Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân với 10,100,1000.. Chia cho 10,100,1000


Kiểm tra bài cũ:
1)

3x5=5x 3
2138 x 9 = 9 X 2138

2)

23109 x 8 = 184872
9 x 1427 = 1427 x 9 = 12843


1. a) 35 x 10 = ?
35 x 10 = 10 x 35
= 1chục x 35 = 35 chục = 350
Vậy: 35 x 10 = 350
Khi nhân một số tự nhiên với 10 ta chỉ việc
viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số đó.
27 x 10 =


270

352 x 10 =

3520

65 x 10 =

650

4289 x 10 = 42890


1. a)

35 x 10 = ?
35 x 10 = 10 x 35
= 1chục x 35 = 35 chục = 350
Vậy: 35 x 10 = 350
Khi nhân một số tự nhiên với 10 ta chỉ việc viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số
đó.

b) Ngược lại, từ

Ta có:

35 x 10 = 350
350 : 10 = 35

Khi chia số tròn chục cho 10 ta chỉ việc bỏ bớt
đi một chữ số 0 ở bên phải số đó.


1. a)

35 x 10 = ?
35 x 10 = 10 x 35
= 1chục x 35 = 35 chục = 350
Vậy: 35 x 10 = 350

Khi nhân một số tự nhiên với 10 ta chỉ việc viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số
đó.
b)

Ngược lại, từ
35 x 10 = 350
Ta có:
350 : 10 = 35
Khi chia số tròn chục cho 10 ta chỉ việc bỏ bớt đi một chữ số 0 ở bên phải số đó.

920 : 10 = 92

750 : 10 = 75

3520 : 10 = 352

24680 : 10 = 2468


1. a)

35 x 10 = ?
35 x 10 = 10 x 35
= 1chục x 35 = 35 chục = 350
Vậy: 35 x 10 = 350
Khi nhân một số tự nhiên với 10 ta chỉ việc viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số
đó.
b) Ngược lại, từ
35 x 10 = 350
Ta có:
350 : 10 = 35
Khi chia số tròn chục cho 10 ta chỉ việc bỏ bớt đi một chữ số 0 ở bên phải số đó.

2. Tương tự ta có:
a) 35 x 100 = 100 x 35
35 chục x 35
3500 : 100 = 10
= 350 chục = 3500
35 x 100 = 3500


1. a)

35 x 10 = ?
35 x 10 = 10 x 35
= 1chục x 35 = 35 chục = 350
Vậy: 35 x 10 = 350
Khi nhân một số tự nhiên với 10 ta chỉ việc viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số
đó.
b) Ngược lại, từ
35 x 10 = 350
Ta có:
350 : 10 = 35
Khi chia số tròn chục cho 10 ta chỉ việc bỏ bớt đi một chữ số 0 ở bên phải số đó.

2. Tương tự ta có:
a)

35 x 100 = 3500
3500 : 100 =

35

b) 35 x 1000 = 1000 x 35
10 trăm x 35
35000 : 1000 = 35
= 350 trăm = 35000
35 x 1000 = 35000


1. a) Vậy: 35 x 10 = 350
Khi nhân một số tự nhiên với 10 ta chỉ việc viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số
đó.
b) Ngược lại, từ
35 x 10 = 350
Ta có:
350 : 10 = 35
Khi chia số tròn chục cho 10 ta chỉ việc bỏ bớt đi một chữ số 0 ở bên phải số đó.
2. Tương tự ta có:
b)
a)
35 x 100 = 3500
35 x 100 = 3500
3500 : 100 =

35

3. Nhận xét chung:

35000 : 1000 = 35

* Khi nhân số tự nhiên với 10, 100, 1000,… ta chỉ việc
viết thêm một, hai, ba,… chữ số 0 vào bên phải số đó.
* Khi chia số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn,… cho 10,
100, 1000,... Ta chỉ việc bỏ bớt đi một, hai, ba,… chữ số
0 ở bên phải số đó.


1 Tính nhẩm:
a) 18 x 10

180

82 x 100 = 8200

256 x 1000 = 256000

18 x 100 = 1800

75 x 1000 = 75000

302 x 10

18 x 1000 = 18000

19 x 10

400 x 100 = 40000

b) 9000 : 10

=

= 900

9000 : 100 = 90
9000 : 1000 =

9

=

180

6800 : 100 = 68
420 : 10

= 42
2000 : 1000 = 2

=

20020 : 10

3020

= 2002

200200 : 100 = 2002
2002000 : 1000 = 2002


2 Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
300kg = …
3 tạ
Cách làm:
Ta có : 100kg = 1 tạ
Nhẩm : 300:100 = 3
Vậy : 300kg = 3 tạ

70kg =
800kg =
300 tạ =
120 tạ =
5000kg =
4000g =


7 yến

8 tạ
30
… tấn
12
… tấn

5 tấn

4 kg


Khi nhân một số tự nhiên với 10, 100, 1000,...ta chỉ việc
Muốn
nhân
mộtsốsố
tự nhiên
viết thêm
một, hai,
ba,...chữ
0 vào
bên phải số đó.

với 10, 100, 1000, và muốn
tròn
tròn
Khi chia chia
số trònmột
chục,số
tròn
trăm,chục,
tròn nghìn,...cho
10,
100, trm, tròn nghin, cho 10,
1000,
tamột,
làmhai,
nhba,...chữ
thế số 0 ở bên
1000,...ta100,
chỉ việc
bỏ bớt đi
nào ?
phải số đó.


Trò chơi : Ai nhanh- Ai đúng

500kg5= ………. t¹

68 = ?
68000 : 1000
35 x3500
100 = ?
2400 24
: 100 =
14 x 10 = ?

140

1

2

3

4

5

6


1
2
3
4
5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×