Tải bản đầy đủ

giải pháp giàn xếp tạm thời trong trường hợp các bên chưa đi đến một thỏa thuận cuối cùng về phân định biển

Bình luận ý kiến sau: “Trong một số trường hợp, khai thác chung là một giải pháp giàn xếp tạm thời
trong trường hợp các bên chưa đi đến một thỏa thuận cuối cùng về phân định biển; tạo điều kiện cho
các quốc gia khai thác, sử dụng tiềm năng biển, phục vụ cho các nhu cầu phát triển của mình.”Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×