Tải bản đầy đủ

reading unit 7 lớp 12

Task 1: Give the Vietnamese equivalents to the following words and
phrases.
(Cho nghĩa tiếng Việt tương đương cho những từ và cụm từ sau.)
- National Congress : Đại Hội Quốc Gia/Toàn Quốc
- renovation : đổi mới, cách tân
- inflation : lạm phát
- government commitment : cam kết của chính phủ
- under - developed : kém phát triển
- dominate : chi phối, thống trị
- stagnant : trì trệ
- government subsidies : bao cấp của chính phủ
- dissolve : tan rã
- substantial : lớn lao, đáng kế

Task 2: Decide whether the statements are irue (T) or false (F).
(Quyết định những câu nói này đúng (T) hay sai (F).)
1. Economic reform is the most important measure to be taken to promote
the development of a country.
Tạm dịch: Cải cách kinh tế là biện pháp quan trọng nhất cần được thực hiện để
thúc đẩy sự phát triển của một quốc gia.
Trả lời: False

2. Doi Moi was initiated by the Vietnamese Government in 1986.
Tạm dịch: Đổi mới do Chính phủ Việt Nam khởi xướng năm 1986.
Trả lời: True
3. Before Doi Moi, inflation was present in all branches of the national
economy.
Tạm dịch: Trước Đổi mới, lạm phát có mặt ở tất cả các ngành kinh tế quốc gia.
Trả lời: True
4. To make Doi Moi to be successful, the Government shifted only economic
priority from heavy industry to three major economic programmes.


Tạm dịch: Để Đổi mới thành công, Chính phủ chỉ chuyển ưu tiên từ ngành công
nghiệp nặng sang ba chương trình kinh tế lớn.
Trả lời: False
5. The Land Law and the Enterprises Law have encouraged both domestic
and foreign private investment.
Tạm dịch: Luật Đất đai và Luật Doanh nghiệp đã khuyến khích cả đầu tư tư
nhân trong và ngoài nước.
Trả lời: True

Task 3: Answer the following questions.
(Trả lời những câu hỏi sau )
1. When and by whom was Doi Moi officially initiated?
Trả lời: It was officially initiated in 1986 by our Vietnamese Communist
Party.
2. What was the aim of Doi Moi?
Trả lời: Its aim was to re-structure the national economy and to raise the
living standard of the people.
3. Name the renovation measures the Government introduced to implement Doi
Moi.
Trả lời: The measures the Government introduced to implement Doi Moi
were:
- eliminating the government subsidies;
- shifting economic priority from heavy industry to three major economic
programs: production of food, production of consumer goods and
production of exports;
- reducing state intervention in business;
- opening trade relations with all countries in the world;
- encouraging foreign and domestic private investment
4. How has Vietnam changed since Doi Moi?
Trả lời: Since Doi Moi. Vietnam has gained substantial changes.


- productivity and agricultural exports have constantly increased;
- farmers have enjoyed land use rights and (have) had greater choice on
how to use their agricultural land;
- workers have worked harder;
- children, particularly those from ethnic minorities, have had more
opportunities to enjoy education and training.
5. What do we believe?
Trả lời: We believe that with the strong commitment of the Party and
Government to Doi Moi, we will gain greater achievements and build a
better life for people.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×