Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Hai đường thẳng song song


T OÁN: HAI ĐƯỜNG THẲNG SONGSONG
Quan sát hình vẽ và nêu tên hình ?
§T1

A

B

C

D

§T2

HaiHai
đường
thẳng
thẳng
1và
2song

song
song
song
với
với
Haiđường
đường
thẳng
song
với
Hãy
nhận
xét
hai song
đường
thẳng
1 nhau
nhau
không
bao
giờ
thì có
gì nhau.
? ?
và 2 như
thếđặc
nàođiểm
vớicắt
nhau


T OÁN: HAI ĐƯỜNG THẲNG SONGSONG


T OÁN: HAI ĐƯỜNG THẲNG SONGSONG
Luyện tập:
Bài1:a) Hình chữ nhật ABCD, có
cạnh AB song song cạnh DC
A

B

D

C

Nêu tên
cặpAD
cạnh
song
song
cònBC
lại ?
Cạnh
song
song
cạnh


T OÁN: HAI ĐƯỜNG THẲNG SONGSONG
b) Nêu tên từng cặp cạnh song song với
nhau trong hình dưới đây ?
M
N

Q

P

+ Cạnh MN song song cạnh QP
+ Cạnh MQ song song cạnh NP


T OÁN: HAI ĐƯỜNG THẲNG SONGSONG
Bài 2: Tứ giác ABEG, ACDG,BCDE đều là
hình chữ nhật.
Cạnh BE song song với nhữngcạnh nào ?

A

B

C

G
E D
Cạnh BE song song với cạnh CD và cạnh BE
song song với cạnh AG


T OÁN: HAI ĐƯỜNG THẲNG SONGSONG
Bài 3: a) Nêu tên cặp cạnh song song với nhau
trong các hình dưới đây ?
M

N

E
G

P

M
P

Q

Cạnh MN
song song
cạnh PQ

N

K
H
Cạnh GK
song song
cạnh PH

P
Cạnh MN
song song
cạnh PQ

Q


XIN CHÂN CHÂN THÀNH CẢM ƠN
QUÝ THẦY-CÔ GIÁO VÀ TOÀN THỂ
CÁC EM HỌC SINHTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×