Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Tính chất kết hợp của phép nhân


TOÁN:
Kiểm tra bài cũ:
- Khi nhân một số tự nhiên với 10, 100, 1000 ta làm như thế nào?
19 x 10 = 190

82 x 100 = 8200

75 x 1000 = 75000

- Khi chia số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn,… cho 10, 100, 1000,… ta
làm như thế nào?
420 : 10 = 42

6800 : 100 = 68

2000 : 1000 = 2


TOÁN:


Tính chất kết hợp của phép nhân

I. Tính giá trị của hai biểu thức:
a) Tính rồi so sánh giá trị của hai biểu thức:
Ta có:

(2 x 3) x 4 và 2 x (3 x 4)
(2 x 3) x 4 = 6 x 4 = 24
2 x (3 x 4) = 2 x 12 = 24

Vậy:

(2 x 3) x 4 = 2 x (3 x 4)


TOÁN:

Tính chất kết hợp của phép nhân

I. Tính giá trị của hai biểu thức:
a) Tính rồi so sánh giá trị của hai biểu thức:
b) So sánh giá trị của hai biểu thức (a x b) x c và a x (b x c) trong bảng
sau:
a

b

c

(a x b) x c

a x (b x c)

3

4

5

(3 x 4) x 5 = 60

3 x (4 x 5) = 60

5

2

3

(5 x 2) x 3 = 30

5 x (2 x 3) = 30

4

6

2

(4 x 6) x 2 = 48

4 x (6 x 2) = 48


TOÁN:

Tính chất kết hợp của phép nhân

I. Tính giá trị của hai biểu thức:
a) Tính rồi so sánh giá trị của hai biểu thức:
b) So sánh giá trị của hai biểu thức (a x b) x c và a x (b x c) trong bảng
sau:
Ta thấy giá trị của (a x b) x c và a x (b x c) luôn luôn bằng nhau, ta viết:
(a x b) x c = a x (b x c)
Khi nhân một tích hai số với số thứ ba, ta có thể nhân số thứ nhất
với tích số thứ hai và thöù số ba.
Vậy ta có thể tính giá trị của biểu thức dạng a x b x c như sau:

a x b x c = (a x b) x c = a x (b x c)


TỐN:

Tính chất kết hợp của phép nhân

3-Luyện tập
Bài
1 bằng hai cách( theo mẫu)
Tính
2x5x4=?
Cách 1: 2 x 5 x 4 = (2 x 5) x 4 = 10 x 4 = 40
Cách 2: 2 x 5 x 4 = 2 x ( 5 x 4) = 2 x 20 = 40
a) 4 x 5 x 3

3x5x6

Cách 1: 4 x 5 x 3 = (4 x 5) x 3 = 20 x 3 = 60
Cách 2: 4 x 5 x 3 = 4 x (5 x 3) = 4 x 15 = 60


TỐN:

Tính chất kết hợp của phép nhân

3x5x6=?
Cách 1 : 3 x 5 x 6 = (3 x 5 ) x 6 = 15 x 6 = 90
Cách 2 : 3 x 5 x 6 = 3 x (5 x 6) = 3 x 30 = 90
: Bài
Tính2bằng
:

cách thuận tiện nhất

a) 13 x 5 x 2=?

5 x 2 x 34=?

13 x 5 x 2 = 13 x (5 x 2) = 13 x 10 = 13 0
5 x 2 x 34=?
5 x 2 x 34= (5 x 2) x 34= 10 x 34= 340


TỐN: Tính chất kết hợp của phép nhân
Bài Tóm tắt:
3:
Có: 8 phòng
Mỗi phòng có: 15 bộ bàn ghế
Mỗi bàn có: 2 học sinh
Có tất cả
: …. học sinh ?
Bài giải
Số học sinh của một lớp là:
2 x 15 = 30 ( học sinh)
Số học sinh của 8 lớp có là:
30 x 8 = 240 ( học sinh)
Đáp số : 240 học sinh


TỐN:

Tính chất kết hợp của phép nhân

4-Củng Vừa học bài gì?
cố một tích hai số với số thứ ba ta có
Khi nhân
thể
Chọn làm
ý đúng như
nhất: thế
Trongnào?
các biểu thức sau, biểu thức nào thể
hiện tính chất kết hợp của phép nhân?
A

axb=bxa

B

(a x b) x c = a x (b x c)

C

Cả hai biểu thức trên

Chuẩn bò bài : Nhân với số có tận
cùng là chữ số 0Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×