Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Hai đường thẳng vuông góc

Toán 4:


Kiểm tra bài cũ
C

1.Kể tên các góc có trong
hình vẽ sau:

D
E

A

B
O
Các góc là :góc vuông , góc nhọn, góc tù, góc bẹt

2.Nêu tên các góc đó ?


Góc
Góc
Góc
Góc

vuông :AOD ,DOB , COD
nhọn:AOC , COD,DOE ,EOB
tù :AOE ,COB
bẹt :AOB


Giới thiệu bài mới


Toán: Hai đường thẳng vuông góc
A

Hình chữ nhật ABCD
B

D
C
Hình chữ nhật có hai cạnh dài
bằng
nhau,
hai nhau
cạnh thành
ngắn mấy góc?
1. Hai đường thẳng
trên
tạo với
bằng
nhau
vàvà
có đặc
4 gócđiểm
vuông.
Nêu
tên
2. Dùng ê ke để kiểm tra các góc này thuộc loại góc
của hình trên.
nào?
3. Từ đó, hãy tìm một từ thích hợp điền vào chỗ trống
sau: “Hai đường thẳng DC và BC là hai đường
thẳng .... với nhau”


Toán: Hai đường thẳng vuông góc
A

D

1. Hai đường thẳng trên tạo
với nhau thành mấy góc?
2. Dùng ê ke để kiểm tra các
góc này thuộc loại góc
nào?
3. Từ đó, hãy tìm một từ
thích hợp điền vào chỗ
trống sau: “Hai đường
thẳng DC và BC là hai
đường thẳng .... với nhau”

B

C

1. Hai đường thẳng trên tạo
với nhau thành 4 góc.
2. Các góc này là góc vuông
3. Hai đường thẳng DC và
BC là hai đường thẳng
vuông góc với nhau.


Toán: Hai đường thẳng vuông góc
A

B

D
C

Hai đường thẳng DC và BC vuông góc với nhau tạo
với nhau thành mấy góc vuông và chung đỉnh gì?
Vậy hai đường thẳng DC và BC là hai đường thẳng
vuông góc với nhau. tạo với nhau thành 4 góc
vuông chung đỉnh C.
Thường dùng ê ke
kiểm
trađường
hoặc vẽ hai đường
Đểđể
kiểm
tra hai
thẳng vuông góc với
thẳng
nhau.
vuông góc ta
dùng dụng cụ gì?


Toán: Hai đường thẳng vuông góc
A

B

D
C

Nếu kéo dài các cạnh còn lại của
hình chữ nhật ta được những cặp
đường thẳng nào vuông góc với
nhau?

Hai đường thẳng DC và
AD vuông góc với nhau.
Hai đường thẳng AB và
AD vuông góc với nhau.
Hai đường thẳng AB và
BC vuông góc với nhau.


Toán: Hai đường thẳng vuông góc

N

M

O

Hai đường thẳng OM, ON vuông góc với nhau tại điểm O
Vẽ đường thẳng OM đặt cạnh vuông góc của e ke trùng
vào đường thẳng OM ,góc vuông e ke trùng vào điểm O
chúng ta kẻ đường thẳng ON sát và cạnh góc vuông kia
của e ke


Toán: Hai đường thẳng vuông góc

Em hãy tìm trong thực tế những đồ vật nào có
các đường thẳng vuông góc với nhau ?Xà ngang và xà dọc của trần nhà
Then ngang và then dọc của cửa sổ


Toán: Hai đường thẳng vuông góc

Bài 1:
Dùng ê ke để kiểm tra hai đường thẳng có
vuông góc với nhau không?


Toán: Hai đường thẳng vuông góc

Bài 2:
Cho hình chữ nhật ABCD, AB và BC là một cặp cạnh
vuông góc với nhau. Hãy nêu tên từng cặp cạnh vuông
góc với nhau có trong hình


Toán: Hai đường thẳng vuông góc

Bài 3:
Dùng ê ke để kiểm tra các góc vuông rồi nêu tên từng
cặp đoạn thẳng vuông góc với nhau có trong mỗi
hình sau:


Toán: Hai đường thẳng vuông góc
Nối các cặp cạnh với một trong hai ô Cặp cạnh
Bài 4: vuông góc và Cặp cạnh không vuông góc sao
cho thích hợp
CẶP CẠNH VUÔNG GÓC

CẶP CẠNH KHÔNG VUÔNG GÓC


Toán: Hai đường thẳng vuông góc

Bài 1:
Dùng ê ke để kiểm tra hai đường thẳng có
vuông góc với nhau không?

H

I

P

K

M

Q


Toán: Hai đường thẳng vuông góc

Bài 2:
Cho hình chữ nhật ABCD, AB và BC là một cặp cạnh
vuông góc với nhau. Hãy nêu tên từng cặp cạnh vuông
góc với nhau có trong hình
A

D

B

C


Toán: Hai đường thẳng vuông góc

Bài 3:
Dùng ê ke để kiểm tra các góc vuông rồi nêu tên từng
cặp đoạn thẳng vuông góc với nhau có trong mỗi
hình sau:
B

P

A

C

E

D

M

Q

N

Góc đỉnh P
E và góc đỉnh N
D là hai góc vuông.
AE và
PM
và ED
MNlà
làmột
mộtcặp
cặpđoạn
đoạnthẳng
thẳngvuông
vuônggóc
gócvới
vớinhau.
nhau.
PN
DE và PQ
CD là một cặp đoạn thẳng vuông góc với nhau.


Nối các cặp cạnh với một trong hai ô Cặp cạnh
Bài 4: vuông góc và Cặp cạnh không vuông góc sao
cho thích hợp

CẶP CẠNH VUÔNG GÓC

CẶP CẠNH KHÔNG VUÔNG GÓC

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×