Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 5 chương 3 bài 18: Hình trụ và hình cầu

Phòng Giáo dục và đào tạo Hương Trà

Trường Tiểu học Số 1 Hương Chữ

06/09/19

1


H.CHỮ NHẬT

H.VUÔNG

H.TAM GIÁC

H.THANG

H.BÌNH HÀNH

H.THOI


H.TRÒN

HÌNH
H.HỘP CHỮ NHẬT

06/09/19

LẬP PHƯƠNG

Hương Chữ 1

2


BÀI MỚI

06/09/19

Hương Chữ 1

3


HOẠT ĐỘNG 1

06/09/19

Hương Chữ 1

4


06/09/19

Hương Chữ 1

5


06/09/19

Hương Chữ 1

6


QUAN
SÁT

THẢO
LUẬN
06/09/19

Hương Chữ 1

7


MẶT ĐÁY

MẶT
XUNG QUANH

Hình trụ có hai
mặt đáy là hai
hình tròn bằng
nhau và một mặt
xung quanh.

MẶT ĐÁY
06/09/19

Hương Chữ 1

8


HOẠT ĐỘNG 2

06/09/19

Hương Chữ 1

9


06/09/19

Hương Chữ 1

10


QUAN SÁT VÀ THẢO LUẬN
Hình
cầu
khác
hình
tròn ở
điểm
nào?
06/09/19

Hình
cầu là
hình
khối
tròn

Hương Chữ 1

11


HOẠT ĐỘNG 3

06/09/19

Hương Chữ 1

12


1. Trong các hình dưới đây có
hình nào là hình trụ?

06/09/19

Hương Chữ 1

13


Đáp án
Có 2 hình là hình trụ: Hình A và hình E

Đ

s
06/09/19

s

s

Đ
Hương Chữ 1

s
14


Lưu ý: Mặt xung quanh của
hình trụ là hình chữ nhật.

06/09/19

Hương Chữ 1

15


2. Đồ vật nào dưới đây có dạng
hình cầu?
Viên bi
Quả bóng bàn

Hộp chè
Quả trứng gà
06/09/19

Bánh xe đạp
Hương Chữ 1

16


3. Hãy kể tên một vài đồ vật có
dạng:
a) Hình trụ
b) Hình cầu

06/09/19

Hương Chữ 1

17


TRÒ CHƠI
30
25
26
22
23
20
27
28
29
24
21
12
13
14
15
16
17
18
19
10
11
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

THỜI GIAN
06/09/19

Hương Chữ 1

18Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×