Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Tính chất kết hợp của phép nhân

PHOỉNG GIAO DUẽC ẹAỉO TAẽO

TNH CHT KT HP
CA PHẫP NHNBài cũ:


Đặt tính rồi tính

341231 x 2
102426 x 5


TOÁN 4


Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức
7 x 5 và 5 x 7

7 x 5 = 35

Vậy: 7 x 5 = 5 x 7

5 x 7 = 35
So sánh giá trị của hai biểu thức a x b và b x a trong bảng sau:

a
b
axb
bxa
Giá trị của hai biểu thức a x b và
b x a luôn bằng nhau:

axb=bxa


Tính chất giao hoán của phép nhân:

Khi đổi chỗ các thừa số trong một tích thì
tích không thay đổi.

axb=bxaBài 1: Viết số thích hợp vào chỗ trống

4x6=6x 4

3x5=5x

3

207 x 7 = 7 x 207

2138 x 9 =

9 x 2138


Tính
1357 x 5
40263 x 7

5 x 1326Em hãy tìm bạn có biểu thức bằng giá trị biểu thức của em

4 x 2145

(3 + 2) x 10287

3964 x 6

(2100 + 45) x 4

10287 x 5

(4 + 2) x ( 3000 + 964)


(3 + 2) x 10287
4 x 2145

=

(2100 + 45) x 4
(4 + 2) x ( 3000 + 964)

3964 x 6

10287 x 5

=
=Câu 1: Điền số thích hợp:

126 x 8? = 8 x 126


Câu 2
Điền từ thích hợp vào dấu ……..

thừa số
Khi đổi chỗ các …………………
trong một
tích thì tích không thay đổi


Câu 2: Điền số thích hợp:

a x 1
? = a


Câu 4: Điền số thích hợp:

b x ?
0 = 0


Câu 5: Điền số thích hợp:

9 x 1235 = 1235 x ( 9 + 0
?)DẶN DÒ:
Chuẩn bị bài :
Nhân với 10,100,1000.
Chia cho 10,100,1000….
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×