Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 1 bài 13: Tìm số trung bình cộng

Tìm số trung
bình cộng


Toán 4

Tìm số trung bình cộng
Bài toán 1:Rót vào can thứ nhất 6 lít dầu, rót vào can thứ hai 4 lít
dầu. Hỏi nếu số lít dầu đó được rót đều vào 2 can thì mỗi can có
bao nhiêu lít dầu?
Bài giải
Tóm tắt:
Tổng số lít dầu của hai can là:
6 + 4 = 10 ( l)
4l
6l
Số lít dầu rót đều vào mỗi can là:
10 : 2 = 5 ( l )
Đáp số : 5 l dầu
?l
?l

• Lấy tổng số lít dầu chia cho 2 :
Muốn biết khi chia
đều mỗi can có bao
nhiêu lít dầu ta làm Muốn
như thế nào?

(6 + 4 ) : 2 = 5 (l)

Số 5 bình
là số cộng
trungcủa
bìnhhai
cộng
tìm số trung
số:
của hai số 6 và 4
- Ta tính tổng của hai sốđó.
- Rồi chia tổng đó cho 2.


Toán

Tìm số trung bình cộng
Bài toán 2: Số học sinh của 3 lớp lần lượt là 25 học sinh, 27 học
sinh, 32 học sinh. Hỏi trung bình mỗi lớp có bao nhiêu học sinh?
Tóm tắt
25
HS

?
HS

27
HS

?
HS

Bài giải
32
HS

Tổng số học sinh của 3 lớp là:
25 + 27 + 32 = 84 ( học sinh)
Trung bình mỗi lớp có:

?
HS

84 : 3 = 28(học sinh)
Đáp số: 28 học sinh.

Muốn tìm số trung
bình cộng củ 3 số
ta làm như thế
nào?

Số học sinh trung bình của mỗi lớp là:
( 25 + 27 + 32 ) : 3 = 28 (học sinh)
Muốn tìm số trung bình cộng của 3 số:
Đáp
số: 28 học sinh
-Ta tính tổng của
3 số đó.
- Rồi chia tổng đó cho 3


Toán

Tìm số trung bình cộng
Bài toán 2: Số học sinh của 3 lớp lần lượt là 25 học sinh, 27 học
sinh, 32 học sinh. Hỏi trung bình mỗi lớp có bao nhiêu học sinh?
Tóm tắt:
25 học sinh
? học sinh
Bài giải

27 học sinh

32 học sinh

? học sinh

? học sinh

Tổng số học sinh của 3 lớp là:
Số học sinh trung bình mỗi lớp có:
25 + 27 +32 = 84 ( học sinh)
Trung bình
mỗi lớp có : = 28 (học sinh)
(25+27+32):3
84 : 3 = 28 ( học
Đápsinh
số:) 28 học sinh
Đáp số : 28 học sinh


HĐ 1 : Gíơi thiệu về số TBC và cách tìm số TBC .

Ví dụ 2
25 HS

Tóm tắt
32 HS

27 HS

? HS

? HS

? HS

Bài giải
Tổng số HS của 3 lớp là :
25 + 27 + 32 = 84
(HS)
Trung bình mỗi lớp có :
84 : 3 = 28
(HS)
Đáp số : 28 HS
* Đọc phần nhận xét SGK.


Toán

Tìm số trung bình cộng
Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số,
ta tính tổng của các số đó,
rồi chia tổng đó cho số các số hạng


HĐ 2 : Luyện tập tìm số TBC .

Bài tập 1 : Tìm số trung bình cộng của các số sau :

a)

42 và 52.
( 42 + 52 ) : 2 =

b)

47

36 ; 42 và 57.
( 36 + 42 + 57 ) : 3 =

c)

45

34 ; 43 ; 52 và 39.
( 34 + 43 + 52 + 39 ) : 4 =

42

Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số, ta làm thế nào ?


HĐ 3 : Rèn kĩ năng vận dụng tìm số TBC .

Bài tập 2 :

Tóm tắt

SGK tr.27
Mai 36 Kg

? Kg

Hoa 38 Kg

? Kg

Hưng 40 Kg

? Kg

Thịnh 34 Kg

? Kg

Bài giải

Trung bình mỗi bạn cân nặng là :
(36 + 38 + 40 + 34 ) : 4 =
37 (Kg)
Đáp số : 37 Kg


Toán
Tìm số trung bình cộng
Bài 2: Bốn em Mai, Hoa, Hưng, Thịnh, lần lượt cân nặng là 36kg,
38kg, 40kg, 34kg. Hỏi trung bình mỗi em cân nặng bao nhiêu kilô- gam?
Bài giải:

Bốn em cân nặng số ki- lô- gam là:
36+ 38+ 40+ 34 = 148 ( kg)
Trung bình mỗi em cân nặng số ki- lô- gam là:
148 : 4 = 37 ( kg)
Đáp số: 37 kgTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×