Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 3 bài 2: Hình bình hành

PHÒNG GD & ĐT VẠN NINH


Toán :
Kiểm tra bài cũ :
1/ Viết số thích hợp vào chỗ trống .
53 000
5 000 000
530 dm² = ....................cm²
5 km² =..................m²
10 000 000
2
10 km² = .....................m²
2 000 000 m² = ...........
km²
2/ Giải toán: .
Chiều rộng mảnh đất: 4 km
Chiều dài mảnh đất: 5 km
Diện tích mảnh đất: ........... km² ?
Bài giải :
a/ Diện tích mảnh đất :

5 x 4 = 20 (km² )
Đáp số: 20 km²


4

Hình bình hành

3

Toán :
A

B

A

D

0

1

2

B

C

Hình bình hành ABCD có:
AB và DC là hai cạnh đối diện
Cạnh AB song song với cạnh DC
AB = DC

D

C

Hình bình hành ABCD
AD và BC là hai cạnh đối diện
Cạnh AD song song với cạnh BC
AD = BC

Hình bình hành có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau


Toán :

Hình bình hành

* Hình bình hành có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng
nhau

Nêu các đồ vật trong thực tiễn có hình dạng là hình
bình hành.


Toán :

Hình bình hành

* Hình bình hành có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng
nhau

Tạo kiểu dáng mới
cho hình chân dung


Toán :

Hình bình hành

* Hình bình hành có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng
nhau

Tạo kiến trúc độc đáo cho các tòa nhà


Toán :

Hình bình hành

* Hình bình hành có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng
nhau

Dùng trang trí đường diềm


Toán :

Hình bình hành

5

1

3
4
6

2
8

13

7

9

10

11

12


Toán :

Hình bình hành

* Hình bình hành có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau
Thực hành :

Bài 1: Trong các hình sau, hình nào là hình bình hành?

Hình 1

Hình 3
Hình 2

Hình 4

Hình 5


Toán :

Hình bình hành

* Hình bình hành có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau
Thực hành :
A

Bài 2 : Cho biết trong hình tứ giác ABCD :
AB và DC là hai cạnh đối diện.
AD và BC là hai cạnh đối diện.
Hình tứ giác ABCD và hình bình hành
MNPQ, trong hai hình đó hình nào có
cặp cạnh đối diện song song và bằng
nhau ?

Hình bình hành MNPQ có các
cặp cạnh đối diện song song
Q
và bằng nhau.

B

D

C
N

M

P


Toán :

Hình bình hành

* Hình bình hành có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau
Thực hành :
Bài 3 : Vẽ thêm hai đoạn thẳng để được một hình bình hành :


Toán :

Hình bình hành

Trò chơi :
* Chọn ý trả lời đúng nhất cho các câu sau :
1) Hình bình hành có các đặc điểm sau :
A. Có hai cặp cạnh song song và bằng nhau.
B. Có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng
nhau.
C. Có hai cặp cạnh đối diện và bằng nhau.

8
9
0
1
2
3
4
5
6
7


Toán :

Hình bình hành

Trò chơi :
* Chọn ý trả lời đúng cho các câu sau :

8
9
0
1
2
3
4
5
6
7

2) Trong các hình sau, hình nào là hình bình hành ?
A.
B.
C.


Toán :

Hình bình hành
A

D

B

C

*Ghi nhớ: Hình bình hành có hai cặp
cạnh đối diện song song và bằng nhau
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×