn bằng nhau
- Một mặt xung quanh.


Hình trụ trong thực tế:

Hộp
sữa

Hộp trà

Thùng dầu


Quả bóng

Trái đất

Đây
Đây là
là hình
hình cầu
cầu
Hoạt động nhóm:
Các nhóm hãy liệt kê các đồ vật trong
thực tế:
- Dạng hình trụ
- Dạng hình cầu
Các nhóm hội ý rồi ghi vào bảng nhóm


Các đồ dụng trong thực
tế
- Dạng hình trụ: lon sữa, hộp cá, hộp
thịt, thùng dầu, ống nước…
- Dạng hình cầu: quả bóng, quả địa cầu,
viên bi, quả bóng bàn, viên bi sắt…


* Các em về nhà chuẩn bị công thức:
- Diện tích hình bình hành
- Diện tích hình tam giác
- Diện tích hình tròn.
* Chuẩn bị bài luyện tập chung, sách giáo khoa,
trang 127
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×