Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Hai đường thẳng song song

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ

Toán : HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG
SONG- Lớp 4


Cách ngôn: Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ
Toán:

Bài cũ:
Bài 1:Cho hình tứ giác ABCD có góc đỉnh A và góc đỉnh D
là các góc vuông.Hãy nêu tên từng cặp cạnh vuông góc với
nhau có trong hình tứ giác ABCD.

A

B

D

C


Trả lời: Các cặp cạnh vuông góc với nhau có
trong hình tứ giác ABCD là:
- AB vuông góc với AD
- AD vuông góc với CD


Cách ngôn: Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ
Toán:

HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

I- Giới thiệu hai đường thẳng song song

A

B

D

C

Kéo dài hai cạnh AB và DC của hình chữ nhật
ABCD ta được hai đường thẳng song song với
nhau.


Cách ngôn: Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ
Toán:

HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

I- Giới thiệu hai đường thẳng song song

A

B

D

C

Kéo dài hai cạnh AD và BC của hình chữ nhật
ABCD ta được hai đường thẳng song song với
nhau.


Cách ngôn: Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ
Toán:

HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

I- Giới thiệu hai đường thẳng song song

A

B

D

C


Cách ngôn: Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ
Toán:

HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

I- Giới thiệu hai đường thẳng song song
Câu hỏi: Hai đường thẳng song song là
hai đường thẳng như thế nào?
Hai đường thẳng song song với
nhau không bao giờ cắt nhau.


Cách ngôn: Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ
Toán:

HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

I- Giới thiệu hai đường thẳng song song

A

B

D

C

Hai đường thẳng song song
với nhau không bao giờ cắt
nhau.


Cách ngôn: Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ
Toán:

HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG
I- Giới thiệu hai đường thẳng song song
II- Thực hành

A

D

Bài 1a: Cho hình chữ nhật ABCD, AB và DC là một
cặp cạnh song song với nhau. Hãy nêu tên từng cặp
cạnh song song với nhau có trong hình chữ nhật đó.
B Các cặp cạnhGiải:
song song với nhau có
trong hình chữ nhật ABCD là:

C

- Cạnh AB song song với cạnh CD
- Cạnh AD song song với cạnh BC


Toán:

Cách ngôn: Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ
HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

I- Giới thiệu hai đường thẳng song song
II- Thực hành
Bài 1b: Nêu tên từng cặp cạnh song song với
nhau có trong hình vuông MNPQ

M

N

Giải:
Các cặp cạnh song song với nhau có
trong hình vuông MNPQ là:
- Cạnh MN song song với cạnh PQ

Q

P

- Cạnh MQ song song với cạnh NP


Cách ngôn: Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ
Toán:

HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG
I- Giới thiệu hai đường thẳng song song
II- Thực hành

A

Bài 2: Trong hình bên, cho biết các hình tứ giác
ABEG, ACDG, BCDE đều là hình chữ nhật. Cạnh BE
song song với những cạnh nào?
Giải:
B
C
Trong hình bên, cạnh BE
song song với cạnh AG và
song song với cạnh CD.

G

E

D


Cách ngôn: Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ
Toán:
HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG
Bài 3: Trong mỗi hình dưới đây:
a/ Nêu tên cặp cạnh song song với nhau
b/ Nêu tên cặp cạnh vuông góc với nhau

E
M

Q

N

P

D

G

I

NCách ngôn: Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ
Toán:
HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG
Giải:
Bài 3:
a/ MN song song với PQ
Hình 1:
b/ MN vuông góc với MQ
MQ vuông góc với PQ

M

Q

N

P


Cách ngôn: Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ
Toán:

HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

Bài 3:

Giải:

Hình 2

a/ DI song song với GH
b/ DE vuông góc với EG

E

DI vuông góc với IH
D

I

G

H

IH vuông góc với GH


Trò chơi: Đúng, sai
Đúng ghi Đ, sai ghi S
vào ô trống:
M

N
a/ MQ song song với NP

Q

P

b/ MN song song với PQ
c/ 2 cạnh MN và QP kéo dài thì
không cắt nhau
d/ 2 cạnh MN và QP kéo
dài thì cắt nhau

S
Đ
Đ
S


Xin chân thành cảm ơn
quí thầy cô cùng các em
Chúc quí thầy cô cùng
các em lời chúc sức khoẻTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×