Tải bản đầy đủ

Chuong trinh tap huan TH, THCS

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ
TẬP HUẤN CÔNG TÁC TỰ ĐÁNH GIÁ
Thời gian: 02 ngày (28/02-01/3/2013)
TT
Thời gian
Ngày 28/02/2013
1
7h45-8h00

Nội dung công việc

Phát tài liệu
Ổn định tổ chức, tuyên bố lý do,
2
8h00-8h15
giới thiệu đại biểu
3
8h15-8h30
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Hướng dẫn công tác TĐG
4
8h30-9h45
Phân công, hướng dẫn nội dung
thảo luận theo nhóm
5
9h45-10h00
Nghỉ giải lao
Họp lãnh đạo các phòng GD&ĐT
và các chuyên viên phụ trách
công tác KĐCLGD
6
10h00-11h15 Các nhóm thảo luận, viết phiếu
đánh giá tiêu chí và bảng mã hóa
thông tin, minh chứng của một
tiêu chí cụ thể
Các nhóm tiếp tục thảo luận, viết
phiếu đánh giá tiêu chí và bảng
7
14h00-14h30
mã hóa thông tin, minh chứng
của một tiêu chí cụ thể
Các nhóm báo cáo kết quả làm
việc của nhóm
8
14h30-16h30
Phân công, hướng dẫn làm bài
thu hoạch
Giải đáp thắc mắc
9
16h30-17h15
và kết luận Hội nghị
Ngày 01/3/2013 (Làm bài thu hoạch)

Người thực hiện
Phòng KT&KĐCLGD
Đ/c Đặng Ngọc Tuấn
Đ/c Trần Đình Nhân
Đ/c Nguyễn Giang Nam

Đ/c Nguyễn Hồng Kỳ
Đ/c Đặng Ngọc Tuấn

Đ/c Nguyễn Giang Nam

Đ/c Đặng Ngọc Tuấn
Đ/c Nguyễn Giang Nam

Đ/c Trần Đình Nhân
Đ/c Nguyễn Hồng Kỳ


TT
Thời gian
Ngày 13/12/2012
1
7h30-7h45
2

7h45-8h00

3

8h00-8h15

4

8h15-9h30

5

9h30-9h40

6

9h40-11h00

7

13h30-15h15

8
15h15-15h25
9
15h25-16h30
Ngày 14/12/2012
7h45-9h00
10
11

9h00-9h10

12

9h10-11h00

Nội dung công việc
Phát tài liệu
Ổn định tổ chức, tuyên bố lý do,
giới thiệu đại biểu
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Giới thiệu tổng quan về
KĐCLGD, quy trình và chu kỳ
KĐCLGD trường nầm non, bộ
tiêu chuẩn đánh giá trường mầm
non
Nghỉ giải lao
Hướng dẫn công tác TĐG trường
mầm non
Các nhóm thảo luận, viết phiếu
đánh giá tiêu chí và bảng mã hóa
thông tin, minh chứng của một
tiêu chí cụ thể.
Nghỉ giải lao
Các nhóm tiếp tục thảo luận
Các nhóm báo cáo kết quả làm
việc của nhóm
Nghỉ giải lao
Các nhóm tiếp tục báo cáo kết
quả làm việc của nhóm

Người thực hiện
Đ/c Nguyễn Văn Thông
Đ/c Đặng Ngọc Tuấn
Đ/c Trần Đình Nhân Phó Giám Sở GD&ĐT
Đ/c Nguyễn Giang Nam

Đ/c Nguyễn Giang Nam
Đ/c Đặng Ngọc Tuấn

Đ/c Đặng Ngọc Tuấn
Đ/c Nguyễn Hồng Kỳ
Đ/c Nguyễn Hồng Kỳ


13

13h30-15h25

14

15h25-16h30

Làm bài thu hoạch
Giải đáp thắc mắc và kết luận
Hội nghị
BAN TỔ CHỨC

Đ/c Nguyễn Văn Thông
Đ/c Trần Đình Nhân
Đ/c Nguyễn Hồng KỳTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×