Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Thực hành vẽ hình vuông
Toán

Thực hành vẽ hình vuông
Bài toán:

Vẽ hỡnh vuụng cú cạnh 4 cm.
- Vẽ đoạn thẳng DC = 4 cm.

A

- Vẽ đường thẳng vuông góc với
DC tại D và đường thẳng vuông
góc với DC tại C. Trên mỗi đường
thẳng vuông góc đó ta lấy đoạn
DA = 4 cm, CB = 4 cm

4 cm


B

-Nối A với B ta được hình vuông
ABCD

D

C


Toán
Thực hành vẽ hình vuông
Luyện tập
Bài 1:

a/ Hãy vẽ hình vuông có cạnh là 5 cm.
b/ Tính chu vi và diện tích hình đó.

B

C
Chu vi của hình vuông đó là:
5 X 4 = 20 (cm)
Diện tích của hình vuông đó là:
5 X 5 = 25 (cm2)
Đáp số: 20 cm và 25 cm2

A

5 cm

D


Toán
Thực hành vẽ hình vuông
Luyện tập
Bài 2: Vẽ theo mẫu


Bài 3: Vẽ hình vuông ABCD có cạnh 5 cm,
rồi kiểm tra xem hai đường chéo AC và AD:
a/ Có vuông góc với nhau hay không?
b/ Có bằng nhau không?

A

5 cm

B

a/ Hai đường
chéo vuông
góc với nhau.
b/ Hai đường
chéo bằng
nhau.

D

C
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×