Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 3 bài 18: Hình trụ và hình cầu

23/2/2011

Lô Minh Tuấn


Thứ tư ngày 23 tháng 2 năm 2011
Toán
Kiểm tra bài cũ:
Nêu quy tắc và công thức tính thể tích hình lập phương?

23/2/2011

Lô Minh Tuấn


Thứ tư ngày 23 tháng 2 năm 2011
Toán
Giới thiệu hình trụ - Giới thiệu hình cầu
I. Giới thiệu hình trụ:
Mặt đáy


Mặt

* Đặc điểm của hình trụ :
Quan
sát
hình
và cho
2
Nêu
đặctrụ
điểm
củatrụmặt
hình
trụ. biết
-Hình
có mấy
xung
quanh ?
Hình
hai mặt
là hai
mặt
đáytrụ
củacóhình
trụ làđáy
hình
gì ?
hình
nhau
mộtquanh.
mặt
-Hìnhtròn
trụ bằng
có một
mặtvà
xung
-xung
Hai quanh.
mặt đáy của hình trụ là 2 hình
tròn bằng nhau

xung quanh
Mặt đáy
Hai mặt đáy và mặt
xung
23/2/2011

quanh của hình trụ

Lô Minh Tuấn


Thứ tư ngày 23 tháng 2 năm 2011
Toán
Giới thiệu hình trụ - Giới thiệu hình cầu

23/2/2011

Lô Minh Tuấn


Thứ tư ngày 23 tháng 2 năm 2011
Toán
Giới thiệu hình trụ - Giới thiệu hình cầu
I. Giới thiệu hình trụ:
* Đặc điểm của hình trụ :
Hình trụ có hai mặt đáy là hai hình tròn bằng nhau và một mặt
xung quanh.
Các hình vẽ dưới đây có phải là hình trụ không ?

23/2/2011

Lô Minh Tuấn


Thứ tư ngày 23 tháng 2 năm 2011
Toán
Giới thiệu hình trụ - Giới thiệu hình cầu
I. Giới thiệu hình trụ:
* Đặc điểm của hình trụ :
Hình trụ có hai mặt đáy là hai hình tròn bằng nhau và một mặt
xung quanh.
II. Giới thiệu hình cầu:

Trái đất
23/2/2011

có dạng hình cầu

Quả bóng đá
Lô Minh hình
Tuấn cầu
có dạng

Hình cầu


Thứ tư ngày 23 tháng 2 năm 2011
Toán
Giới thiệu hình trụ - Giới thiệu hình cầu
I. Giới thiệu hình trụ:
* Đặc điểm của hình trụ :
Hình trụ có hai mặt đáy là hai hình tròn bằng nhau và một mặt
xung quanh.
II. Giới thiệu hình cầu:

23/2/2011

Mặt trời

Mặt trăng

Lô Minh Tuấn

Sao mộc


Thứ tư ngày 23 tháng 2 năm 2011
Toán
Giới thiệu hình trụ - Giới thiệu hình cầu
II. Giới thiệu hình cầu:
*Các đồsát
*Quan
vậthình
không
vẽ có
mộtdạng
số đồ
hình
vậtcầu:
sau:

Quả táo

Bóng điện

Cái chuông

Các đồ vật trên có dạng hình cầu hay không?
23/2/2011

Lô Minh Tuấn


Thứ tư ngày 23 tháng 2 năm 2011
Toán
Giới thiệu hình trụ - Giới thiệu hình cầu
III.Thực hành:

Bài 1: Trong các hình dưới đây hình nào là hình trụ?

HÌNH TRỤ

23/2/2011

Lô Minh Tuấn


Thứ tư ngày 23 tháng 2 năm 2011
Toán
Giới thiệu hình trụ - Giới thiệu hình cầu
Bài 2: Đồ vật nào dưới đây có dạng hình cầu? Hãy điền dấu x
vào ô trống dưới hình vẽ đồ vật có dạng hình cầu.

X
X

Quả bóng bàn

Hộp chè

Quả trứng gà
23/2/2011

Bánh xe đạp
Lô Minh Tuấn

Viên bi


Thứ tư ngày 23 tháng 2 năm 2011
Toán
Giới thiệu hình trụ - Giới thiệu hình cầu
Bài 3. Hãy kể tên một vài đồ vật có dạng:
a. Hình trụ
Đồ vật có dạng hình trụ

23/2/2011

b. Hình cầu.
Đồ vật có dạng hình cầu

Lô Minh Tuấn


Thứ tư ngày 23 tháng 2 năm 2011
Toán
Giới thiệu hình trụ - Giới thiệu hình cầu

Củng cố
- Nêu đặc điểm của hình trụ.
-Nêu một vài ví dụ đồ vật có dạng hình cầu .

23/2/2011

Lô Minh Tuấn


Làm bài tập
Chuẩn bị bài sau..

23/2/2011

Lô Minh TuấnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×