Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Hai đường thẳng song song

TOÁN 4

Hai đường thẳng
song song


Kiểm tra:
1. Cho hình chữ nhật ABCD. Hãy chỉ ra ra các cặp
cạnh vuông góc vuông góc với nhau.
B
A
D

C

Các cặp cạnh vuông góc với nhau là: Cạnh AB vuông
góc cạnh BC, cạnh BC vuông góc với cạnh CD, cạnh
CD vuông góc với cạnh AD, cạnh AD vuông góc với
cạnh AB.

2. Hai đường thẳng

vuông góc với nhau tạo
thành mấy góc vuông ?

2
3

1
4


Toán
Hai đường thẳng song
song
* Khái niệm
A

B

D

C


* Khái niệm
A

D

B

C

Hai đường thẳng AB và CD là hai
đường thẳng song song với nhau


* Khái niệm

A

B

D

C

Kéo dài hai cạnh đối diện AD và BC
còn lại ta được hai đường thẳng AD
và BC song song với nhau.


* Khái niệm

Hai đường thẳng song song là
hai đường thẳng không bao
giờ cắt nhau.
A

D

B

C

A

B

D

C


* Khái niệm

Hai đường thẳng song song là hai đường
thẳng không bao giờ cắt nhau.
Hãy thảo luận và quan sát đồ dùng học tập, lớp
học để tìm ra hai đường thẳng song song.


Hai cạnh đối diện cửa ra
vào, hai cạnh đối diện cửa
sổ, hai cạnh của thước kẻ,
hai cạnh đối diện của
bảng..v...v.. Mang hình
ảnh của hai đường thẳng
song song.


A

C

B

D

Hai đường thẳng AB và CD không song song với
nhau vì hai đường thẳng không cách nhau một đơn
vị không đổi, kéo dài hai đường thẳng AB và CD ta
thấy chúng cắt nhau.


Bài 1:
a) Cho hình chữ nhật ABCD, AB và CD là một

cặp cạnh song song với nhau. Hãy nêu tên từng
cặp cạnh song song với nhau trong hình chữ
nhật đó.
B
A

C
D
Ngoài cặp cạnh AB song song với CD còn có
cặp cạnh AD song song với BC.


Bài 1:

Nêu tên từng cặp cạnh song song
với nhau có trong hình vuông MNPQ.
b)

M

N

Q

P

Hình vuông MNPQ có cạnh MN song song với
cạnh QP, cạnh MQ song song với cạnh NP.


Vậy trong mỗi
hình vuông hay
hình chữ nhật có 2
cặp cạnh song
song với nhau.


Bài 2:

Trong hình bên,
cho biết các hình
tứ giác ABEG,
ACDG,
BCDE
đều là hình chữ
nhật. Cạnh BE
song song với
những cạnh nào ?

A

G

B

C

E

D


Bài 2:
A

G

B

C

E

D

Cạnh BE song song với cạnh AG và CD


Bài 3: Trong mỗi hình dưới đây:

a) Nêu tên cặp cạnh song song với
b)
nhau.
Nêu tên cặp cạnh vuông góc với nhau.
E
A

Q

N

P

D

G

I

H


M

Q

N

P

Các cặp cạnh song song với nhau là :
Cạnh MN song song với cạnh QP
Các cặp cạnh vuông góc với nhau là :
MN và MQ; MQ và QP


D

I

E

G

H

Các cặp cạnh song song với nhau
DI và
là:
Các cặp GH
cạnh vuông góc nhau là:
DE và EG, DI và IH, IH và GH
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×