Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Mét vuông


KIỂM TRA BÀI CŨ

iÕt số thÝch hîp vµo chç chÊm
2
4800
48dm = .............cm
2199700
1997dm =.............
2
cm
100
2

2
1
1dm = ........... cm
2
2
100cm = ........dm
2Bài 4: > < =

?

210cm .......=2dm 10cm
2

2

2

>
2
2
2
1954cm .....19dm 50cmMỘT MÉT VUÔNG (1M² )
Hình
vuông
Cạnh
của
Hình
Mỗi
Hìnhhình
vuông
Hình
vuông
Gấp

diện
tích
hình
vuông

vuông
diện nhỏ
tích
nhỏ
2 có độ
1m
thì

10
lần
lớn
mấy
2gấp
1m

độ
diện
thì
dài

dài cạnh là
cạnh
dài
bao
lần
cạnh
của
cạnh
cạnh
tích

dài

bao
1m
bao nhiêu?
nhiêu?
hình
vuông
1dm.
nhiêu?
nhỏ?

1dm²

1m = 10 dm


MỘT MÉT VUÔNG (1M² )
Hình
vuông
Vậy
diện
Bằng tích
lớn
bằng
bao
hình
vuông
lớn
100
nhiêu
hình
bằng
bao
hình
vuông
nhiêu?nhỏ
ghép lại?
Bằng
100dm2

1dm²

1m = 10 dm


MỘT MÉT VUÔNG (1M² )

1dm²

1m = 10 dm


Mét vuông là đơn vị đo diện tích

Mét vuông là diện tích của
hình vuông có cạnh dài 1dm.

Mét vuông viết tắt là m
2
2
2
1dm1m
bằng
= 100
bao nhiêu
dm cm2?
2

2
2
1dm
=
100cm
1m bằng bao nhiêu dm2?
2
22
2
1mbao
= 10
000cm
1m bằng
nhiêu
cm ?
2


1. ViÕt theo mẫu:
Đọc
Viết
Chín trăm chín mươi mét vuông 990m2
Hai nghìn không trăm linh năm 2005m2
mét vuông
Một nghìn chín trăm tám mươi 1980m2
mét vuông

Tám nghìn sáu trăm đê- xi- mét
8600dm2
vuông
Hai mươi tám nghìn chín trăm mười28911cm2
một xăng-ti-mét vuông


2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
2
100
1m = ..........dm
21
100dm = .........
2
m
10 000
2
2
1m = .........
1 cm
2
10 000cm =..........
2


2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
2
4
400dm = ..........m
2 211 000
2110m = .........
2
dm
150 000
2

15m

2

= .........
cm
1002

10dm 2cm = ……..cm
2

2

2

2


3.Để lát nền một căn phòng, người
ta sử dụng hết 200 viên gạch hình
vuông có cạnh 30 cm. Hỏi căn
phòng đó có diện tích bao nhiêu
mét vuông, biết diện tích mạch
vữa không đáng kể ?


Phân tích:

1viên gạch: .?. (cm )
2

200viên gạch: .?. (cm )
2


Giải:

Diện tích 1 viên gạch là :
2
30 x 30 = 900 (cm )
Diện tích căn phòng đó là :
900 x 200 = 180 000 (cm2 )
2
2
180 000cm = 18m
2
Đáp số : 18m


Bài 4: Tính diện tích của miếng bìa có
các kích thước theo hình vẽ dưới đây:

4cm
5cm

6cm
3cm

15cm


Đúng chọn màu đỏ, sai chọn màu vàng

Mét
vuông

đơn
vị
đo
2
2
2
2
2. mười
Hai
mươi
tám
nghìn
chín
trăm
2
2
1000cm
=
1dm
.
1m
=
10000cm
1m
=
100dm
diện
tích.
một xăng- xi- métĐúng
vuônghay
viết là :
Đúng
hay
sai?
2
sai?
Đúng
hayhaysai?
sai?
208911cm
. Đúng
sai?

400dm = 4m .
Đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đúng
ĐúngThứ tư ngày 3 tháng 11 năm 2010
Toán:

Mét vuông là đơn vị đo diện tích
 Mét vuông là đơn vị đo diện tích của
hình vuông có cạnh dài 1dm.
Mét vuông viết tắt là m2.
1m2 = 100dm2
1m2 = 10 000cm2Bài 4: Tính diện tích của miếng bìa có
các kích thước theo hình vẽ dưới đây:
4cm

6cm

3cm
5cm

15cm


Bài 4: Tính diện tích của miếng bìa có
các kích thước theo hình vẽ dưới đây:
4cm

6cm

3cm
5cm

15cm


Bài 4: Tính diện tích của miếng bìa có
các kích thước theo hình vẽ dưới đây:
4cm

6cm

3cm
5cm

15cm


Bài 4: Tính diện tích của miếng bìa có
các kích thước theo hình vẽ dưới đây:


Bài 4: Tính diện tích của miếng bìa có
các kích thước theo hình vẽ dưới đây:
4cm

6cm

3cm
5cm

15cmTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×