Tải bản đầy đủ

Bài giảng Toán 4 chương 1 bài 14: Biểu đồ

MÔN TOÁN LỚP 4


Tuần: 5

Tiết:

TOÁN

Kiểm tra bài cũ:

Biểu đồ dưới đõy núi
về số thúc gia đỡnh
bỏc Hà thu hoạch
được trong ba năm.


Toán:

Kiểm tra bài cũ(tiếp theo)


Thôn
Kể
Các
Đoài
tên
số
các
ghi
diệt
thôn
bên
được
trái
trên
bao
biểu
đồ
đồ
cho
con
?chuột
ta
chuột
? ??
Dưới
đây

biểu
đồ
về
số
chuột
4nhiêu
thôn
đã
diệt
Thôn
nào
diệt
2000
con
chuột?
Thôn
Trung
Số
Thôn
nào
Thôn
Mỗi
ghi
diệt
Đông
diệt
cột
nào
ởđược
đỉnh
được
cho
được
diệt
diệt
nhiều
mỗi
ta
2200
được
bao
được
biết
cột
chuột
nhiêu
con

ítbiểu
bao
cho
chuột
?gì
chuột
nhất
nhiêu
con
ta
nhất
?chuột
con

? biết
?được
chuột
?? gì
Hàng
dưới
cho
ta
biết
? biết
Thôn
Thượng
diệt
được
bao
nhiêu
con


( Cây)
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

45
40
35
28
23

4A

4B

5A

5B

5C


a) Những lớp nào đã tham gia trồng
cây ?
Các lớp tham gia trông cây là : 4A,
4B, 5A, 5B, 5C.

b) Lớp 4A trồng được bao nhiêu
cây ? Lớp 5B trồng được bao
nhiêu cây ? Lớp 5C trồng được
bao nhiêu cây ?

Lớp 4A trồng được 35 cây, 5B trồng
được 45 cây, 5C trồng được 23 cây.


c) Khối lớp Năm có mấy lớp tham
gia trồng cây, là những lớp nào ?
Khối lớp Năm có 3 lớp tham gia
trông cây, là các lớp 5A, 5B, 5C.
d) Có mấy lớp trồng được trên 30
cây, là những lớp nào ?
Có 3 lớp trồng được trên 30 cây,
là các lớp 4A, 5A, 5B.


e) Lớp nào trồng được
nhiều cây nhất ? Lớp nào
trồng được ít cây nhất ?
Lớp 5A trồng được
nhiều cây nhất, Lớp 5C
trồng được ít cây nhất.


Số lớp Một của trường tiểu học Hoà Bình trong 4 năm học như sau
Năm học 2001-2002 : 4 lớp
Năm học 2003-2004 : 6 lớp
Năm học 2004-2005 : 4 lớp

Năm học 2002-2003 : 3 lớp

6

Năm học 2002-2003 có :

Số
của
năm
35 xlớp
3tiếp
=1105
(học
sinh)
Viết
vào
các2004chỗ
Năm
học
2002-2003
Nếu
năm
học
học
2003-2004
mỗi
lớp
Một
có Một
35
học
trống
của
biểu
đồcó
2005học
mỗi
lớp

Năm
2004-2005
:
nhiều
hơn
của
sinh.
32 họcHỏi
sinhtrong
thì năm
sốnăm
học
32 x đó,
4 = 128
(học sinh)
học
trường
Hoà
học
sinh 2002-2003
lớp Một củabao
năm
Bình
cólớp?
bao
nhiêuítíthọc
Năm
2002-2003
hơn
nhiêu
học học
2002
- 2003
hơn
năm
2004-2005
:
sinh
lớp
Một?
nămhọc
học
2004 - là
2005
bao–nhiêu
sinh sinh)
?
3 lớp
128
105
=học
23 (học

35 x 3 Đáp
= 105(học
sinh)
số : 23 học
sinh

4

4

2002-2003

2004-2005


+ Các biểu đồ trong bài này gọi là
biểu đồ gì ?
+ Các cột hơn biểu diễn số như thế
nào ? Cột thấp hơn biểu diễn số
như thế nào ?
+ Về nhà làm lại bài tập 2 vào vở
và chuẩn bị bài sau “Luyện tập”.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×