Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Mét vuông

TRƯỜNG TIỂU HỌC
NGUYỄN NGỌC THĂNG
THAO GIẢNG
TRƯỜNG
MÔN TOÁN
LỚP BỐN

1


MÔN TOÁN
LỚP BỐN

KIỂM TRA BÀI CŨ

58 dm2 = 5800
?
cm2
3000 cm2 =

30? dm2

2


Thứ bảy ngày 7 tháng 11

năm 2009

MÔN TOÁN
LỚP BỐN

GIỚI THIỆU BÀI

MÉT VUÔNG
Hình thành đơn vị đo mét
vuông
3


Diện tích của hình vuông là bao nhiêu ?

1 mét vuông

• Hình
2 vuông có
1cm
1 cm
cạnh dài 1 m thì
có diện tích là 1
mét vuông
1m
• Mét vuông chính
1dm2
là diện tích của
hình vuông có
cạnh dài 1m.
1dm

1m

4


• KÝ HIỆU MÉT VUÔNG

m

2
5


MÔN TOÁN
LỚP BỐN

NHẬN BIẾT MỐI QUAN HỆ
GIỮA MÉT VUÔNG VÀ ĐỀ -xI -MÉT VUÔNG

6


1m

1 dm2

1dm

1m

?
Hình
vuông
nhỏ

Mỗi hàng có 10 hình vuông nhỏ

10hình
hàngvuông nhỏ
Hình vuông lớn có
100

7


Vậy diện tích hình vuông lớn bằng bao nhiêu ?
1dm2

1 m2

Hình vuông có cạnh dài 1m có diện tích bằng
tổng diện tích của 100 hình vuông nhỏ có
cạnh dài 1dm

8


1m2 bằng bao nhiêu đề- xi- mét vuông?
1dm2

1 dm

1m2

= 100 dm2

100 dm2 = 1 m2
1m

Hình vuông
lớn bằng 100 hình
vuông nhỏ
1m
đề-xi-mét-vuông
2

9


LUYỆN TẬP - THỰC HÀNH
BÀI 1: Viết theo mẫu

Đọc, viết các số sau đây

Đọc

Viết

Chín trăm chín mươi mét vuông

990 m2

Hai nghìn không trăm linh năm mét vuông

2005 m2

Một nghìn chín trăm tám mươi mét vuông

1980 m2

Tám nghìn sáu trăm đề - xi- mét vuông
Hai mươi tám nghìn chín trăm mười một xăng -ti- mét vuông

8600 dm2
28911cm102


BÀI 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm
1 m2

=

100 dm2
1 m2

=

100 dm 2
.........
1 m2
= ...
10000 cm2
.......

1 m2
10000 cm2 = ....

400 dm2

2110 m2

15 m2

= ....4 m2

211000
.....
dm 2

=

=

......
cm2
150000

10 dm2 2 cm2 =

1002 cm2
.....

11


Giải thích cách điền số ở vế bên phải
• Vì sao:

400 dm2 =

4 m2

• Vì sao:

2110 m2 =

211000 dm2

• Vì sao:

15m2

=

• Vì sao: 10dm2 2cm2 =

150000 cm2
1002 cm2
12


1 dm2 bằng bao nhiêu xăng-ti-mét vuông?
1 dm2 = 100 cm2

1 m2 = 100 dm2
1 m2 = 10000 cm2

1 m2 bằng 100 dm2 và bằng 10000 cm2

13


BÀI 3

Để lát nền một căn phòng ,
người ta đã sử dụng hết 200
viên gạch hình vuông có cạnh
30 cm. Hỏi căn phòng đó có
diện tích bao nhiêu mét vuông,
biết diện tích phần mạch vữa
không đáng kể ?
14


BÀI 3
Bài toán cho gì ?
Cho biết lát nền căn phòng sử dụng hết 200 viên gạch hình
vuông có cạnh 30 cm.
Bài toán hỏi gì ?
Diện tích căn phòng là bao nhiêu ?
Người ta đã dùng hết bao nhiêu viên gạch để lát nền căn phòng ?
Dùng hết 200 viên gạch
Vậy diện tích của căn phòng chính là diện tích của bao nhiêu viên
gạch ?
Là diện tích của 200 viên gạch
Để tính diện tích căn phòng, ta cần tính gì trước ?
Tính diện tích 1 viên gạch trước
Sau đó chúng ta tính gì ?
Tính diện tích căn phòng

15


BÀI GIẢI
Diện tích của một viên gạch là:
30 x 30 = 900(cm2)
Diện tích của căn phòng đó là :
900 x 200 = 180000(cm2)= 18 m2

Đáp số: 18m2

16


BÀI 4

(Cách

1)

Tính diện tích của miếng bìa có các
kích thước theo hình vẽ dưới đây:
4cm

?cm

6cm

3cm
5cm

15 cm
17


BÀI 4

(Cách

2)

Tính diện tích của miếng bìa có các
kích thước theo hình vẽ dưới đây:
6cm

4cm
3cm
5cm

?cm

?cm
15 cm
18


CỦNG CỐ- DẶN DÒ
• 1m2 là diện tích của hình vuông có
cạnh là bao nhiêu?
• 1 m2 gấp bao nhiêu lần dm2, cm2 ?
XEM BÀI MỚI
“Nhân một số với một tổng”.
19


20Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×