Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Mét vuông


Diện tích của hình vuông cạnh dài 1m là
Mét vuông là diện tích của hình vuông có
bao nhiêu ?
cạnh dài 1m.
1 cm

?

1 mét vuông

1cm2

1m
1dm2

1dm

1mMÐt vu«ng viÕt t¾t
m2 lµ:

2
1 mét
vuông
1m

1m


MỘT MÉT VUÔNG (1m2)

1m2 = 100
? dm2

1dm2
1m


1 dm2 = 100 cm2

1 m2 = 100 dm2
1 m2 = 10000
cm2
?

1 m2 bằng 100 dm2 và bằng 10000 cm2


Bài 1. Viết theo mẫu:
Đọc
Chín trăm chín mươi mét vuông

Viết
990m2

Hai nghìn không trăm linh năm mét vuông 2005m2
Một nghìn chín trăm tám mươi mét vuông

1980m2

Tám nghìn sáu trăm đề-xi-mét vuông

8600dm2

Hai mươi tám nghìn chín trăm mười
một xăng-ti-mét vuông

28911cm2


Bài 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
1m2 = .......
100dm2 = .........

dm2
m2

1m2 = ........... cm2
10 000cm2 = .........

m2


Bài 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
1m2 = .......100 dm2
100dm2 = ......... 1 m2


Bài 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

1m2 = ...........
10 000 cm2
10 000cm2 = ......... 1 m2


Bài 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
4
400dm2 = ...........
m2
150 000 cm2
15m2 = .............
2110m2 = ............
211 000 dm2
10dm2 2cm2 = ……......
1002 cm2


Bài 3:

Để lát nền một căn
phòng, người ta đã sử dụng
Hỏi
căn
phòng
hết 200 viên
gạch
hình
đó
có có
diện
vuông
cạnh 30cm
30cm. Hỏi
tích
nhiêu
mét
cănbao
phòng
đó
có vuông
diện tích
bao nhiêu mét vuông, biết
diện tích phần mạch vữa


Bµi 4: TÝnh diÖn tÝch cña
miÕng bìa cã c¸c kÝch thíc theo
hình vÏ díi ®©y:

4c
m
5c
m

3c
m
15cm

6c
m


Bµi 4: TÝnh diÖn tÝch cña
miÕng bìa cã c¸c kÝch thíc theo
hình vÏ díi ®©y:
4cm

5c
m

6cm
3c
m

1
2

15cm

3


Bµi 4: TÝnh diÖn tÝch cña
miÕng bìa cã c¸c kÝch thíc theo
hình vÏ díi ®©y:
4cm

6cm

1
5c
m

3c
m
3
15cm

2


Bµi 4: TÝnh diÖn tÝch cña
miÕng bìa cã c¸c kÝch thíc theo
hình vÏ díi ®©y:
4cm

5c
m

6cm

1

3c
m
3
15cm

2


Bµi 4: TÝnh diÖn tÝch cña
miÕng bìa cã c¸c kÝch thíc theo
hình vÏ díi ®©y:
4cm

6cm
3c
m

5c
m

15cm


Bài 3:

Giải:
Diện tích một viên gạch lát nền là :
30 x 30 = 900 (cm2)
Diện tích của căn phòng đó là :
900 x 200 = 180 000 (cm2)
180 000cm2 = 18m2
Đáp số : 18m2


1m = 100dm
2

2


400dm = 40m .
2

2


Mét vuông là đơn
vị đo diện tích.


1m = 10000cm
2

2.


1000cm = 1dm .
2

2Xin chân thành cảm ơn

các thầy giáo, cô giáo
đã về dự
*** ***Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×