Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 1 bài 10: Yến, tạ, tấn


Kieåm tra baøi cuõ


1.Tìm số tròn chục x, biết 25 < x
<35

20

40

30

Cả b và c
đều đúng


2. Dãy số nào được viết theo
thứ tự từ lớn đến bé?
1984; 1952; 1978; 1942
1984; 1978; 1952; 1942

1942; 1952; 1978; 1984
1978; 1984; 1952; 1942


3.Điền vào chỗ chấm: “Số tự
nhiên bé nhất là … và số tự
nhiên lớn nhất là……………”
là…”
1; không có
0; 999 999 999
0; không có

Em
hãy giải
thích
không
Vì thêm
1 vào
sốtại
tự sao
nhiên
ta
1;
999sau
999
999

số
tự
nhiên
lớn
nhất?
được
số
liền
của
số đó.


Baøi môùi


Hãy kể những đơn vò đo khối
lượng đã học.
Những đơn vò đo khối lượng
đã học là: ki-lô-gam (kg); gam
(g)


Để đoGiới
khốithiệu
lượngyến
các vật
nặng hàng chục ki-lô-gam
Người ta còn dùng đơn vò là
yến.

1 yến = 10 kg
Chò Mai hai được 3 yến nhãn,
Mẹ
Mẹ
mua
mua
10
10
kgyến
kg
gạo,
gạo,
tức
tức


mua
Người
Mỗi
Mỗi
bao
ta
bao
mua
xi
xi
măng
măng
1

bưởi,

50kg,
50kg,
tức
tức
tức


Chò
Mai
hai
được
3
yến
nhãn,
tức là hái được bao nhiêu kg
mấy
mua
yến
1kg
yến
gạo?
gạo.
mua
bao

5
nhiêu
10
bao
yến
nhiêu
xi
bưởi.
yến
măng.
kg
xi
măng?
bưởi?
tức

hái
được
3
kg nhãn.
nhãn?


Để
Giớiđothiệu
khốitạ:
lượng các vật
nặng hàng chục yến
Người ta dùng đơn vò đo là tạ.
10 yến = 1 tạ
1tạ = 10 yến = 100 kg
10 yến tạo thành 1 tạ, biết 1 yến bằng
10 kg, vậy 1 tạ bằng bao nhiêu ki-lô-gam?

• 1tạ = 10 kg x 10 = 100 kg


Giới thiệu tạ:
1tạ = 10 yến = 100 kg

Một
con

nặng
11
tạ,
nghóa
con
•• Một
Một
Một
Một
gói
con
gói
con
con
hàng

hàng
trâu
trâu
nặng
nặng
nặng
nặng
nặng
tạ,
10
200
10
200
yến,
nghóa
yến,
kg,
kg,là
tức
tức
tức


con


nặng
bao
nhiêu
yến,
bao
kgï?
nặng
bênặng

nặng
nặng
bao
2tạ
baonhiêu
hay
1nhiêu
10
tạyến
20
hay
tạ,
yến.
tạ,
100kg.
hay
bao
bao
100
nhiêu
nhiêu
kg.nhiêu
ki-lôyến?
gam?


Để đoGiới
các thiệu
khối lượng
tấn: nặng
hàng
chục
tạ
Người ta còn dùng đơn vò là
tấn
10 tạ = 1 tấn
Biết
tạ bằng
yến,kg?
vậy 1 tấn bằng
1
tấn1bằng
bao 10
nhiêu
bao nhiêu yến?

tấn
tấn=
1000kg
yến
111tấn
tấn
==100
100
1000kg
yến


Giới thiệu tấn:

10 tạ = 1 tấn
1 tấn = 100 yến
1 tấn = 1000 kg


Một xe chở hàng chở được 3
tấn hàng, vậy xe đó chở được bao
nhiêu kg hàng, bao nhiêu tạ hàng?

3000 kg hay 3 tạ


Thứ ngày tháng năm
Toán

•Yến, tạ, tấn
1 yến = 10 kg
1 tạ = 10 yến
1 tạ = 100 kg
1 tấn = 10 tạ
1 tấn = 100 yến
1 tấn = 1000 kg


Luyện tập, thực hành
– Bài 1: Viết “2kg” hoặc “2 tạ” hoặc : “2
tấn” vào chỗ chấm thích hợp :

Con bò cân
nặng…

Con gà cân
nặng…

Con voi cân
nặng…


Luyện tập, thực hành

Trò chơi:

Chung sức

– Mỗi tổ là một đội
– Mỗi đội nhận một phiếu có bài tập ghi sẵn, lần
lượt chuyền tay nhau trong tổ
– Mỗi học sinh điền vào 1 chỗ trống, học sinh cuối
cùng trong tổ điền xong mang phiếu đính lên bảng.
– Sau đó mỗi tổ cử 1 đại diện trình bày, các tổ khác
theo dõi, nêu câu hỏi cho đội bạn,nhận xét, …
– Trong vòng 3 phút đội nào mang phiếu lên nhanh,
làm hòan toàn chính xác, trả lời được câu hỏi của
đội bạn là đội thắng cuộc.


Thứ ngày tháng năm
Toán

• Yến, tạ, tấn
1 yến = 10 kg
1 tạ = 10 yến
1 tạ = 100 kg

1 tấn = 10 tạ
1 tấn = 100 yến
1 tấn = 1000 kg

Luyện tập, thực
hành
Bài 1:
Bài 2:

Nhóm
1

Nhóm
2

Nhóm 3

Nhóm 4


Luyện tập, thực hành
Bài 4:Một xe ô tô chuyến trước chở được 3 tấn muối,
chuyến sau chở nhiều hơn chuyến trước 3 tạ. Hỏi cả
hai chuyến xe đó chở được bao nhiêu tạ muối?Bài giải
Đổi : 3tấn = 30 tạ
Khối lượng muối chuyến
sau chở được là:
Cả hai chuyến
:
30 + 3 = 33 (tạ)
…..tạ?
Khối lượng muối cả hai

chuyến
Muốn

Vậynhận
trước
biết
xét
cả
khi
làm

hai
về
chuyến
bài
đơn
tagì?

phải
chở
đochở
số
làm
baược
muối
nhiêu
gì? là:
của
tạ

Bài
Bài
toán
toán
hỏi
cho
gì?
chuyến
muối
ta phải
đầu làm
và sao?
số muối
thêm
30 + chở
33 = 63
(tạ) của
chuyến sau?
Đáp số: 63 tạ


Tóm tắt
3tấn
Chuyến đầu
:
Chuyến sau hơn : 3 tạ


Cuûng coá


Thứ ngày tháng năm
Toán

• Yến, tạ, tấn
1 tạ
tấn
bằng
bao
• Bao nhiêu
•• 1
kgbằng
thì
bằng
bao
nhiêu
1 nhiêu
yến,yến?
1tạ?
tạ, 1 tấn?

1 yến = 10 kg
1 tạ = 10 yến
1 tạ = 100 kg
1 tấn = 10 tạ
1 tấn = 100 yến
1 tấn = 1000 kg


Dặn dò
Ôn lại bài đã học
Làm bài 3/23 vào vở toán nhà.
Chuẩn bò bài “Bảng đơn vò đo
khối lượng.


Tiết học kết
thúcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×