Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 3 bài 18: Hình trụ và hình cầu

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN PHƯỚC

Toán 5 :
Giới thiệu hình trụ- Giới thiệu hình cầu

GV dạy : NGUYỄN THỊ TẶNG


Toán:
Kiểm tra bài cũ:
Muốn
tínhBiết
thểtỉtích
hìnhtích
lập
Giải
phương
:hai hình
ta làm
nào ?là 2 : 3
Bài

tập 2:
số thể
của
lập thế
phương
-Tỉ*Nêu
Muốn
số phần
tínhtrăm
thể tích
của hình
lập240
phương lớn
ta lấy
vàcạnh
thể tích
nhân
của
với
cách
tìm
17,5
% của
cạnh rồi nhân với cạnh.
hình lập phương bé là:
-10% của 240 là : 24
3 : 2 = 1,5
- 5 % của 240 là 12.
1,5 = 150 %
3
- 2,5 %Thể
của tích
240 :là…..
6. cm3
Thể tích : 64 cm
b/ Thể tích của hình lập phương lớn là :
-Vậylập
17,5
% củalớn
240
là : bao
42. nhiêu phần
a/ Thể tích của hình
phương
bằng
3
64
x
3
:
2
=
96
(
cm
)
trăm thể tích của hình lập phương bé?
Đáp lập
số :phương
a/ 150 %
b/ Tính thể tích của hình
lớn.
b/ 96 cm3


Toán :
Giới thiệu hình trụ- Giới thiệu hình cầu
I/ Giới thiệu hình trụ:
Mặt đáy
Mặt
xung quanh
Mặt đáy
Hai mặt đáy và mặt
xung quanh của hình trụ

Hình trụ


Toán :
Giới thiệu hình trụ- Giới thiệu hình cầu
I/ Giới thiệu hình trụ:
Mặt đáy
Mặt
xung quanh

* Đặc điểm của hình trụ :
Quan
sát
hình
trụmặt
và cho
Nêu
đặctrụ
điểm
của
hình
trụ.biết 2
-Hình

mấy
xung
Hình
trụ

hai
mặt
đáy

mặt
đáy
của
hình
trụ

hình

?
quanh ?
hai hình tròn bằng nhau và một
--Hình
Hai mặt
đáymột
củamặt
hìnhxung
trụ là 2
trụ

mặt xung quanh.
hình
tròn
bằng
nhau
quanh.

Mặt đáy
Hai mặt đáy và mặt
xung quanh của hình trụ


Toán :
Giới thiệu hình trụ- Giới thiệu hình cầu
I/ Giới thiệu hình trụ:
* Đặc điểm của hình trụ :
Hình trụ có hai mặt đáy là hai hình tròn bằng nhau và
một mặt xung quanh.
Các hình vẽ dưới đây có phải là hình trụ không ?


Toán :
Giới thiệu hình trụ- Giới thiệu hình cầu
I/ Giới thiệu hình trụ:
* Đặc điểm của hình trụ :
Hình trụ có hai mặt đáy là hai hình tròn bằng nhau và
một mặt xung quanh.
II/ Giới thiệu hình cầu:

Trái đất

Quả bóng đá

có dạng hình cầu

có dạng hình cầu

Hình cầu


Toán :
Giới thiệu hình trụ- Giới thiệu hình cầu
I/ Giới thiệu hình trụ:
II/ Giới thiệu hình cầu:
III/Thực hành :
Bài 1/Trong các hình dưới đây, có hình nào là hình trụ?

Hình A và hình E là hình trụ.


Toán :
Giới thiệu hình trụ- Giới thiệu hình cầu
I/ Giới thiệu hình trụ:
II/ Giới thiệu hình cầu:
III/Thực hành :
Bài 2/ Đồ vật nào dưới đây có dạng hình cầu ?

Quả bóng bàn, viên bi có dạng hình cầu


Toán :
Giới thiệu hình trụ- Giới thiệu hình cầu
I/ Giới thiệu hình trụ:
II/ Giới thiệu hình cầu:
III/Thực hành :
Bài 3 / Hãy kể tên một vài đồ vật có dạng:
a/ Hình trụ
Đồ vật có dạng hình trụ

b/ Hình cầu.
Đồ vật có dạng hình cầu


Toán :
Giới thiệu hình trụ- Giới thiệu hình cầu
I/ Giới thiệu hình trụ:
II/ Giới thiệu hình cầu:
III/Thực hành :
IV/Củng cố:
vài vícủa
dụ đồ
vậttrụ.
có dạng hình cầu .
--Nêu
Nêu một
đặc điểm
hình
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×