Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Thực hành vẽ hình vuông

THIẾT KẾ GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ
MÔN TOÁN LỚP 4

TIẾT: THỰC HÀNH VẼ
HÌNH VUÔNG


BÀI CŨ
BÀI TẬP 3 (TRANG 54)
Hãy vẽ hình chữ nhật ABCD có cạnh AB=4cm;
BC=3cm, rồi kiểm tra xem 2 đường chéo AC và BD.
a/. Có vuông góc với nhau hay không?
b/. Có bằng nhau hay không?


BÀI GIẢI
A

B

D

C
a/. AC và BD không vuông góc
b/. AC = BD


A

4 cm

B

4 cm

D
- ĐÂY LÀ HÌNH GÌ?
- CÓ MẤY CẠNH ?
- CÁC CẠNH CÓ BẰNG NHAU KHÔNG?
- CÁC GÓC Ở 4 ĐỈNH LÀ GÓC GÌ?

C


Hình
vuông

Bốn
góc vuông

Bốn cạnh
bằng nhau


HAI HÌNH SAU CÓ ĐIỂM GÌ
GIỐNG VÀ KHÁC NHAU ?
A

4 cm

B

A

4 cm

D

6 cm

B

4 cm

C

D

C


* GIỐNG NHAU:
-

CÓ 4 CẠNH
CÓ 4 GÓC VUÔNG
CẠNH AB SONG SONG VÀ BẰNG CD
CẠNH AD SONG SONG VÀ BẰNG BC
KHÁC NHAU
HÌNH VUÔNG

- Bèn c¹nh b»ng nhau
- Hai đường chÐo vu«ng gãc

HÌNH CHỮ NHẬT
- AB=CD ; AD= BC
- Hai ®êng chÐo kh«ng
vu«ng gãc


THẢO LUẬN
- Hình vuông là hình chữ nhật đặc biệt có chiều
dài bằng chiều rộng.
- Thảo luận nhóm 6: nêu cách vẽ hình vuông có
cạnh 3 cm.


HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH VẼ HÌNH VUÔNG

"Vẽ hình vuông có cạnh 3cm."
Bước 1: Vẽ đoạn thẳng DC là 3cm.

D

C
3 cm


HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH VẼ HÌNH VUÔNG

"Vẽ hình vuông có cạnh 3cm."
Bước 1: Vẽ đoạn thẳng DC là 3 cm.

0

1

2

3

4

5

6

7


7
6

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH VẼ HÌNH VUÔNG

5

"Vẽ hình vuông có cạnhdài 3 cm."

0

1

2

3

4

Bước 1: Vẽ đoạn thẳng DC là 3cm.
Bước 2: Vẽ đường thẳng vuông góc
với DC tại D. Trên đường thẳng đó
lấy AD bằng 3 cm

D

C
3cm


7
6

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH VẼ HÌNH VUÔNG

5

"Vẽ hình vuông có cạnh 3cm

0

1

2

3

4

Bước 1: Vẽ đoạn thẳng DC là 3 cm.
Bước 2: Vẽ đường thẳng vuông góc
với DC tại D. Trên đường thẳng đó
lấy AD bằng 3 cm

D

C
3 cm


7

"Vẽ hình vuông có cạnh 3."
Bước 1: Vẽ đoạn thẳng DC là 3cm.
Bước 2: Vẽ đường thẳng vuông góc
với DC tại D. Trên đường thẳng đó
lấy AD bằng 3cm

0

1

2

3

4

5

6

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH VẼ HÌNH VUÔNG

D

C
3cm


7
6

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH VẼ HÌNH VUÔNG

4

5

"Vẽ hình vuông có cạnh 3 cm."

0

1

3cm

2

3

A

D

C
3cm

Bước 1: Vẽ đoạn thẳng DC là 3cm.
Bước 2: Vẽ đường thẳng vuông góc
với DC tại D. Trên đường thẳng đó
lấy AD bằng 3cm
Bước 3: Vẽ đường thẳng vuông góc với
DC tại C. Trên đường thẳng đó lấy CB
bằng 3cm.


7
6

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH VẼ HÌNH VUÔNG

3

4

5

"Vẽ hình vuông có cạnh 3cm”

0

1

3 cm

2

A

D

C
3cm

Bước 1: Vẽ đoạn thẳng DC là 3 cm.
Bước 2: Vẽ đường thẳng vuông góc
với DC tại D. Trên đường thẳng đó
lấy AD bằng 3 cm
Bước 3: Vẽ đường thẳng vuông góc với
DC tại C. Trên đường thẳng đó lấy CB
bằng 3 cm.


HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH VẼ HÌNH VUÔNG

"Vẽ hình vuông có cạnh 3 cm."

B

3cm

A

D

C
3cm

Bước 1: Vẽ đoạn thẳng DC là 3cm.
Bước 2: Vẽ đường thẳng vuông góc
với DC tại D. Trên đường thẳng đó
lấy AD bằng 3cm
Bước 3: Vẽ đường thẳng vuông góc với
DC tại C. Trên đường thẳng đó lấy CB
bằng 3cm.


HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH VẼ HÌNH VUÔNG

"Vẽ hình vuông có cạnh 3 cm."

A

B
1

2

3

3cm

0

D

C
3cm

4

Bước 1: Vẽ đoạn thẳng DC là 3 cm.
Bước 2: Vẽ đường thẳng vuông góc
với DC
tại D. Trên
đường
thẳng đó
5
6
7
lấy AD bằng 3cm
Bước 3: Vẽ đường thẳng vuông góc với
DC tại C. Trên đường thẳng đó lấy CB
bằng 3cm.
Bước 4: Nối A với B.


HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH VẼ HÌNH VUÔNG

"Vẽ hình vuông có cạnh 3cm."

A

3 cm

B

Bước 1: Vẽ đoạn thẳng DC là 3cm.
Bước 2: Vẽ đường thẳng vuông góc
với DC tại D. Trên đường thẳng đó
lấy AD bằng 3cm
Bước 3: Vẽ đường thẳng vuông góc với
DC tại C. Trên đường thẳng đó lấy CB
bằng 3cm.
Bước 4: Nối A với B.
Ta được hình vuông ABCD

D

3cm

C


BÀI TẬP 1
a/. Vẽ hình vuông ABCD có cạnh 4 cm.
b/. Tính chu vi và diện tích của hình vuông.
BÀI GIẢI
A

3 cm

B

-Chu vi hình vuông là:
4+4+4+4 =16 (cm)
-Diện tích hình vuông là:
4x4 = 16 (cm2)

3 cm
D

C


BÀI TẬP 2
Hãy vẽ hình vuông ABCD có cạnh 4cm,rồi
kiểm tra xem 2 đường chéo AC và BD.
a/. Có vuông góc với nhau hay không?
b/. Có bằng nhau hay không?
A

4 cm

BÀI GIẢI
B

a/ AC vuông góc BD
b/ AC=BD

4 cm
D

CTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×