Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 1 bài 6: Triệu và lớp triệu

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG
CÁC THẦY CÔ GIÁO

Về dự tiÕt to¸n - Líp
4A


Kiểm tra bài cũ:
a) Số lớn nhất có 3 chữ số
999
là số nào ?
a) Số bé nhất có 3 chữ số
100
là số nào ?
c) Số lớn nhất có 6 chữ số
999 999
là số nào ?
d) Số bé nhất có 6 chữ số
100 000
là số nào ?
/Toán:

TRIỆU VÀ LỚP TRIỆU


TRIỆU VÀ LỚP TRIỆU

10 trăm nghìn gọi là 1 triệu,
viết : 1 000 000
10 triệu gọi là 1 chục triệu,
viết : 10 000 000
10chục triệu gọi là 1trăm triệu,
viết : 100
000Lớp
000triệu gồm các hàng :
triệu , chục triệu , trăm triệu .


Luyện tập
Thực hành


1. Đếm thêm 1triệu từ 1 triệu
đến 10 triệu (làm miệng):
1 000 000 ; 2 000 000 ;
3 000 000 ; 4 000 000 ;
5 000 000 ; 6 000 000 ;
7 000 000 ; 8 000 000 ;
9 000 000 ; 10 000 000 ;


2.Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
1chục triệu 2chục triệu 3chục triệu
10 000 000 20 000 000 30 000 000
4chục triệu 5chục triệu 6chục triệu

40 000 000 50 000 000 60 000 000
7chục triệu 8chục triệu 9chục triệu
70 000 000 80 000 000 90 000 000
1trăm triệu 2trăm triệu 3trăm triệu
100 000 000 200 000 000 300 000 000


Củng cố-Dặn dò :

• Lớp triệu gồm có mấy hàng ?
Là những hàng nào ?
• Lớp triệu gồm có 3 hàng, đó
là hàng triệu , hàng chục
triệu và hàng trăm triệu


Chuẩn bị bài sau :
“Triệu và lớp triệu”
(tiếp theo)


TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 NHƠN THÀNH

TẬP THỂ LỚP 4A
KÍNH CHÀO CÁC
THẦY CÔ GIÁOTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×