Tải bản đầy đủ

chuyện người con gái nam xương sgk

Vũ Thị Thiết, người con gái quê ở Nam Xương (1). Người đã thùy mị nết na, lại 
thêm có tư dung tốt đẹp. Trong làng có chàng Trương sinh, mến vì dung hạnh, xin 
với mẹ đem trăm lạng vàng cưới về. Song Trương có tính hay ghen, đối với vợ 
phòng ngừa thái quá. Nàng cũng giữ gìn khuôn phép, không từng để lúc nào vợ 
chồng phải đến thất hòa. Cuộc đoàn viên chưa được mấy lâu thì nhà nước có việc 
đi đánh Chiêm Thành, bắt nhiều lính tráng. Trương tuy con nhà dòng, nhưng không 
có học, tên đã ghi trong sổ khai tráng phải ra sung binh loạt đầu. Lúc chàng ra đi, bà
mẹ có dặn rằng:
­ Nay con phải tạm ra tòng quân, xa lìa dưới gối. Tuy là hội công danh từ xưa ít gặp,
nhưng trong chỗ binh cách, phải lấy việc giữ mình làm trọng, biết gặp nạn thì lui, 
lượng sức mà đánh, đừng nên tham miếng mồi thơm, để lỡ mắc vào lưới cá. Quan 
cao tước lớn nhường để người ta. Có như thế thì mẹ ở nhà mới đỡ lo lắng vì con 
được.
Chàng quỳ xuống đất vâng lời dạy. Nàng thì rót chén rượu đầy tiễn chồng rằng:
­ Lang quân đi chuyến này, thiếp chẳng dám mong được đeo ấn hầu, mặc áo gấm 
trở về quê cũ, chỉ xin ngày về mang theo được hai chữ bình yên, thế là đủ rồi. Chỉ e 
việc quân khó liệu, thế giặc khôn lường, rợ man chạy tội, vương sư uổng công; lời 
tâu công lớn phá giặc đã chầy, kỳ hẹn thay quân hóa muộn, khiến thiếp ôm nỗi 
quan hoài, mẹ già triền miên lo lắng. Trông mảnh trăng Trường An (2), nhanh tay 
đập áo rét, ngắm liễu tàn rủ bóng động nỗi niềm biên ải xa xôi. Giả sử có muôn 
hàng thư tín, chỉ e không một tin về.

Nàng nói đến đấy, mọi người đều ứa hai hàng lệ.
Rồi đó chén đưa vừa cạn, dứt áo chinh phu, ngước mắt trông lên đã đẫm nỗi buồn 
ly biệt. Bấy giờ nàng đã đương có thai. Sau khi tương biệt được mươi ngày thì sinh 
một đứa con trai, đặt tên là thằng Đản.
Ngày qua tháng lại, thoắt đã nửa năm. Mỗi khi thấy bướm bay vườn thúy, mây ám 
non Tần, nỗi buồn hải giốc thiên nhai, lại không thể nào ngăn được. Bà mẹ cũng vì 
nhớ con mà dần sinh ốm. Nàng hết sức thuốc thang, lễ Phật cầu thần, cúng ma gọi 
vía và lấy lời ngọt ngào khôn khéo khuyên lơn. Song bệnh thế mỗi ngày một trầm 
trọng hơn, bà mẹ trối lại với nàng rằng:
­ Ngắn dài có số, tươi héo bởi trời. Mẹ không phải không muốn đợi chồng con về, 
mà gượng cơm cháo. Song tuổi thọ có chừng, số trời khó tránh. Đêm tàn chuông 
đổ, số tận mệnh cùng; một tấm thân tàn, nguy trong sớm tối, không khỏi phải phiền 
đến con. Chồng con xa xôi, mẹ chết lúc nào, không thể kịp về đền báo được. Sau 
này trời giúp người lành, ban cho phúc trạch, giống dòng tươi tốt, con cháu đông 
đàn, mong ông xanh kia chẳng phụ con cũng như con đã chẳng nỡ phụ mẹ.
Bà cụ nói xong rồi thì mất. Nàng hết lời thương xót, phàm việc ma chay tế lễ; lo liệu 
như đối với cha mẹ sinh ra.


Qua sang năm sau, giặc Chiêm chịu trói, quân nước kéo về. Trương sinh tới nhà thì
mẹ đã từ trần, con vừa học nói. Chàng hỏi mộ mẹ rồi dắt con nhỏ đi thăm, song đứa
bé không chịu, gào khóc. Sinh dỗ dành:
­ Con nín đi, đừng khóc! Lòng cha đã buồn khổ lắm rồi!
Đứa con nói:
­ Ông cũng là cha tôi ư? Ông lại biết nói, chứ không như cha trước kia chỉ nín thin 
thít.
Chàng ngạc nhiên gạn hỏi. Đứa con nói:
­ Khi ông chưa về đây, thường có một người đàn ông, đêm nào cũng đến. Mẹ đi 
cũng đi, mẹ ngồi cũng ngồi, nhưng chẳng bao giờ bế Đản cả.
Tính chàng hay ghen, nghe đứa con nói vậy, tin chắc đinh ninh là vợ hư, không còn 
cách gì tháo cởi ra được.
Về đến nhà, mắng vợ một bữa cho hả giận. Nàng khóc mà rằng:
­ Thiếp vốn nhà nghèo, được vào cửa tía. Sum họp chưa thỏa tình chăn gối, chia 
phôi vì động việc lửa binh. Cách biệt ba năm, giữ gìn một tiết. Tô son điểm phấn, 
từng đã nguội lòng, ngõ liễu đường hoa chưa hề bén gót. Đâu có sự mất nết hư 
thân như lời chàng nói. Dám xin trần bạch để cởi mối nghi ngờ. Mong chàng đừng 
một mực nghi oan cho thiếp.
Chàng vẫn không tin. Nhưng nàng hỏi chuyện kia từ ai nói ra thì giấu không kể lời 
con nói; chỉ thường thường mắng mỏ nhiếc móc và đánh đuổi đi. Họ hàng làng xóm
bênh vực và biện bạch cho nàng cũng chẳng ăn thua gì cả. Nàng bất đắc dĩ nói:
­ Thiếp sở dĩ nương tựa vào chàng, vì có cái thú vui nghi gia nghi thất, có sự yên ổn
được tựa bóng cây cao. Đâu ngờ ân tình tựa lá, gièm báng nên non. Nay đã bình 
rơi trâm gãy, mây tạnh mưa tan, sen rũ trong ao, liễu tàn trước gió; khóc tuyết bông 
hoa gãy cuống, kêu xuân cái én lìa màn, nước thẳm buồm xa, đâu còn thể lại lên 
núi Vọng Phu kia nữa (3).
Đoạn rồi nàng tắm gội chay sạch, ra bến Hoàng Giang (4) ngửa mặt lên trời mà 
than rằng:
­ Kẻ bạc mệnh này duyên phận hẩm hiu, chồng con rẫy bỏ, điều đâu bay buộc, tiếng
chịu nhuốc nhơ, thần sông có linh xin ngài chứng giám. Thiếp nếu đoan trang giữ 
tiết, trinh bạch gìn lòng, vào nước xin làm ngọc Mỵ Nương (5), xuống đất xin làm cỏ 
Ngu Mỹ (6). Nhược bằng lòng chim dạ cá, lừa chồng dối con, dưới xin làm mồi cho 
cá tôm, trên xin làm cơm cho diều quạ, chẳng những là chịu khắp mọi người phỉ 
nhổ.
Nói xong gieo mình xuống sông mà chết. Chàng tuy giận là thất tiết, nhưng thấy 
nàng tự tận, cũng động lòng thương, tìm vớt thây nàng nhưng chẳng thấy tăm hơi 
đâu cả. Một mình phòng không vắng vẻ, đến đêm khêu bấc đèn tàn, không sao ngủ 
được. Chợt đứa con nói rằng:


­ Cha Đản lại đến rồi!
Chàng hỏi đâu. Nó trỏ bóng chàng ở trên vách:
­ Đây này!
Thì ra khi chàng đi vắng, nàng thường đùa trỏ bóng mình mà bảo là cha Đản. Bấy 
giờ chàng mới hiểu ra nỗi oan của vợ, nhưng đã chẳng làm gì được nữa.
Cùng làng với nàng, có người tên là Phan Lang khi trước làm đầu mục bến đò 
Hoàng Giang, một đêm chiêm bao thấy người con gái áo xanh, đến kêu xin tha 
mạng. Sáng dậy, Phan thấy có người phường chài đem vào biếu một con rùa mai 
xanh, sực nghĩ đến chuyện mộng, nhân đem phóng sinh con rùa ấy. Cuối đời Khai 
Đại nhà Hồ, quân Minh mượn tiếng đưa Trần Thiêm Bình về nước, phạm vào cửa 
ải. Chi Lăng (7). Phan và người làng sợ hãi phải chạy trốn ra ngoài bể không may 
đắm thuyền đều chết đuối cả. Thây Phan Lang giạt vào một cái động rùa ở hải đảo, 
bà Linh Phi trông thấy nói rằng:
­ Đây là vị ân nhân cứu sống cho ta xưa đây.
Linh phi bèn sai lấy khăn gấm mà lau, lấy thuốc thần mà đổ, một chốc Phan Lang 
liền tỉnh lại. Phan trông thấy cung gấm đài dao, nguy nga lộng lẫy không biết là mình
đã lạc vào trong thủy tinh cung, Linh Phi bấy giờ mặc tấm áo cẩm vân dát ngọc, đi 
đôi giày mầu ráng nạm vàng cười bảo Phan rằng:
­ Tôi là Linh Phi trong Quy động, phu nhân của Nam Hải Long Vương. Nhớ hồi còn 
nhỏ đi chơi ở bến sông, bị người phường chài bắt được, ngẫu nhiên báo mộng, quả
được nhờ ơn. Gặp gỡ ngày nay, há chẳng phải lòng trời có ý cho tôi một dịp đền ơn
báo nghĩa.
Phi bèn đặt yến ở gác Triệu Dương để thết đãi Phan Lang, dự tiệc còn có vô số 
những mỹ nhân bận quần nhẹ và búi tóc xễ. Trong số có một người, mặt chỉ hơi 
điểm qua một chút son phấn trông rất giống Vũ nương. Phan thường nhìn trộm 
luôn, nhưng không dám nhận. Tiệc xong, người ấy bảo với Phan Lang rằng:
­ Tôi với ông vốn người cùng làng, cách mặt chưa bao, đã coi nhau như khách qua 
đường xa lạ rồi ư?
Bấy giờ Phan mới nhận đích người ấy là Vũ nương. Gạn hỏi duyên do. Nàng nói:
­ Tôi ngày trước không may bị người vu báng, phải gieo mình xuống sông tự tử. 
Chư tiên trong thủy cung thương tôi vô tội, rẽ một đường nước để cho tôi được khỏi
chết, nếu không thì đã chôn trong bụng cá, còn đâu mà gặp ông.
Phan nói:
­ Nương tử nghĩa khác Tào Nga (8), hờn không Tinh Vệ (9) mà có mối hận gieo 
mình nơi sông. Nay thấm thoát đã một năm chầy, há lại không tưởng nhớ đến quê 
hương ư!
Vũ thị nói:
­ Tôi bị chồng ruồng rẫy, thà già ở chốn làng mây cung nước, chứ còn mặt mũi nào 


về gặp mặt chồng!


Phan Lang nói:
Thưa nương tử, tôi trộm nghĩ, nhà cửa của tiên nhân, cây cối thành rừng, phần mộ 
của tiên nhân, cỏ gai lấp mắt. Nương tử dầu không nghĩ đến, nhưng còn tiên nhân 
mong đợi ở nương tử thì sao?
Nghe đến đây, Vũ nương ứa nước mắt khóc rồi nói:
­ Tôi có lẽ không thể gửi mình ẩn vết ở đây mãi được. Ngựa Hồ gầm gió bắc (10), 
chim Việt đậu cành nam (11). Cảm vì nỗi ấy, tôi tất phải tìm về có ngày.
Hôm sau, Linh Phi lấy một cái túi bằng lụa tía đựng mười hạt minh châu, sai Xích 
Hỗn (12) sứ giả đưa Phan ra khỏi nước; Vũ nương cũng đưa gửi một chiếc hoa 
vàng mà dặn:
­ Nhờ nói hộ với chàng Trương, nếu còn nhớ chút tình xưa, nên lập một đàn giải 
oan ở bến sông, đốt cây thần đăng chiếu xuống nước, tôi sẽ hiện về.
Về đến nhà, Phan đem chuyện kể lại với nhà Trương. Ban đầu Trương còn không 
tin. Nhưng sau nhận được chiếc hoa vàng, mới kinh sợ nói:
­ Đây quả là vật dùng của vợ tôi xưa thật.
Chàng bèn theo lời, lập một đàn tràng ba ngày đêm ở bến Hoàng Giang. Rồi quả 
thấy Vũ nương ngồi trên một chiếc kiệu hoa đứng ở giữa dòng, theo sau lại có đến 
hơn năm mươi chiếc xe nữa, cờ tàn tán lọng, rực rỡ đầy sông, lúc ẩn lúc hiện. 
Chàng vội gọi, nàng vẫn ở giữa dòng mà nói với vào:
­ Thiếp cảm ơn đức của Linh Phi, đã thề sống chết cũng không bỏ. Đa tạ tình 
chàng, thiếp chẳng thể lại về nhân gian được nữa.
Rồi trong chốc lát, những cảnh tượng ấy chìm đi mất.
Lời bình:
Than ôi! Những việc từa tựa như nhau, thật là khó tỏ mà dễ hoặc. Cho nên quăng 
thoi đứng dậy, tuy mẹ bậc đại hiền cũng phải phân vân (13), mất búa đổ ngờ tuy 
con người láng giềng cũng khó chối cãi (14), ý dĩ đầy xe, Quang Võ đổ ngờ lão 
tướng (15), "trói lại mà giết", Tào Tháo đến phụ ân nhân (16), việc Thị Thiết cũng 
giống như vậy. Nếu không được trời xét tâm thành, nước không làm hại, thì xương 
hoa vóc ngọc, đã chôn vào họng cá ở dưới lòng sông, còn đâu được lại thông tin 
tức để nết trinh thuần được nhất nhất bộc bạch ra hết. Làm người đàn ông, tưởng 
đừng nên để cho giai nhân oan uổng thế này.
Chú thích:
(1) Nam Xương: huyện thuộc trấn Sơn Nam, nay là huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam.
(2) Trường An: thường chỉ chung kinh đô.
(3) Núi Vọng Phu: núi trông chồng. Theo truyền thuyết người đàn bà có chồng đi xa,


ngày ngày lên núi ngóng trông đến nỗi hóa đá. Câu này ý nói không còn được coi là
tiết phụ nữa.
(4) Sông Hoàng Giang: con sông chảy qua huyện Nam Xương.
(5) Ngọc Mỵ Nương: Mỵ Nương con gái An Dương Vương, gả cho Trọng Thủy, bị 
Trọng Thủy lừa lấy mất lẫy nỏ thần. Nước mất nàng bị vua cha chém chết. Vì nàng 
lòng ngay bị chết oan, nên máu của nàng hóa thành ngọc trai.
(6) Cỏ Ngu Mỹ: xem chth. 37 truyện Câu chuyện ở đền Hạng Vương.
(7) Chi Lăng: nay thuộc huyện Đồng Mỏ, tỉnh Lạng Sơn. Khai Đại niên hiệu của Hồ 
Hán Thương (1403­1407).
(8) Nàng Tào Nga người đời Hán, cha chết đuối, tìm không được xác. Tào Nga mới 
14 tuổi chạy theo bờ sông kêu khóc; 17 ngày không thấy xác cha, nàng cũng nhảy 
xuống sông tự tử.
(9) Con gái vua Viêm Đế ra chơi bể Đông, chết đuối, hóa làm chim Tinh Vệ, ngày 
ngày ngậm đá núi Tây về lấp bể.
(10) Ngựa Hồ sinh ở đất Bắc quen với gió Bắc nên dù đi xa hễ thấy gió Bắc nổi thì 
hý.
(11) Chim Việt sinh ở đất Việt cảm thụ được khí ấm áp, cho nên khi bay đi xứ khác, 
thường đến đậu ở cành cây phía nam cho ấm, giống với khí hậu quê hương.
(12) Xích Hỗn: hỗn là tên một loại cá quả; Xích hỗn: cá quả đỏ.
(13) Tăng Sâm là bậc đại hiền. Một lần có người trùng tên với ông phạm tội giết 
người. Người ta tưởng là ông, đến báo cho mẹ ông chuyện ấy. Bà không tin vẫn 
ngồi điềm nhiên dệt cửi. Nhưng báo đến lần thứ ba thì bà đâm ngờ quẳng cả thoi 
chạy đi xem sao.
(14) Theo sách Liệt Tử, có một người làm búa bị mất búa. Ngờ cho con nhà láng 
giềng lấy, vì thế thấy mọi cử chỉ của nó đều gian, đúng là của đứa ăn trộm búa. 
Hôm sau tìm thấy búa, lại thấy mọi cử chỉ hành động của nó không có gì tỏ ra là kẻ 
ăn trộm búa nữa.
(15) Đời Đông Hán, Mã Viện sang đánh nước ta, khi về chở đầy năm xe ý dĩ. Sau 
khi Viện mất, có người tâu vua Hán trong xe đó Viện dấu đầy ngọc minh châu và da
văn tê. Hán Quang Võ tin là thực, bừng bừng, nổi giận.
(16) Tào Tháo lánh nạn đến nhà Bá Xa. Xa sang Tây thôn mua rượu dặn người nhà
làm thịt lợn để thết khách. Tháo nghe có tiếng mài dao, lén nghe trộm, lại thấy tiếng 
người bảo nhau "trói vào mà giết". Tháo ngờ Bá Xa định giết mình xông vào giết hết
già trẻ trong nhà. Khi vào đến vườn, thấy con lợn bị trói nằm đó, mới biết mình 
nhầm, vội vã ra đi. Được vài dặm gặp Bá Xa cưỡi ngựa mang rượu về; Tháo sợ Bá 
Xa thấy cả nhà bị giết sẽ oán Tháo nên gọi ông lại giết nốtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×