Tải bản đầy đủ

Tập huấn công tác tự đánh giá tiểu học và THCS

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH

HỘI NGHỊ
TẬP HUẤN CÔNG TÁC TỰ ĐÁNH GIÁ
TRƯỜNG TIỂU HỌC, TRƯỜNG TRUNG HỌC

QUẢNG BÌNH, NGÀY 28/01/2013


Phần 1. TỔNG QUAN
MỞ
ĐẦU
VỀ ĐẢM BẢO VÀ KIỂM ĐỊNH
CHẤT
LƯỢNG GIÁO DỤC

1.1. Kiểm định chất lượng là hoạt động đánh giá CSGD(bao gồm
tự đánh giá và đánh giá ngoài) để xác định mức độ nhà trường đáp
ứng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và việc công nhận
nhà trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục của cơ quan quản lý
nhà nước.

1.2. Tự đánh giá của CSGD là hoạt động tự xem xét, kiểm tra, đánh
giá của CSGD theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục.

1.3. Đánh giá ngoài CSGD là hoạt động đánh giá của cơ quan quản
lý nhà nước nhằm xác định mức độ đạt được tiêu chuẩn đánh giá
chất lượng giáo dục của CSGD.


Phần 1. TỔNG QUAN
MỞ
ĐẦU
VỀ ĐẢM BẢO VÀ KIỂM ĐỊNH
CHẤT
LƯỢNG GIÁO DỤC

1.4. Ý nghĩa của kiểm định chất lượng giáo dục
* Nhằm giúp cơ sở giáo dục xác định mức độ đáp ứng mục tiêu giáo
dục trong từng giai đoạn, để xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng
giáo dục, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục
* Thông báo công khai với các cơ quan quản lý nhà nước và xã hội
về thực trạng chất lượng của cơ sở giáo dục
* Để cơ quan quản lý nhà nước đánh giá và công nhận cơ sở
giáo dục đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.


CÁC VĂN BẢN PHỤC VỤ CÔNG TÁC TĐG CSGDPT
1. Thông tư số 42/2012/TT- BGDĐT ngày 23/11/2012 ban hành
Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình,
chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ
sở giáo dục thường xuyên;
2. Công văn số 8987/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 28/12/2012 về
việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ
thông, cơ sở giáo dục thường xuyên;
3. Công văn số 46/KTKĐCLGD-KĐPT ngày 15/01/2013 về việc
xác định yêu cầu, gợi ý tìm minh chứng theo tiêu chuẩn đánh giá
chất lượng giáo dục trường tiểu học và trường trung học.


* Bộ tiêu chuẩn đánh giá cơ sở GDPT từ 2008:
Quyết định 83: Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ
kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục phổ thông
- Tiểu học: Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu
học (Quyết định số 04/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 04 tháng 02 năm
2008)
- THCS: Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học
cơ sở (Thông tư số 12/2009/TT-BGDĐT, ngày 12 tháng 5 năm
2009)
-THPT: Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học
phổ thông (Quyết định số 80/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 30 tháng 12
năm 2008)


* B tiờu chun ỏnh giỏ c s GDPT, GDTX bt u t 2011:
- Đối với trờng tiểu học: thực hiện theo Thông t số
67/2011/TT-BGDĐT ngày 30/12/2011 Quy định về
Tiêu chuẩn đánh giá trờng tiểu học.
- Đối với trờng THCS, trờng THPT và trờng phổ thông
có nhiều cấp học: thực hiện theo Thông t số
13/2012/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 4 năm 2012 Quy
định về Tiêu chuẩn đánh giá trờng THCS, trờng
THPT và trờng phổ thông có nhiều cấp học.
- Thụng t 15/2012/TT-BGDT ngy 02/5/2012 ca B GD&T
Ban hnh Quy nh v tiờu chun ỏnh giỏ trung tõm GDTX.

Thụng t sụ 42/2012/TT-BGDT
(Thc hin bt u t 06/01/2013)


Những điểm mới giữa cách đánh giá của Thông tư 42/2012
so với Quyết định 83/2008:
- Chu kỳ đánh giá: tất cả các CSGD đều 5 năm.
- Cách đánh giá: có các tiêu chí định lượng và các tiêu chí cứng phải
đạt thì mới được công nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 2.
Đánh giá rõ ràng hơn, thực tế hơn về thực trạng của nhà trường.
- Số lượng tiêu chí ít hơn, mang tính thực tế hơn và ít trùng lặp.
- Cấp giấy chứng nhận: Giám đốc Sở công nhận tất cả các cấp độ.
- Bộ tiêu chuẩn thống nhất cho cả trường chuẩn quốc gia, trường
học thân thiện, thanh tra toàn diện.


Phần 2. BỘ TIÊU CHUẨN, QUY TRÌNH VÀ CHU KỲ KĐCLGD
MỞ ĐẦU
Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT

2.1. CÁC CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG VĂN BẢN

* Luật Giáo dục và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật
Giáo dục
* Nghị định số 75/2006/NĐ-CP và Nghị định 31/2011/NĐ-CP quy
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục
* Tham khảo cách tài liệu của nước ngoài
* Kinh nghiệm thực tiễn khi triển khai quá trình tự đánh giá, đánh
giá ngoài các cơ sở giáo dục phổ thông
* Ý kiến của các chuyên gia trong và ngoài nước, các cơ quan
quản lý giáo dục, các trường mầm non, TH, THCS, THPT,...


Phần 2. BỘ TIÊU CHUẨN, QUY TRÌNH VÀ CHU KỲ KĐCLGD
MỞ ĐẦU
Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT

2.2. CÁC NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG BỘ TIÊU CHUẨN

- Phù hợp với mục tiêu giáo dục.
- Phù hợp với luật, chính sách, quy chế, quy định,...).
- Bảo đảm tính thực tiễn và khả thi.
- Có những tiêu chí định hướng tương lai.
- Bao quát toàn diện về các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo
dục; các hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục của nhà trường.


Phần 2. BỘ TIÊU CHUẨN, QUY TRÌNH VÀ CHU KỲ KĐCLGD
MỞ ĐẦU
Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT

2.3. GIỚI THIỆU VỀ BỘ TIÊU CHUẨN

2.3.1. Trường trung học
Trường trung học cơ sở; trường trung học phổ thông; trường
phổ thông có nhiều cấp học; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp
huyện; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh; trường phổ
thông dân tộc nội trú trực thuộc Bộ; trường phổ thông dân tộc bán
trú; trường chuyên (sau đây gọi chung là trường trung học) thuộc
các loại hình trong hệ thống giáo dục quốc dân.


Phần 2. BỘ TIÊU CHUẨN, QUY TRÌNH VÀ CHU KỲ KĐCLGD
MỞ ĐẦU
Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT

2.3. GIỚI THIỆU VỀ BỘ TIÊU CHUẨN

2.3.1. Trường trung học
- Tiêu chuẩn 1. Tổ chức và quản lý nhà trường: 10 tiêu chí.
- Tiêu chuẩn 2. Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh:
5 tiêu chí;
- Tiêu chuẩn 3. Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học: 6 tiêu chí;
- Tiêu chuẩn 4. Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội : 3 tiêu
chí;
- Tiêu chuẩn 5. Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục : 12 tiêu chí;
Tổng: 36 tiêu chí, 108 chỉ số


Phần 2. BỘ TIÊU CHUẨN, QUY TRÌNH VÀ CHU KỲ KĐCLGD
MỞ ĐẦU
Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT

2.3. GIỚI THIỆU VỀ BỘ TIÊU CHUẨN

2.3.2. Trường tiểu học
Trường tiểu học thuộc các loại hình trong hệ thống giáo dục
quốc dân.


Phần 2. BỘ TIÊU CHUẨN, QUY TRÌNH VÀ CHU KỲ KĐCLGD
MỞ ĐẦU
Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT

2.3. GIỚI THIỆU VỀ BỘ TIÊU CHUẨN

2.3.2. Trường tiểu học
Bộ tiêu chuẩn đánh giá trường tiểu học bao gồm:
- Tiêu chuẩn 1. Tổ chức và quản lý nhà trường: 7 tiêu chí;
- Tiêu chuẩn 2. Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh: 5
tiêu chí;
- Tiêu chuẩn 3. Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học: 6 tiêu chí;
- Tiêu chuẩn 4. Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội: 3 tiêu
chí;
- Tiêu chuẩn 5. Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục : 7 tiêu chí.
Tổng: 28 tiêu chí, 84 chỉ số


Phần 2. BỘ TIÊU CHUẨN, QUY TRÌNH VÀ CHU KỲ KĐCLGD
MỞ ĐẦU
Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT

2.4. QUY TRÌNH VÀ CHU KỲ KĐCLGD
2.4.1. Quy trình KĐCLGD
Quy trình kiểm định chất lượng được tóm tắt theo
sơ đồ sau:
TỰ ĐÁNH
GIÁ

ĐĂNG KÝ
ĐÁNH GIÁ
NGOÀI

ĐÁNH GIÁ
NGOÀI

CÔNG NHẬN
VÀ CẤP
GIẤY
CHỨNG
NHẬN KIỂM
ĐỊNH CLGD


Phần 2. BỘ TIÊU CHUẨN, QUY TRÌNH VÀ CHU KỲ KĐCLGD
MỞ ĐẦU
Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT

2.4. QUY TRÌNH VÀ CHU KỲ KĐCLGD
2.4.2. Chu kỳ KĐCLGD
- Chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục là 5 năm,
tính từ thời gian ký quyết định cấp giấy chứng nhận chất lượng
giáo dục.
- Cơ sở giáo dục được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo
dục cấp độ 1 và cấp độ 2 theo Điều 31 của Quy định này, sau ít
nhất 2 năm học được thực hiện tự đánh giá, đăng ký đánh giá
ngoài để đạt cấp độ cao hơn.


Phần 2. BỘ TIÊU CHUẨN, QUY TRÌNH VÀ CHU KỲ KĐCLGD
MỞ ĐẦU
Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT

2.4. QUY TRÌNH VÀ CHU KỲ KĐCLGD
2.4.3. Điều kiện thực hiện KĐCLGD
Cơ sở giáo dục được thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục khi
có đủ các điều kiện sau:
- Có đủ các khối lớp học.
- Có ít nhất một khoá học sinh đã hoàn thành chương trình giáo
dục phổ thông, hoặc ít nhất một khoá học viên đã hoàn thành
chương trình giáo dục thường xuyên để lấy văn bằng, chứng chỉ
thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của tất cả các khối lớp học có
tại cơ sở giáo dục.


Phần 2. BỘ TIÊU CHUẨN, QUY TRÌNH VÀ CHU KỲ KĐCLGD
MỞ ĐẦU
Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT

2.4.4. Hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài của cơ sở giáo dục
1. Công văn đăng ký đánh giá ngoài và đăng ký công
nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.
2. Báo cáo tự đánh giá (2 bản).
2.4.5. Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài của
cơ sở giáo dục


Phần 2. BỘ TIÊU CHUẨN, QUY TRÌNH VÀ CHU KỲ KĐCLGD
MỞ ĐẦU
Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT

2.4. QUY TRÌNH VÀ CHU KỲ KĐCLGD
2.4.6. Công nhận cơ sở đạt tiêu chuẩn CLGD
2.4.6.1.Trường trung học được đánh giá và công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng
giáo dục theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học với ba
cấp độ:
a) Cấp độ 1: Trường trung học có từ 60% tiêu chí trở lên đạt yêu cầu;
b) Cấp độ 2: Trường trung học có từ 70% đến dưới 85% tiêu chí đạt yêu cầu,
trong đó phải đạt được các tiêu chí sau:
- Tiêu chuẩn 1 gồm các tiêu chí: 1, 2, 4, 6, 8, 9;
- Tiêu chuẩn 2 gồm các tiêu chí: 1, 3, 5;
- Tiêu chuẩn 3 gồm tiêu chí: 6;
- Tiêu chuẩn 4 gồm tiêu chí: 2;
- Tiêu chuẩn 5 gồm các tiêu chí: 1, 2, 4, 7, 9, 10, 12;
c) Cấp độ 3: Trường trung học có ít nhất 85% tiêu chí đạt yêu cầu, trong đó phải
đạt được các tiêu chí quy định ở cấp độ 2.


Phần 2. BỘ TIÊU CHUẨN, QUY TRÌNH VÀ CHU KỲ KĐCLGD
MỞ ĐẦU
Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT

2.4. QUY TRÌNH VÀ CHU KỲ KĐCLGD
2.4.6. Công nhận cơ sở đạt tiêu chuẩn CLGD
2.4.5.2. Trường tiểu học được đánh giá và công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng
giáo dục theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học quy định
tại Mục 1, Chương II của văn bản này với 3 cấp độ:
a) Cấp độ 1: Trường tiểu học có từ 60% tiêu chí trở lên đạt yêu cầu;
b) Cấp độ 2: Trường tiểu học có từ 70% đến dưới 85% tiêu chí đạt yêu cầu, trong
đó phải đạt được các tiêu chí sau:
- Tiêu chuẩn 1 gồm các tiêu chí: 1, 2, 4, 6;
- Tiêu chuẩn 2 gồm các tiêu chí: 1, 2, 3, 5;
- Tiêu chuẩn 3 gồm tiêu chí: 6;
- Tiêu chuẩn 4 gồm tiêu chí: 1;
- Tiêu chuẩn 5 gồm các tiêu chí: 1, 2, 4, 6, 7;
c) Cấp độ 3: Trường tiểu học có ít nhất 85% tiêu chí đạt yêu cầu, trong đó phải
đạt được các tiêu chí quy định ở cấp độ 2.
Lưu ý: Tiêu chí được công nhận đạt yêu cầu khi tất cả các chỉ số trong
tiêu chí đạt yêu cầu.


Phần 3: HƯỚNG DẪN TỰ ĐÁNH GIÁ
(Công văn số 8987/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 28/12/2012)
Quy trình tự đánh giá

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Thành

Xây

Thu

Đánh

Viết

Công

lập

dựng

thập,

giá

báo

bố

Hội

kế

xử lý

mức

cáo tự

báo

đồng

hoạchđộ đạt

đánh

cáo tự

tự

tự

phân

được

giá

đánh

đánh

đánh

tích

của

giá

giá

các

tiêu

TT-

chí

MC

giá


Phần 3: HƯỚNG DẪN TỰ ĐÁNH GIÁ
(Công văn số 8987/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 28/12/2012)
3.1. THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ
-Quyết định thành lập (Danh sách kèm theo)
- Chủ tịch quyết định nhóm thư ký và các nhóm công tác
3.2. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ
- Các nguồn lực cần được huy động/cung cấp;
- Dự kiến các thông tin, minh chứng cần thu thập;
- Nơi thu thập;
- Nhóm công tác chuyên trách, cá nhân thu thập;
-Thời gian thu thập;


Phần 3: HƯỚNG DẪN TỰ ĐÁNH GIÁ
MỞ ĐẦU
(Công văn số 8987/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 28/12/2012)

3.3. HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH TIÊU CHÍ, TÌM VÀ MÃ HÓA
MINH CHỨNG
Minh chứng là những văn bản, hồ sơ, sổ sách, hiện vật đã
và đang có của nhà trường gắn với các chỉ số để xác định từng
chỉ số đạt hay không đạt yêu cầu.
Minh chứng được sử dụng để chứng minh cho các phân
tích, giải thích, từ đó đưa ra các nhận định, kết luận trong báo cáo
tự đánh giá.


Phần 3: HƯỚNG MỞ
DẪN TỰ
ĐÁNH GIÁ
ĐẦU
(Công văn số 8987/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 28/12/2012)

3.4. HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH TIÊU CHÍ, TÌM VÀ MÃ HÓA
MINH CHỨNG
3.4. 1. Phân tích tiêu chí, tìm nội hàm và xác định minh chứng
- Tìm nội hàm, thông tinh, minh chứng: Bám sát công văn
46/KTKĐCLGD-KĐPT ngày 15/01/2012 của Cục KT&KĐCLGD
về việc hướng dẫn tìm nội hàm, minh chứng theo các tiêu chuẩn
đánh giá chất lượng trường tiểu học và trung học.
Lưu ý mục Gợi ý các minh chứng chỉ có tính chất tham khảo.
Có thể lựa chọn một hoặc một vài minh chứng được gợi ý, không
nhất thiết phải sử dụng tất cả.Có thể lựa chọn một hoặc một vài
minh chứng được gợi ý, không nhất thiết phải sử dụng tất cả.


Phần 3: HƯỚNG MỞ
DẪN TỰ
ĐÁNH GIÁ
ĐẦU
(Công văn số 8987/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 28/12/2012)

3.4. HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH TIÊU CHÍ, TÌM VÀ MÃ HÓA
MINH CHỨNG
3.4. 1. Phân tích tiêu chí, tìm nội hàm và xác định minh chứng
- Không mở rộng thêm các vấn đề khác ngoài nội hàm mà chỉ số
đã thể hiện.
- Cần chú ý những từ, cụm từ quan trọng trong mỗi chỉ số
(từ khóa) để xác định đúng nội hàm và tìm những minh chứng cốt
lõi nhất.


Phần 3: HƯỚNG DẪN TỰ ĐÁNH GIÁ
MỞ ĐẦU
(Công văn số 8987/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 28/12/2012)

3.4. HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH TIÊU CHÍ, TÌM VÀ MÃ HÓA
MINH CHỨNG
3.4.2. Thu thập minh chứng
- Minh chứng được thu thập từ các nguồn: hồ sơ lưu trữ của cơ sở
giáo dục, các cơ quan có liên quan, khảo sát, điều tra, phỏng vấn và
quan sát các hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục,...;
- Minh chứng phải có nguồn gốc rõ ràng và bảo đảm tính chính xác;
- Căn cứ yêu cầu của từng chỉ số trong các tiêu chí thuộc tiêu chuẩn
đánh giá chất lượng giáo dục, nhóm hoặc cá nhân tiến hành thu thập
minh chứng;
- Thông tin và minh chứng phải có nguồn gốc rõ ràng và bảo đảm
tính chính xác. Tất cả đều sử dụng hồ sơ gốc, không sử dụng bản
phôtô.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×